Prosjektfaser i nytt odontologibygg

Siden midten av 90-tallet har det vært jobbet med å sikre realiseringen av et nytt odontologibygg. De siste 10 årene etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD). Om noen år er planen at bygget skal stå klart på NEMKO-tomten, og nå beveger byggeprosjektet seg inn i prosjekteringsfasen.

Arkitekttegning

Foto: Colourbox

Intern prosess

Internt ved Det odontologiske fakultet (OD) pågår det nå en prosess for å innhente informasjon om hvilke funksjoner som må inn i det nye bygget. Ta kontakt med nærmeste leder om du har innspill du synes er viktige å få formidlet. Det må imidlertid påpekes at i denne tidlige fasen er ingenting «skrevet i stein». Ny teknologi og undervisningsformer vil mest sannsynlig komme til å endre seg etter hvert som byggestart nærmer seg, og påvirke den endelige utformingen.

Tre grupper

Det er tre grupper som arbeider med prosjektet.

 • Hovedbrukergruppen
 • Styrings- og koordineringsgruppen.
 • Prosjektrådet

Hovedbrukergruppen består av representanter fra OD, Tannteknikerutdanningen (TTU) og Tannhelsetjenestenes Kompetansesenter Øst (TKØ). En forutsetning for Regjeringsvedtaket om nytt bygg, var at TKØ og TTU også skulle inn i det nye bygget. Eiendomsavdelingen er prosjektleder på UiO. Statsbygg, som er byggherre, er også med på møtene.

I Styrings- og koordineringsgruppen sitter universitetsdirektøren, dekan Pål Barkvoll, eiendomsdirektør ved UiO.

Det er i Hovedbrukergruppen at planarbeidet og utredingene i hovedsak skjer. Styrings- og koordineringsgruppen gir råd til universitetsdirektør i overordnede virksomhetsspørsmål som har betydning for utformingen av bygget mm.

Prosjektrådet er satt sammen av representanter fra oppdragsgiver og eier Kunnskapsdepartementet (KD).

 • KD (leder prosjektrådet)
 • Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
 • Kommunal og moderniseringsdepartementet. (KMD)
 • Representanter fra brukerne
 • Statsbygg

Prosjektrådet skal gi KD råd i alle saker av vesentlig betydning for planleggings- og byggeprosessen.

Kontaktforum er et samarbeidsorgan mellom Statsbyggs prosjektledelse og UiOs. Fra UiO stiller fakultetsdirektør ved OD samt representanter fra Eiendomsavdelingen. Hensikten med kontaktforumet er å utveksle informasjon om prosesser/behandlinger ved UiO og Statsbygg, og drøfte nødvendige prosjekttiltak.

 

Prosjektfasene

Et så stort prosjekt inneholder ulike faser.

 • Det arbeides med grunnlagsdokumenter for en mulig arkitektkonkurranse, med bl.a. oppdatering av rom- og funksjonsprogram fra 2007.
 • Arkitektkonkurranse (tentativt: Høst 2017-ettervinter 2018)
 • Skisseprosjekt (tentativt 2018)
 • Forprosjekt (tentativt 2019)

Arbeidet er nå i gang med å finne ut hvilke funksjoner det fremtidige bygget skal ha. Hva vil trenge stor plass, og hva vil trenge mindre plass? Vil det komme teknologi som forandrer premissene for hvordan vi organiserer oss? Hvordan tror vi at undervisningen kommer til å bli? Dette er spørsmål som diskuteres nå. Eventuell omfordeling av arealer mellom funksjoner vil kunne skje i fasen med utforming av skisseprosjekt og forprosjekt. Prosjektet må holde seg innenfor arealrammen på 21 600 m2 brutto.

Å reise på studietur for å høste erfaringer er viktig. I januar besøkte hovedgruppemedlemmene det nye odontologibygget i Bergen, og i april går turen til Acta i Nederland.

Erfaringer fra reiser, diskusjoner og innspill vil ende opp i et forslag til revidert rom og funksjonsprogram fra Hovedbrukergruppen.

Statsbygg har levert en innstilling til KD om at de ønsker at bygget på NEMKO-tomten skal rives. Som en del av «oppstart forprosjektrapport» (OFP-rapport) vil Regjeringen i løpet av mai beslutte om de skal følge denne anbefalingen.

Av Astrid Skiftesvik Bjøkreng
Publisert 21. mars 2017 11:19 - Sist endret 21. mars 2017 11:19