Referat fra møte i Programrådet for masterstudiet i rettsvitenskap

Tid og sted: Onsdag 18. september 2019 kl 12.00-15.15. Kollegieværelset DA 1. etg. 

Tilstede: Erling Hjelmeng, Eirik Østerud, Jon Christian Nordrum, Johan Boucht, Ingunn Ikdahl, Tobias Mahler, Mads F. Baardseth, Lovise Dahl og Morten Slind Olsen

Forfall: Inger Berg Ørstavik  

Fra administrasjonen: Julie Orning 

Observatører/invitert: Peris S. Jones (under sak 5), ilde Westbye (under sak 3), Anne Margit Tvenge (under sak 6)

Referent: Kristin Steen Slåttå

Sakene ble diskutert i følgende rekkefølge: 5, 11, 3, 4, 6, 7, 8, 11, og 2 

J.nr.: 2019/2139

Sak 1

Protokoll 

   

Sak 2

Erfaringer fra PMRs medlemmer

Ingen særskilte kommentarer 

   
Sak 3

Vedtakssak: Faglærerutvalg i Lovdata pro

Faglærerutvalg i lovdata Pro: 

Prosjektleder for Innføring av Lovdata Pro Hilde Westbye deltok i møtet. Spørsmålet om faglærerutvalg har PMR diskutert tidligere i år uten å konkludere, Hjelmeng og Westbye har i mellomtiden diskutert med flere i fagmiljøet og studenter, blant annet under undervisningslunsjen. Tilbakemeldingene fra fagmiljøet er at faglærerutvalg ikke bør være obligatorisk, det er ikke enighet om hva slags status et faglærerutvalg skal ha. Man bør oppfordre til å bruke faglærerutvalg aktivt som del av undervisningen, men utvalgene skal ikke ha betydning for sensuren. Studentene ønsket opprinnelig faglærerutvalg ved innføringen av Lovdata Pro for å ramme inn faget. Baardseth utdypet at overgang til Lovdata har det vært et frislipp og økt kildetilfang i fagene, studentene ønsker klare føringer på hvilke rettsavgjørelser som de må kjenne særlig godt til.     

Flere stilte seg skeptisk til utvalg på de senere studieårene, at studentene skal kunne selektere i en stor informasjonsmengde er en nøkkelferdighet for jurister, og noe som studentene må kunne forventes å oppøve i løpet av studiet. Det har tidligere blitt tatt til orde for å ha utvalg på 1. og muligens 2. studieår, på 2. studieår kan det argumenteres for et behov grunnet inntoget av internasjonale kilder. Hjelmeng kommenterte at fakultetet må tilby god opplæring for studentene slik at de mestrer bruk og oppøver ferdighetene. JSU sin posisjon i møtet var fortsatt krav om faglærerutvalg og kommenterte at dersom det var utfordrende for et fagmiljø å bli enig om hvilke rettsavgjørelser som er de viktigste, så er dette enda vanskeligere for studenter.

Fusk i Lovdata Pro: 

Saken tas opp til diskusjon da Lovdata har oppdaget innarbeidelser og et antall mapper som ser ut som noe annet enn ordinære innarbeidelser, flere studenter har kontaktet fakultetet med spørsmål om hva som er tillatt eller ikke. Det er også et teknisk problem for studenter som har svært mange mapper og undermapper - da det gjør at Lovdata laster senere.   

JSU kommenterte at en mappebegrensning ikke vil treffe godt i forhold til at man ønsker å hindre fusk, det bør være opp til studentene å lage den mappestrukturen de selv opplever som nyttig, det er også svært lite å hente på å lage mange mapper. Lovdatas utviklere bør lage gode begrensninger i systemet, heller enn at vi skal utarbeide lokale regelverk. 

Det ble kommentert at oppgaveutvalgene må ha kunnskap om disse mulighetene når de lager oppgaver. PMR var enige om at man vanskelig kunne regulere seg ut av dette, og at mapper og andre muligheter neppe gir noen fordeler under eksamen. Det var imidlertid en bekymring rundt generelle kapitteloppgaver og teorioppgaver, om det der kunne utgjøre en positiv fordel.  

Oppsummering   

  1. Faglærerutvalg i lovdata Pro: 
    Hjelmeng oppsummerte diskusjonen med å konstatere med et flertall for å fjerne krav om faglærerutvalg, det er enighet om at veiledning til hvilke rettsavgjørelser som er aktuelle og hvordan man bør lage utvalg bør gjøres i undervisningen. PMR sender med dette en bestilling til 1. studieår om å lage en veiledning med eksempler til 1. studieårsstudenter om hvordan lage egne utvalg. Det ble presisert at oppgaveutvalget og sensorkorpset må ha full kunnskap om disse forutsetningene, sensorveiledningen må ta inn over seg at studentene ikke lenger har en domssamling eller et utvalg av dommer som forutsettes kjent. JSU stilte seg bak dette, men det protokollføres at JSU prinsipalt ønsker en videreføring av faglærerutvalg på alle studieår.  
  2. Fusk i Lovdata Pro: 
    PMR mener at fakultetet ikke skal ha et lokalt reglement, systemet Lovdata setter begrensinger for hva som er tillatt, det man teknisk kan gjøre i Lovdata er tillatte innarbeidelser. Det utarbeides et skriv til oppgaveutvalgene som informerer om hva som er de tekniske mulighetene i Lovdata.     
   
Sak 4

Vedtakssak: Tverrfaglig prosedyreøvelse

PMR hadde ingen særskilte kommentarer og forslaget ble vedtatt uten innvendinger.

Vedtak

Prosedyreøvelsen på JUS2111 videreføres som obligatorisk element, fom. våren 2020 skal prosedyreøvelsen være tverrfaglig. 

   
Sak 5 

Vedtakssak: Opprettelse av emnet The Philosophy of Human Rights

Peris S. Jones er programleder for masterprogrammet ved SMR og deltok for å utdype søknaden om opprettelse. Emneopprettelsen er sentral da det i dag tilbys lite undervisning i HUMR-programmet innenfor filosofi, dette er et faglig behov innenfor programmet, videre er det viktig at faste ansatte gis anledning til å utvikle og gjennomføre emner innenfor deres kjernekompetanse. Emnet Human Rights in Asia settes i hvilemodus, opprettelsen av det nye emnet vil ikke føre til økt ressursbruk på programmet som helhet.

Vedtak 

PMR foreslår for dekanen at emnet opprettes med oppstart våren 2020 forutsatt at ressursbruk for valgemner ved SMR ikke øker.   

 

 

Sak 6 

Diskusjonssak: Frafall på valgemner, innføring av tiltak  

Fakultetet er bedt som del av utviklingsavtalen med rektoratet å vurdere tiltak for å bedre tall for gjennomføring på valgemnene. Selve saken utgjør og et dilemma opp mot etter- og videreutdanning, da tiltakene for å bedre tallene kan stenge mange eksterne kandidater ute.

Anne Margit Tvenge deltok i møtet for å informere om saken og de konkrete tiltakene.  

Det ble kommentert at dette i grunn er et matematisk problem, ikke et reelt problem, videre ble det spurt om vi kunne gå dypere inn i årsaken til at eksterne ikke gjennomfører valgemnene de melder seg til. 

Flere stilte seg kritiske til tiltak 1. stenge helt for eksterne bachelorstudenter og 2. innføre forkunnskapskrav, men villig til å se på tiltakene 3. innføre obligatoriske innslag og 4. lokal begrensning på hvor mange emner man kan melde seg til,  som ikke stenger ute men stiller noen krav som ikke er svært høye, samtidig ble det påpekt at det er uheldig å innføre noen obligatoriske element som ikke er pedagogisk begrunnet, og at en begrensning i antall emner man melder seg opp vil treffe programstudenter - ikke eksterne - og dermed ikke treffe gruppen som har det største frafallet. 

Det ble foreslått at man kan be studentene bekrefte oppmeldingen på et tidspunkt før uttrekket, sende en oppfordring på e-post til å trekke seg dersom en ikke skal gjennomføre emnet eller vurderer muligheten for tidligere trekkfrist.  

Hjelmeng spurte studentene om de opplevde at de eksternes deltagelse i valgemnene trakk ned den pedagogiske kvaliteten på emnet hvorpå de svarte at svake metodeferdigheter kan være en viss hemsko, samtidig utgjorde ikke dette særlig forskjell på emner med tradisjonelle forelesninger og skoleeksamen.  

Studieårsansvarlig for 2. studieår har fagansvar for et introduksjonskurs i forvaltningsrett, dette emnet har svært mange oppmeldte og Folkeuniversitetet tilbyr et betalings-undervisningstilbud til emnet. Videre påpekte han et potensiale til å lage 40-grupper for studenter fra andre fakulteter kan bruke i deres grader. Vi må ta hensyn til emner som inngår som del av andre undervisningstilbud ved UiO. Det ligger et generelt potensiale i å utarbeide emnetilbud til eksterne og andre studenter ved UiO, videre er juss et særlig praksisnært fag og behovet og ønsket i arbeidslivet er stort. 

   
Sak 7

Orienteringssak: Prosess for oppnevning av ansvarlig faglærere 

   
Sak 8

Orientering fra CELL

  • Muntlig orientering om intervjuet med SFU-komiteen den 5. september 
  • Muntlig orientering aktiviteter i prosjektene om Studentaktiv læring og Digital vurdering  
 

 

Sak 9 

Orienteringssaker

Skriftlige orienteringssaker:

Muntlige orienteringssaker:

  • Masteroppgave- og valgemnemasse 17. september  
  • 2. gangs innlevering av semesteroppgaven på JUS2211 - presisering av at kun reelle forsøk på å bestå får adgang til 2. gangs innlevering.
   

Sak 10

Saker tatt på fullmakt: 

 

 

Sak 11

Eventuelt

Forespørsel om å realitetsbehandle sak innsendt etter fristen 

JSU meldte mandag 16. sept inn en sak til dette møtet hvor de hadde innhentet en vurdering av Jo Hovs lærebok i sivilprosess skrevet av Christian Reusch. JSU foreslo på bakgrunn av denne vurderingen at boken føres opp som alternativ hovedlitteratur i sivilprosess (JUS4211). 

Hjelmeng svarte JSU i forkant av møtet at saken var sendt inn for sent til å realitetsbehandles på dette møtet, PMR ble bedt om å ta stilling til om de kunne realitetsbehandle saken i dette møtet eller om den skulle utsettes til møtet 15. oktober. JSU la frem at det foreligger nye opplysninger i saken i form av vurderingen fra Reusch  og at det da burde være grunnlag for å behandle saken. 

Hjelmeng understreket at intensjonen ikke er å blokkere for noen behandling av saken, men at ordinær saksgang må følges, innstilling fra studieårsansvarlig foreligger ikke, videre berører saken noen prinsipielle sider og man må ha en klar formening om hva PMR skal ta stilling til og ikke. JSU kommenterte at det konkrete spørsmålet om Hovs bok kunne PMR ta stilling til og at det er problematisk at saker vedtas på fullmakt, da ekskluderes studentene fra å delta i prosessen. 

Flere kommenterte at studentene må møtes på en god måte i saker, men at det her er snakk om at saken er sendt inn for sent for å sikre en god behandling av det substansielle spørsmålet.

PMR ble bedt om å votere om saken skulle utsettes med følgende resultat: 

Saken utsettes til 15. oktober: 7 stemmer (Hjelmeng, Østerud, Nordrum, Boucht, Ikdahl, Mahler og Olsen) 

Saken behandles nå: 2 stemmer (Baardseth og Dahl)  

Hjelmeng vil forberede saken for PMR 15. oktober i samråd med blant annet JSU.

Det ble diskutert om man på bakgrunn av denne saken også bør se på de prinsipielle sidene med saksgangen for vedtak om litteratur og læringskrav, dvs. at de fleste sakene avgjøres på fullmakt og hva slags status anbefalt hovedlitteratur faktisk har, det ble understreket av flere i møtet at studentene står fritt til å lese bøker som oppfyller læringskravene, om dette kan forberedes til 15. oktober er ikke sikkert.  

Bekymring om nedleggelse og reduksjon i valgemnetilbudet    

Mahler er representant for de engelskspråklige masterprogrammene i PMR og meldte inn en bekymring fra programleder for PIL-graden. Da valgemnet Law of the Sea ble nedlagt og valgemnet Trade Law fikk redusert hyppighet har det gått ut over PIL-gradens tilbud om spesialiseringer, dette er igjen problematisk av flere grunner, UD har konkret spilt inn til fakultetet at de ønsker jurister med kompetanse innenfor disse emnene, videre kan det redusere programmets mulighet til å tiltrekke seg de beste studentene, programleders vurdering er at kvaliteten er svekket grunnet disse nedleggelsene.   

Hjelmeng kommenterte at disse vedtakene er en direkte konsekvens av  valgemneprosessen, videre er den økonomiske situasjonen for fakultetet nå at hvert studieår må spare opp til 200 000, vi må redusere tilbudet både for studenter på rettsvitenskap og for de engelskspråklige programmene. Det er svært synd at dette får negative konsekvenser for tilbudet, samtidig så er dette en relativ liten studentgruppe, og innsparingene vi nå gjennomfører har konsekvenser for alle fakultetets studenter. Valgemneprosessen starter opp igjen om 3 år, og da er det fullt mulig å gjøre andre prioriteringer. Det ble også lagt til at det er mulig å tilby emner som er eksternfinansiert. Studieårsansvarlig for 5. studieår la til at en nedskjæring fra 70 til 50 valgemner vil nødvendigvis føre til tap for studenter som mister emnetilbud, men vi kan ikke særlig skjerme dette programmet på bekostning av andre. Å ta hensyn til disse programmene var noe vi ba instituttene om å gjøre som del av sine innspill i valgemneprosessen.  

  Sakskart samlet med alle vedlegg 

 

Publisert 24. sep. 2019 10:40 - Sist endret 24. sep. 2019 11:32