English version of this page

Sammen i praksis – samarbeidslæring for studenter i klinisk praksis

Farmasøytisk institutt har siden 2016 deltatt i et samarbeidsprosjekt mellom fire fakulteter ved Universitetet i Oslo, der temaet er tverrprofesjonell læring. «Sammen i praksis» har som formål å gi studenter fra ulike helseprofesjoner mulighet til å lære sammen i klinisk praksis.

Fem personer i diskusjon rundt et bord med papirer«Sammen i praksis» (SamPraks) kom i stand etter initiativ fra Farmasøytisk institutt. Studentene som deltar i prosjektet kommer fra utdanningene innen fagene avansert geriatrisk sykepleie, farmasi, klinisk ernæring, medisin, odontologi og psykologi.

Bakgrunn

De siste årene har myndighetene gitt en rekke signaler av utdanningspolitiske karakter, bl.a. som en oppfølging av samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47 (2008–2009)). Flere påfølgende stortingsmeldinger beskriver behovet for tverrfaglighet i helsesektoren, noe som må gjenspeiles i utdanningene. SamPraks er Universitetet i Oslos svar på dette.

Hva er SamPraks?

I høst gjennomfører vi SamPraks for femte gang. Den 16. oktober møttes til sammen 24 spente studenter fra de ulike utdanningsstedene til oppstartsmøte for høstens praksisperiode.

I grupper med en student fra hver utdanning skal studentene ut til sykehjem i Oslo og utrede en sykehjemsbeboer i fellesskap. Utredningen foregår gjennom tverrfaglig samarbeid i beboerens egne omgivelser. Studentene får dermed mulighet til å observere hverandre i interaksjonen med pasienten, og å kunne reflektere over profesjonelle og etiske aspekter ved hverandres tilnærminger. En faglærer og en sykehjemslege er veiledere for studentene.

Utredningen inkluderer:

  • Klinisk undersøkelse
  • Legemiddelgjennomgang  
  • Kognitiv utredning
  • Oral status
  • Ernæringsstatus
  • Sosialt
  • Ressurser og hjelpebehov

Studentene skal skrive en felles rapport hvor de også skal legge fram en liste over prioriterte tiltak for videre behandling av beboeren.

Omtrent en uke etter utredningen av beboeren på sykehjemmet møtes studenter, undervisere og sykehjemspersonalet, og studentene legger fram sin rapport i fellesskap, til diskusjon.

Utenom vårt eget fakultet deltar Det medisinske fakultet, Det odontologiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet i SamPraks. Sykehjemsetaten i Oslo kommune er en viktig samarbeidspartner.

Hva sier studentene om SamPraks?

Studentene som har deltatt i SamPraks forteller at de lærte mye om andre helseprofesjoner, men også om egen kompetanse da de utredet beboeren sammen. De lærte også å kommunisere med andre faggrupper.

Studentene beskriver at det faglige perspektivet deres ble utvidet da de så hvordan andre profesjoner utførte sine undersøkelser og vurderinger. De opplevde det som positivt at deres egne vurderinger ble verdsatt av de andre deltakerne i gruppen. De lærte også om hvordan helsevesenet er organisert, og hvem de kan kontakte ved behov når de er ferdig utdannet og søker råd.

Av Liv Mathiesen
Publisert 1. nov. 2018 10:57 - Sist endret 21. nov. 2019 13:14