Fraværsrutiner / Absence procedures (English text below)

Rutiner for søknader om fravær fra instituttet ved reise knyttet til deltakelse på møter/konferanser/forskning: 

 

1. Fravær fra instituttet ved reise knyttet til deltakelse på møter/konferanser/forskning inntil en uke registreres via et nettskjema.     

Fraværsregistrering

Det forutsettes at undervisningsplikter eller andre arbeidsplikter på instituttet i fraværsperioden er byttet med kolleger.

2. Samme type fravær på mer enn en uke kan bare innvilges av seksjonsleder. 
Søknad sendes seksjonsleder med kopi til instituttleder.

I fraværssøknaden presiseres tidsrom, formål og hvordan undervisningsplikt eller andre arbeidsplikter ved instituttet  oppfylles. Normalt innvilges søknad bare dersom disse pliktene byttes med en kollega.  
For stipendiater gis det normalt fritak fra undervisning ved lengre utenlandsopphold (mer enn en måned).   
Søknad om fritak sendes i god tid før semesteret begynner  som en del av fraværssøknaden. 

3. Dersom en ønsker dobbel undervisningsbelastning ett semester for å få fritak et annet, avtales dette med seksjonsleder og undervisningsleder, normalt slik at en avvikler dobbel undervisning før fritaket.

---------------------------------------

(English version:)

Procedures for applications of absence from the department in connection with meetings/conferences/research:

1. Absence from the department in connection with meetings/conferences/research must be registered in a webform.  

Absence registration

It is assumed that teaching duties or other work duties at the department in the time of absence are interchanged with colleagues.

2. The same kind of absence for more than one week can only be approved by the section head. 
The application is sent to the section head with copy to the department head. 

In the application for absence one describes the time period, the reason, and how teaching and other duties at the department  will be taken care of. Normally, the application is only approved if these duties are taken care of by a colleague. 
For PhD students one normally approves exemption from teaching for longer stays abroad (more than one month).The application for exemption must be sent in good time before the semester starts, as a part of the application for absence. 

3. If one wishes double teaching load one semester in order to get exemption another semester, this must be agreed with the section head and the "undervisingsleder" (teaching head), normally such that one does double teaching before the exemption.

 

Publisert 7. juni 2017 12:10 - Sist endret 25. juli 2017 11:22