Viktige konkretiseringer i regler for doktorgrad

Etter et grundig arbeid vedtok dekanatet endringer i fakultetets utfyllende regler til UiOs ph.d.-forskrift 29. mai. Endringene skal sikre forutsigbarhet og likebehandling. Her får du de viktigste. 

– De utfyllende reglene tydeliggjør fakultetets utøvelse av ph.d.-forskriften slik at det blir så forutsigbart og oversiktlig som mulig å fullføre doktorgraden sin ved fakultet, sier Ivar Prydz Gladhaug, dekan ved Det medisinske fakultet. 

Hovedregelen for språkform på doktorgradsprøven har vært den samme hele tiden, prøveforelesning og disputas skal normalt gå på samme språk som avhandlingen er skrevet på, vanligvis engelsk. Dersom prøveforelesning ikke følger avhandlingsspråket, kan bedømmelseskomiteen anmode fakultetet om det, mens komiteen må søke fakultetet om tillatelse dersom disputasen skal avvike fra hovedregelen.

Fakultetets utfyllende regler ble sist endret i 2013. Siden den gang er det kommet endringer både i UiOs ph.d.-forskrift og i fakultetets rammer og rutiner for ph.d.-programmet. Den siste tiden har det vært en del oppmerksomhet rundt språkform på doktorgradsprøven. Etter å ha gått nærmere inn i saken, har fakultetet avdekket at det generelt har vært få søknader om norsk språkform, og flertallet av fakultetets doktorgradsprøver følger normalregelen. Samtidig fant fakultetet at det i enkelte fagmiljøer er blitt slik at de fleste doktorgradsprøver foregår på norsk, men uten at det blir søkt om slik forskriften sier. 

– Vi har sett et behov for å skjerpe inn praksis og derfor arbeidet med å oppdatere fakultetets utfyllende regler slik at de reflekterer gjeldende forskrift, samt å sørge for at fakultetets praksis er i tråd med denne. Dette har vært et viktig og grundig arbeid fra dekanatet og fakultetet som har som mål å sikre forutsigbarhet og likebehandling for ph.d.-kandidatene, sier Gladhaug og fortsetter:

– Det ligger i læringsmålene for ph.d. at kandidatene at de skal kunne drive forskning på internasjonalt nivå, og formidle forskningen og delta i debatt innen fagområdet i internasjonale fora. Endringene som nå er kommet i de utfyllende reglene ivaretar dette på en god måte, og gjør det enklere å overholde de reglene som regulerer forskerutdanningen ved fakultetet, avslutter Gladhaug. 

Hovedendringer og konkretiseringer

Nedenfor har vi uthevet de viktigste endringene som er gjort i de utfyllende reglene for ph.d.-graden ved Det medisinske fakultet.

Les de fullstendige utfyllende reglene her.

UiOs ph.d.-forskrift finner du her. 

Opptakskrav 

Karakterer

 • Karakterkravet gjelder nå også studentene fra profesjonsstudiet i medisin i Norge. I tillegg innføres det en mulighet for at fakultetet kan kreve engelsk språktest også for kandidater som i utgangspunktet har godkjent dokumentasjon på engelskferdigheter, dersom fakultetet er i tvil om språkkompetansen. 

Residentplikt – krav til opphold ved UiO

 • Det er innført krav til at man må ha opphold ved UiO (residentplikt) eller ved en institusjon godkjent av fakultetet i minst seks måneder i løpet av ph.d.-perioden. Det stilles også krav om tilstrekkelige ressurser og mulighet for vitenskapelig opplæring hos de forskningsmiljøene kandidaten skal tilbringe sin residensplikt.

Finansiering

 • Det understrekes at hovedregelen er at det skal dokumenteres 100 % finansiering i 3 år på opptakstidspunktet. Dersom bare minimumskravet om 1 år 100 % finansiering er på plass ved opptakstidspunktet, må det foreligge en forpliktende og realistisk plan for finansiering av den resterende perioden.

Forlengelse – maks tre pluss tre år

 • Opptak til doktorgradsprogrammet er for tre år fulltid, innen denne perioden forlenges opptaksperioden ved lovhjemlede avbrudd som fødselspermisjon, sykdom o.a. Etter at denne perioden er det bare mulig å få én forlengelse på inntil tre år, det innvilges ikke forlengelse av denne perioden. 

Veiledning 

 • I de nye utfyllende reglene er det en innstramming i antall veiledere en kandidat kan ha. Kandidaten skal ha en hovedveileder og kan ha inntil tre medveiledere. 
 • Hovedveileder skal ha veiledererfaring og minst en i veilederteamet må ha veiledet frem til disputas tidligere. 
 • Man kan nå være hovedveileder for inntil fire kandidater samtidig eller medveileder for inntil fem samtidig, men antall hoved- og medveilederskap til sammen er begrenset til seks totalt.  

Opplæringsdelen

 • Du må søke om godkjent opplæringsdel senest seks måneder før du planlegger å søke om bedømmelse av avhandlingen. Som doktorgradsstipendiat er du selv ansvarlig for å følge med på at du har oppfylt kravene. 
 • Spesifiserte begrensninger for når/hvor lenge opplæringsdelen for tidligere forskerlinjekandidater kan godkjennes inn i ph.d.-programmet.

Avhandlingen

 •  Avhandlingen kan bestå av maksimalt to fellesarbeider som også inngår i en annen doktorgradsavhandling. Ved bruk av fellesarbeider må hovedveileder legge ved en redegjørelse for kandidatens selvstendige bidrag i det enkelte fellesarbeid. 
 • Det er ikke lenger tillatt at to kandidater leverer inn en felles avhandling til bedømmelse. 
 • Hele avhandlingen skal være skrevet på ett språk – norsk eller engelsk. Blanding av språk tillates ikke. 
 • Avhandlinger på engelsk skal inneholde et sammendrag på norsk, og tilsvarende skal avhandlinger på norsk inneholde er sammendrag på engelsk.

Bedømmelseskomiteen 

 • Komitéleder skal være ansatt ved Det medisinske fakultet som professor eller førsteamanuensis, minst ett komitémedlem skal komme fra institusjoner utenfor Norge og ett skal være ansatt utenfor UiO. 
 • Dersom mer enn ett medlem må fratre under bedømmelsen, oppløses komiteen og man må danne en ny komité og starte bedømmelsen på nytt. 
 • Hvis mer enn ett medlem ikke kan være tilstede under prøveforelesning og/eller disputas må doktorgradsprøven utsettes.  

Doktorgradsprøven 

 • Prøveforelesning holdes normalt på samme språk som avhandlingsspråket. Bedømmelseskomiteen kan likevel selv be om at prøveforelesningen avholdes på norsk dersom hele komiteen er skandinaviskspråklig. 
 • Disputasen skal alltid foregå på samme språk som avhandlingen er skrevet på.
 • Bruk av Skype e.l. på prøveforelesning og/eller disputas kan kun skje ved force majeure og må være godkjent av fakultetet på forhånd.

Klage

Det er tatt inn nærmere beskrivelse av saksgangen ved eventuell klage, slik at klager vet hva som skjer.

Publisert 7. juni 2019 06:55 - Sist endret 7. juni 2019 06:55