Klinmed satser på sine ph.d.-kandidater

Institutt for klinisk medisin legger mye arbeid i å tilrettelegge for god forskning gjennom doktorgradsprogrammet. Det gir gode resultater.

Nestleder Hanne Flinstad Harbo. Foto: UiO.

Omfattende doktorgradsarbeid

Det er stor aktivitet og et høyt nivå på forskningen ved Klinmed. Svært mange av prosjektene våre involverer ph.d.-kandidater. Det er til enhver tid innrullert over 1400 ph.d.-kandidater på doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultetet, hvorav i overkant av 1000 følger programmet ved Klinmed.

Et stort antall doktorgrader forsvares ved disputas hvert år. Bare hittil i år er det levert inn over 90 avhandlinger ved Klinmed. I 2016 var det 136 ph.d.-kandidater som avla doktorgrad ved instituttet, av totalt 190 på fakultetet. Det er med andre ord svært omfattende forskningsaktivitet i doktorgradsprogrammet ved Klinmed.

To forskerutdanningskoordinatorer

Vi legger ned et betydelig arbeid med å tilrettelegge løpet for våre ph.d.-kandidater. Våre to forskerutdanningskoordinatorer, Drude M. Fugelseth og Ludvig A. Munthe, er ansvarlige for å implementere doktorgradsprogrammet på Klinmed og er våre bindeledd ut til forskningsmiljøene.

De vurderer, kvalitetssikrer og godkjenner alle søknader om opptak til programmet på vegne av instituttleder, før søknadene blir endelig behandlet på fakultetet.

Forskerutdanningskoordinatorene vurderer også midtveisevalueringene, som består av en selvrapportering fra kandidatens side, evaluering fra veileder og en ekstern evaluering av kandidaten halvveis i ph.d-løpet. Midtveisevalueringene vurderer prosjektets fremdrift, at godkjenninger er på plass og eventuelle endringer i prosjektet. Midtveisevalueringen er koblet til godkjenning av det obligatoriske Intro II-kurset.

Både faglige og ikke-faglige utfordringer

Det er også relativt nylig innført et nettskjema hvor det er mulig å rapportere inn eventuelle faglige eller ikke-faglige utfordringer i ph.d.-prosjekter. I dette systemet er det lav terskel for å melde om problemer i veilederforholdet eller andre konfliktsaker. Forskningskoordinatorene er behjelpelig med veiledning om hvordan slike saker best kan løses.

De er dessuten svært viktige i driften av ph.d.-kursene ved fakultetet og har også deltatt aktivt med å videreutvikle doktorgradsprogrammet. Drude M. Fugelseth er også faglig ansvarlig for Forskerlinjen, som gir forskningsinteresserte studenter erfaring som gir grunnlag for et videre løp som ph.d.-kandidat.

Morgendagens medisinske forskere

Klinmed satser på sine ph.d.-kandidater ved å tilrettelegge for forskning i et godt doktorgradsprogram. Programmet bidrar til utdanning av mange fremragende forskere innen svært mange medisinske fagfelt. Vi verdsetter og er stolte av alle våre ph.d.-kandidater.

Vi takker alle dere som bidrar med ideer, søknader, veiledning og undervisning som utvikler morgendagen medisinske forskere på best mulig måte.

 

Publisert 17. okt. 2017 13:48 - Sist endret 18. jan. 2019 08:17