En mer robust og gjennomsiktig organisasjon

Administrasjonssjef Hans Mossin. Foto: Øystein H. Horgmo, UiO.

Mer gjennomsiktighet i årsplan og budsjett

Instituttet er i samarbeid med fakultetet i ferd med å gjøre justeringer i årsplan og budsjettmodell. Hensikten er å gjøre budsjettet enklere og mer gjennomsiktig. Det skal være mulig for alle ansatte å forstå hva pengene går til. I sammenheng med dette arbeider vi også med å gjøre årsplanen mer oversiktlig.

Målsetningen er at vi skal ha årsplaner som gjenspeiler den faktiske driften, og som sier noe konkret om hva vi planlegger å gjøre i perioden. Det er også viktig for oss at punktene skal være målbare, slik at vi kan ettergå om vi har klart å oppfylle de målene vi har satt oss.

Vi arbeider også for å gjøre det tydelig at årsplan og budsjett henger nøye sammen. Årsplanen skal si noe om hva vi skal gjøre, og dette skal gjenspeiles i budsjettet som viser hva vi regner med at dette skal koste. Vi vil dermed også sørge for at vi setter oss mål som er overkommelige rent økonomisk, og at vi samtidig jobber målrettet med å få inn de midlene som kreves for å oppfylle punktene i årsplanen.

Instituttledelsen vil gi honnør til fakultetet som har satt i gang dette arbeidet.

En mer robust organisering

Oppfølging av evalueringen er noe ledelsen bruker mye tid på i disse dager. Som kjent har vi definert seks områder for oppfølging. Av disse har vi startet med det vi så på som de to mest omfattende områdene, som omhandler organiseringen av administrative ressurser i klinikk, og kriterier for fordeling av forskningsingeniører.

Arbeidsgruppen som skal diskutere styringsgruppens forslag til ny rapporteringslinje for de administrative koordinatorene har allerede hatt to av tre møter. Neste møte holdes 19. mai, og en beslutning i saken vil tas før sommerferien.

På vårens allmøter som ble avholdt i begynnelsen av april ble det stilt spørsmål om hva som danner grunnlaget for de seks områdene vi har valgt ut for oppfølging. Det er viktig for oss å presisere at den store spørreundersøkelsen som ble sendt ut i høst er en viktig del av, men allikevel langt fra hele, grunnlaget for forslagene som nå har blitt fremmet fra styringsgruppen.

Det har vært viktig for oss å inkludere de ansattes perspektiv i evalueringen, men det har også vært viktig å vurdere organisasjonen som helhet, og å legge vekt på de erfaringer ledelsen har med organiseringen gjennom de fem årene Klinmed har eksistert.

Både akademia som sektor og UiO og Klinmed som organisasjon er preget av endringer. Det blir stadig større krav til effektiv drift, både når det gjelder studier og forskning. Det at noe fungerer i dag er ingen garanti for at det vil fungere i fremtiden.

Et viktig element i oppfølgingen av evalueringen er at vi bruker de innspillene vi har fått om dagens situasjon til å tenke fremover. Vi må bygge en robust organisasjon som kan jobbe effektivt uavhengig av de endringene som måtte komme.

Publisert 4. mai 2016 14:11 - Sist endret 18. jan. 2019 08:20