Praksisveiledning under lupen

13. oktober 2017 var OD vertskap for møte i profesjonsrådet for odontologiske fag. Representanter fra UiO, UiT, UiB og HiOA kom til Geitmyrsveien for å diskutere saker som angår alle lærestedene.

Illustrasjon: Colourbox

Økte krav til kompetanse hos praksisveiledere

Nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning ble grundig diskutert på møtet i Profesjonsrådet for odontologiske fag.

Bakgrunnen er et forslag til nasjonale retningslinjer for hva som kan fungere som nasjonale og felles/generiske, som skal kvalifisere til oppgaven å veilede studenter i praksisfeltet. En arbeidsgruppe, nedsatt av Universitets- og høgskolerådet, har arbeidet frem forslaget.

Profesjonsrådet er generelt positiv til at det kravene til praksisveilederne økes. Nye nasjonale retningslinjer med krav til veilederkompetanse vil kunne bidra til kvalitet i praksisstudier. Forslaget, med en anbefalt arbeidsmengde tilsvarende minimum 10 studiepoeng, er svært ambisiøst, men samtidig kan retningslinjene være et godt rekrutteringstiltak (kompetanseheving) for å få etablert flere veiledere i eksterne klinikker.

Profesjonsrådet støtter hovedprinsippene i forslaget. Det bør også legges opp til størst mulig grad av harmonisering mellom utdanningsinstitusjonene, men at ordningen må være fleksibel til å åpne for lokale forskjeller.

Studiedekan Alix Young Vik ønsker ordningen velkommen, men mener at flere forhold må diskuteres og avklares, blant annet hvordan, og i hvilken grad, intern prakis skal berøres av de nye reningslinjene.

– Hvis ordningen innføres som den fremstår nå, vil det innebære omfattende tilpasninger for de eksterne klinikkene og for fakultetet, sier Vik, som ledet møtet i Profesjonsrådet.

 

Av Leif Erling Jensen
Publisert 13. nov. 2017 13:54 - Sist endret 14. nov. 2017 08:50