Kommunikasjon, digital profil og søknader om eksternt finansierte prosjekter

Alle forskere har en digital profil på nett. Vær strategisk med din og ditt prosjekts profil når du skal utforme prosjektsøknader.

Hans Mossin. Foto: UiO.

Endringer hos NFR fra 2019

Forskningsrådet skal fra 2019 samordne utlysninger og vurderingen av søknader på tvers av programmer og åpne arenaer. Målet er å koordinere og utnytte forskningsmidlene på en bedre måte for å investere i de beste prosjektene, og øke antallet søknader som blir innvilget. Nå skal søknadskrav og vurderingskriterier for forskerprosjekt, unge forskertalenter og mobilitetsstipend endres for å forenkle prosessen for søkere. Disse utlysningene vil få en felles søknadsfrist 10. april 2019, og planlagte utlysninger vil publiseres på NFR sine nettsider 10. november.

For å sikre faglig aktivitet av høy kvalitet er innhenting av midler fra eksterne finansieringskilder viktig for Klinmed. Vi er opptatt av å gi god forskningsstøtte til våre forskere og stimulere til flere søknader. I forbindelse med de kommende endringene hos Forskningsrådet tillater vi oss derfor å minne om en ofte glemt, men ikke mindre viktig del av søknadene: Verdien av din digitale profil som forsker, og hvordan strategier med tanke på kommunikasjon og formidling kan være svært nyttig i søknadene dine. Alle forskere har en tilstedeværelse på nett, og du kan til dels selv styre hvilken informasjon de som googler deg eller prosjektet ditt får opp når de søker.

Kriterier til kommunikasjon

EU-, NFR- og SFF-søknader har alle formidling og kommunikasjon som ett av vurderingskriteriene. De ser på kvalitet og omfang av kommunikasjon- og formidlingsaktiviteter rettet mot ulike målgrupper. Dette skal inngå i beskrivelsen av prosjektet i søknaden. Blant kriteriene de ser på er planer for vitenskapelig publisering, planer for populærvitenskapelig formidling og kommunikasjon både mot allmennheten, men også til brukerne av prosjektets resultater. De ser også på hvordan brukere skal involveres eller medvirke i prosjektets formidlingsaktiviteter og hvilke kanaler dere bruker i formidlingen.

Det kan være vanskelig å få satt av tid til å utforme en kommunikasjonsplan eller –strategi i en svært travel søknadsprosess. Det vil imidlertid være nyttig å ha tenkt gjennom dette tidlig i prosessen i stedet for å haste noe ned mot slutten, eller å måtte ta stilling til formidlingsaktiviteter først i oppstartsfasen av prosjektet. Vi anbefaler derfor at du gjør deg noen tanker om formidling i prosjektdesignet fra starten.

Profilering på nett

Som forsker ved UiO er ditt kanskje viktigste ansikt utad din egen personpresentasjon. Denne siden er ofte et av de første treffene hvis noen googler deg. Våre nettsider gjenspeiler instituttet og det er derfor viktig å unngå utdatert og uriktig informasjon. På personpresentasjonen leter folk etter din kontaktinformasjon, fag- og interesseområder, publikasjoner og tilknyttede forskergrupper og -nettverk.

Gjør det enkelt for andre å kontakte deg og legg inn nok og god informasjon, inkludert et oppdatert bilde. Bruk gjerne emneord i presentasjonen din. Sørg også for at gammel og utdatert informasjon fjernes. En god personpresentasjon kan hjelpe mye med tanke på å sikre en helhetlig digital profil for deg og prosjektet ditt.

Forskningsaktiviteten er et av hovedmomentene ved Klinmed. Vi har allerede sett en økning i søknader om eksternt finansierte prosjekter ved instituttet, og dessuten en økning i antall søknader som har fått tilslag dette året. Dette er gledelige nyheter og vi er takknemlige for bidragene prosjektene gir oss.

I tiden fremover med flere søknadsfrister, oppfordrer vi derfor til oppdaterte personpresentasjoner, kvalitetssikring av innhold på nettsidene våre, og utforming av kommunikasjonsstrategier. Vi minner videre om rett adressering av vitenskapelige publikasjoner. Ta også kontakt med din controller for budsjett i god tid før søknadsfristene.

Hvem kan du kontakte?

 

Publisert 2. nov. 2018 13:04 - Sist endret 27. nov. 2019 11:06