Gjennomgang av valgemneporteføljen

Valgemneprosessen er nå avsluttet og alle vedtak knyttet til valgemneporteføljen for perioden høsten 2019-høsten 2023 er nå fattet. Dette er gjort på bakgrunn av valgemnegruppens innstilling og prosessene som er gjennomført ved Instituttene. 

Endringer i valgemneporteføljen

Prosess og vedtak 

Fakultetet har nå avsluttet en lang og bred prosess knyttet til valgemnene. Valgemnegruppen fikk våren 2017 et mandat om å komme frem til et forslag til et bærekraftig system som kan legge bedre til rette for fagutvikling og dynamikk innenfor valgemneporteføljen.

Arbeidsgruppen utarbeidet en kartleggingsrapport og foreslo et nytt system hvor porteføljen skal gjennomgås samlet hvert fjerde år, og fagmiljøene ved instituttene skal innstille til hvilke valgemner som skal tilbys. Forslaget ble vedtatt og instituttene har i 2018 gjennomført sine insterne prosesser.

Den øvre rammen for porteføljeperioden 2019-2023 ble satt til 50 valgemner, i tillegg kommer praksisrettede emner uten eget undervisningstilbud. Valgemneporteføljen bestod i 2018 av 71 valgemner, noe som betyr at flere emner har blitt nedlagt eller fått redusert hvor ofte det tilbys for å komme innenfor rammene. 

I lys av fakultetets økonomiske situasjon har det vært helt nødvendig å redusere antall valgemner, og prosessen i 2018 har vært preget av at mange emner har måttet nedlegges for å komme innenfor rammen. Samtidig har vi opprettet noen nye emner og fagmiljet har gjennomført diskusjoner og sett på emnene de tilbyr samlet, noe som er positivt. 

Neste prosess for å se på valgemneporteføljen for 2023-2027 starter våren 2022.         

Nye emner 

 • Politi- og påtalerett
 • Supreme Courts, Politics and the Rule of Law in Europe: Past, Present, Future (skal gå annethvert år)
 • Empiriske rettsstudier
 • Legal Technology: Artificial Intelligence and Law

Emner som får redusert hyppighet 

 • JUS5580/JUR15580 Kommunalrett (annethvert år)
 • JUS5982 Skatterett III, internasjonal skatterett (annethvert år) 
 • JUS5850 International Trade Law (annethvert år) 
 • JUS5430/JUR1430 Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) (fra to til en gang per år) 
 • JUS5260/JUR1260 – English Law of Contract (fra to til en gang per år) 

Emner som slås sammen 

 • JUS5402 Maritime Law: Liability and Insurance og JUS5401 Maritime Law: Contracts (blir ett emne) 
 • JUS5403 Sjørett: Kontrakter og JUS5404 Sjørett: Ansvar og forsikring (blir ett emne) 

Nedlagte emner 

 • JUS5950 Sosialrett 
 • JUS5901/JUR1901 Rettshistorie 
 • JUS5930 Comparative Public Law 
 • JUS5701 Menneskerettigheter 
 • JUS5920 Naturressursrett I ett miljøperspektiv 
 • JUS5500 Allmenn rettsteori 
 • JUS5860 Konkurs og panterett 
 • JUS5405/JUR1405 Law of the Sea 
 • JUS5240/JUR1240 Comparative Private Law 
 • JUS5660 Intellectual Property Law in the Information Society 
 • JUS5670 Electronic Commerce Law 
 • JUS5852 International Commercial Arbritation 
 • JUS5870 European Labour Law 
 • JUS5720 Samerett 
 • JUS5831 Enviromental Law and Economics   

Vår emner tilbys med siste eksamen våren 2019 og høstemner med siste eksamen høsten 2019.

Spørsmål? Kontakt gjerne arbeidsgruppens sekretær Kristin Steen Slåttå.