English version of this page

Senter for bærekraftig helseutdanning

Tidligere i år fikk Det medisinske fakultet tildelt Norges første Senter for fremragende utdanning (SFU) innenfor det medisinske og helsefaglige området, Centre for Sustainable Helathcare Education (SHE). 30. oktober arrangerer vi vårt offisielle åpningswebinar.

Eivind Engebretsen portrett

Eivind Engebretsen beskriver SHE og aktivitetene vi kan se frem til fra det nye senteret for fremragende utdanning. 

Foto: Camilla Kottum Elmar

På åpningswebinaret deltar tidligere rektor, Ole Petter Ottersen (Karolinska Institutet) og UiOs nye æresdoktor Trisha Greenhalgh (Oxford Universitetet) som hovedinnledere. Studenter og lærere knyttet til senteret vil også holde presentasjoner. Program og påmelding finner dere på våre nye nettsider.

Men hva er egentlig et SFU og hva er planene for vårt senter?

SFU-ordningen

SFU-ordningen ble etablert i 2010 etter mønster fra ordningene med Senter for fremragende forskning (SFF) og Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Formålet med SFU-ordningen er å bidra til fremragende kvalitet og nyskapende praksis i utdanningene gjennom forskningsbasert studieutvikling, nasjonalt og internasjonal kunnskapsspredning og tette koplinger mellom utdanning og fremragende forskningsmiljøer. Ordningen forvaltes av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Viktige kriterier for tildelingen er en innovativ og ambisiøs plan om kunnskapsutvikling med nasjonal og internasjonal relevans, tett involvering av studenter og en rigorøs plan for forskning og kunnskapsspredning.

Bærekraftige helsebeslutninger

Fokusområdet for vårt senter er implementeringen av FNs bærekraftmål i medisin og helseutdanninger. SHE vil nærmere bestemt bidra til å utvikle kompetanse hos fremtidig helsepersonell til å fatte kloke og bærekraftige beslutninger. I tillegg til å være kunnskapsbaserte må slike beslutninger tuftes på sentrale prinsipper og verdier som går på tvers av alle bærekraftmålene slik som langsiktighet, breddeforståelse og at ingen skal utelates. Det er gjort mye forsknings- og utviklingsarbeid helt siden 1990-tallet knyttet til bærekraft og utdanning. Men lite eller ingenting knyttet til våre profesjoner.  Her har SHE en nøkkeloppgave og betydningen av det senteret skal gjøre kan illustreres godt av dagens koronapandemi.

COVID-19 som eksempel

Koronapandemien har fått forskere til å argumentere for et senket ambisjonsnivå når det gjelder bærekraftmålene. Tvert imot argumenterer jeg og leder for vår vitenskapelige rådgivningsgruppe i SHE, Ole Petter Ottersen i en helt fersk kommentar i Nature Medicine. COVID-19 pandemien har gjort det umulig å overse bærekraftmålene: «It brings to the fore the consequences of not having health insurance or access to healthcare, not having water or a food supply during lockdown situations, or not having civil rights. With health as a lens, it is apparent how the myriad targets incorporated into the SDGs are interlinked and interdependent”.

I en ny leder i Bulletin of the World Heath Organization argumenterer senterleder for SHE Kristin Heggen, Tony Sandset og jeg for at COVID-19 pandemien demonstrerer at ansvaret for å fatte bærekraftige helsebeslutninger ikke bare hviler på nasjoner og helsemyndigheter, men også på den enkelte helsearbeider – og at dette stiller krav til fremtidens helseutdanninger.  Utdanningene må blant annet skape bevissthet hos fremtidens helsearbeidere om at god helse skapes langt utenfor helsesektoren og at gode helsebeslutninger kun kan fattes i tverrfaglige team der helsemessige, økonomiske og sosiale forhold tas i betraktning. I tillegg krever bærekraftmålene at vi tenker langsiktig og balanserer individuelle behov mot farer for overbehandling eller overforbruk av helseressurser.

Utdanning for bærekraftig utvikling

SHE vil bygge sin pedagogikk på noen grunnprinsipper vi mener legger et godt grunnlag for å ta kloke og langsiktige valg i samsvar med bærekraftmålene. Mer bestemt vil vi videreutvikle en modell lansert av UNESCO som oppsummerer viktige nøkkelkompetanser for å realisere bærekraftmålene. Vårt senter har som mål å oversette og tilpasse disse kompetanseområdene til helsefaglige beslutninger og utdanning av fremtidig helseprofesjonelle. Sentrale kompetanseområder er:

  1. Systemtenkning: Evne til å analysere sammenhenger mellom sykdom/helse og miljø, økonomi og sosiale forhold
  2. Fremtidstenkning: Evne til å analyse potensielle fremtidige konsekvenser av nåtidige handlinger, for eksempel risiko for overbehandling.
  3. Normativ tenkning: Evne til å foreta vanskelige moralske valg og prioriteringer.
  4. Strategisk tenkning: Evne til å veilede og lede andre.
  5. Samarbeid: Evne til å arbeide i team på tvers av fag og i fellesskap med pasienter og pårørende.

Vårt utgangspunkt er at disse kompetansene tilsammen kan danne et solid grunnlag for å fatte bærekraftige helsebeslutninger på ulike nivåer av helsetjenesten. Basert på disse kompetanseområdene vil SHE utvikle og utprøve nye studietilbud, undervisningsinnhold og pedagogiske tilnærminger, samt nye modeller for kunnskapsbasert beslutningspraksis.

Godt i gang

SHE er allerede godt i gang med dette arbeidet; ikke minst takket være engasjementet fra våre studenter. Vi har så langt hatt to utlysninger av studentstipender og tildelt 22 stipender.  Ett av prosjektene handler for eksempel om å lage en podcast som utforsker og diskuterer sosial ulikhet i helse ved å ta utgangspunkt i situasjonen med norsk-somaliere under COVID-19 pandemien. Flere lærerdrevede prosjekter er også under planlegging, herunder et prosjekt om kunnskapsbasert praksis i medisinutdanningen og et prosjekt som skal utvikle et undervisningstilbud om kultur, identitet og helse.

Snarere enn å presentere studentene for en ferdig definisjon av bærekraftige valg, ønsker vi å ta studentene med på å definere prinsippene for bærekraftige helsebeslutninger. Studentdeltakelse og studentledede utviklingsprosjekter vil derfor stå helt sentralt i senterets arbeid.

Fra ledelsens side håper vi at SHE kan bli et kunnskapssenter for hele fakultetet og at mange studenter og ansatte ved fakultetet vil engasjere seg i å videreutvikle våre helseutdanninger for fremtiden.

 

Eivind Engebretsen
Visedekan og arbeidende styreleder for SHE

Av Eivind Engebretsen
Publisert 12. okt. 2020 11:38 - Sist endret 19. okt. 2020 12:46