Studiestedene for odontologiske fag diskuterte veien videre

Den 18.november 2016 var igjen alle medlemmene for de odontologiske profesjonsutdanninger samlet. Studiestedene fattet beslutninger som berører alle utdanningene.

Dekan Pål Barkvoll er leder i Profesjonsrådet for de odontologiske fag.

Profesjonsrådet diskuterte flere saker. Her er et kort uttrekk av noen av sakene:

Det ble vedtatt at nasjonal arbeidsgruppe for praksisstudier i de odontologiske fag skal videreføres i en ny periode på fire år, og kvalitet under praksisperioden vil stå sentralt.

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, vil ta initiativ til oppnevne en arbeidsgruppe som skal revidere opptak til spesialistutdanningen.  Hensikten med arbeidsgruppen er å finne praktiske løsninger og sikre finansiering av de administrative ressurser. Arbeidet starter i 2017.

Det er i dag ingen minimumskrav i norsk hovedmål for å søke opptak til utdanningene. Profesjonsrådet står samlet bak at det sendes en anmodning til Universitet- og høyskolerådet (UHR) hvor det bes om at det utredes hvilke konsekvenser en nedre karaktergrense kan få.

Spørsmålet om å innføre tiltak for å bedre ubalansen i kjønnssammensetning i utdanningene, diskuteres ved institusjonene. Selv om det er en noe ujevn kjønnsbalanse ved studiestedene, er Profesjonsrådet per i dag enige om at det ikke er aktuelt å innføre noen form for kjønnskvotering.

Universitetet i Bergen (UiB) påpekte at det akademiske innholdet er under press hos dem, og foreslo at den odontologiske utdanningen skulle forlenges med seks måneder.  Profesjonsrådet mente at det ikke er riktig å utvide studiet, men vil komme tilbake til problemstillingen, dersom det skulle bli aktuelt.

Siden restaurering og erstatning av tenner blir en stadig mer akseptert behandlingsform er det naturlig at denne behandlingsformen integreres i studieplaner. For å sikre HELFO-refusjon, er det et krav at alle institusjonene kan tilby en likeverdig behandling. Profesjonsrådet ønsker at Tannlegeforeningen koordinerer et møte mellom Helsedirektoratet og de aktuelle lærestedene med sikte på å få utredet dette videre.

Profesjonsrådet anser det som bekymringsfullt at norske studenter i Polen nå vil få autorisasjon, uten veiledet praksis etter utdanningen og rådet vil komme med en felles utalelse til Helsedirektoratet og ANSA.

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 14. des. 2016 14:22 - Sist endret 7. des. 2017 13:43