Ole Johan Dahls hus – utbedring av fasade

Ole Johan Dahls hus. Foto: Francesco Soggiu/UiO

Foto: Francesco Soggiu/UiO

Fakta

Adresse: Gaustadalleen 23B
Byggherre: Statsbygg
Oppstart: Juli 2019
Ferdigstilling: Oktober 2019
Brutto bygningsareal: 28 317 m2
Status: Byggefase 

Kart Forskningsparken

Ole Johan Dahls hus i Gaustadallen 23 B ble oppført i regi av Statsbygg og ferdigstilt i 2010. Etter at bygget var ferdig og tatt i bruk, ble det avdekket feil og mangler i fasadens konstruksjon som gjør at vann trenger inn. Materialet bak fasadeplatene tåler ikke vannet det blir utsatt for. 

For å unngå større skader og redusert levetid må fasaden utbedres. Statsbygg har arbeidet med å avklare utbedringsmetode og har utført to prøveutbedringer.

Prosjektet vil i sin helhet bli gjennomført av Statsbygg, både prosjektering, prosjektledelse og utførelse. Eiendomsavdelingen er kontaktpunktet mellom Statsbygg og brukere.

Konsekvenser for brukerne

 • Området der det arbeides blir sperret av.
 • Ingen må gå under stillasene.
 • Adkomst til stillas sikres mot uvedkommende, både av hensyn til HMS og innbruddssikring.
 • Alle innganger er tilgjengelige som vanlig.
 • Det vil bli litt støy i forbindelse med boring og saging i vegg. 

 

 • Det blir ikke støv ute eller inne.
 • Det vil bli mindre utsyn og lys der stillasene er satt opp. De er dekket av nett.
 • Det blir satt opp riggplass for skifte- og spisebrakker, og for mellomlagring av materiell. Brakkeriggen vil stå sørvest for Kristen Nygaards hus, ved sykkelparkeringen opp mot Gaustadalléen. Området blir sperret av.

Stillaser

Gjennomføringen krever faste stillaser langs alle fasader, men ikke samtidig. Statsbyggs entreprenør starter arbeidet 1. juli med rigging og montering av stillas. Stillaset vil flyttes rundt bygget i takt med arbeidets fremdrift. 

Illustrasjonen under viser planlagt fremdrift per 8. august 2019:

 • Uke 27 – 31: Rigging av stillas, arbeider og demontering av stillas på del 1 (rød)
 • Uke 31 – 32: Rigging av stillas, arbeider og demontering av stillas på del 2 (grønn)
 • Uke 30 – 34: Rigging av stillas, arbeider og demontering av stillas på del 3 (gul)
 • Uke 33 – 41: Rigging av stillas, arbeider og demontering av stillas på del 4 (blå)
 • Uke 42:         Opprydding

Flyfoto av bygningen

 

Dette skal gjøres

Fasaden utbedres ved at fasadeplatene demonteres og at det gjøres tilpasninger slik at vann ikke trekker opp i vindsperre og lekter. Eventuelle skader blir også reparert.

Deretter vil det bli utført flere forbedringer:

 • utskifting av migreringssperre mellom lekt og fasadeplate
 • komplettering av vindtetting med bruk av fugemasse og tape
 • komplettere innfesting av lektene med flere syrefaste skruere.
 • horisontalskjøten mellom vinduene etableres en mykfuge for å redusere belastningen på vinduenes drenssystem, som har vist seg at ved kraftig regnvær ikke har tilstrekkelig dreneringskapasitet. 
 • fundamentene for tørrkjølerne på taket skal forsterkes for å forhindre at disse synker ned i taktekkingen. 

Cecilie Mellingsæter Sundet er kontaktperson på instituttet.

Eivind Nygård, Senioringeniør i Eiendomsavdelingen, er ansvarlig for kontakten mellom Statsbygg og instituttet.