Fem SV-forskere videre til runde to av ERC Starting Grants

Fem forskere ved SV- fakultetet går videre til runde to i søknadsprosessen til ERC Starting Grants (stipend fra Det europeiske forskningsrådet). Fra UiO er det totalt 12 søkere som går videre til runde to, så SV-fakultetet utmerker seg som det fakultetet med flest forskere som går videre.

Bildet kan inneholde: briller, ansikt, hår, ansiktsuttrykk, hake.

Fem forskere ved SV-fakultetet er gjennom det første nåløyet i søknadsprosessen om støtte fra Det europeiske forskningsrådet. (Foto: UiO)

De fem er førsteamanuensis Theodoros Rakopoulos fra Sosialantropologisk institutt, professor Lotte Thomsen fra Psykologisk institutt, førsteamanuensis Jon Henrik Ziegler Remme fra Sosialantropologisk institutt, postdoktor Andreas Eriksen fra ARENA og professor Tore Wig fra Institutt for statsvitenskap.

- På grunn av koronapandemien blir ikke det ikke intervjuer i runde to, i år slik praksis er ellers, sier Johannes Elgvin, som er administrativ forskningsleder ved SV-fakultetet.

De siste årene har SV- forskerne utmerket seg med å dra inn mange EU-stipend. De har også blitt systematisk drillet i intervjuprosessen før runde to.

Johannes Elgvin (Foto:UiO)
Johannes Elgvin (Foto:UiO)

Elgvin er derfor spent på hvordan prosessen nå blir: Alle som går videre til runde to skal normalt intervjues av et evalueringspanel i Brüssel. Her får de en tilmålt tid til å presentere prosjektet sitt og til å svare på spørsmål fra panelet. Dette øver vi normalt på opptil flere ganger med kandidatene fra SV.

Forskningsrådgivere fra både sentralt, fakultet og institutt vitenskapelige kollegaer og konsulenter bistår med dette for å øve med og forberede kandidatene på det som venter dem i Brussel. Dette får vi ikke anledning til i år, så vi krysser fingrene for at søknadene er overbevisende nok i seg selv og at evalueringspanelet får svar på det de måtte lure på ved å diskutere seg imellom og med fagekspertene som er involvert.

Det er en bragd å komme til runde to, men det er enda et nåløye som skal forseres før man eventuelt får stipendet.

- Hva vil det si?

-  De siste årene har det blitt sendt nærmere 3000 søknader til ERC Starting Grant hvert år. Kun et fåtall av disse kommer videre til runde to.

 

Klima og havtemperatur

Jon Henrik Ziegler Remme, Sosialantropologisk institutt

-  Hva konkret er det du søker støtte til/ skal finne ut?

Bildet kan inneholde: briller, briller, hake.
Jon Henrik Ziegler Remme (Foto:UiO)

-  Klimaendringene fører til økte havtemperaturer og dette har gjort at mye liv i havet flytter seg til nye områder.

Prosjektet skal se på hvilke konsekvenser dette får for kystsamfunn langs ulike deler av Atlanterhavet: Vest-Afrika, Nord-Amerika og Nord-Europa.

Og så skal vi se på hvordan disse endringene henger sammen med endringer i konsum av sjømat i Kina.

- Hva vil det bety for deg/ hvilke muligheter vil det gi deg å komme igjennom og få stipendiet?

- Hvis jeg skulle få pengene vil dette gi meg muligheter til å sette sammen et dyktig team av unge, engasjerte forskere, og det vil gi meg muligheten til å gjøre mer langvarige feltarbeid og ikke minst gi meg tid til å jobbe mer langsiktig. Det kommer godt med i en tid ellers preget av raske p(o)enger.

Overnasjonale byråer og makt

Andreas Eriksen, ARENA

-  Hva konkret er det du søker støtte til/ skal finne ut?

- Eksperter får stadig mere makt, særlig i form av overnasjonale byråer som formelt sett skal

Bildet kan inneholde: klær, ansikt, hår, panne, øyenbryn.
Andreas Eriksen (Foto: UiO)

basere seg utelukkende på vitenskap, men som likevel må gjøre politiske eller verdimessige vurderinger.

Jeg vil undersøke hvordan byråene forstår sin politiske rolle og hvorvidt interaksjon med folkevalgte institusjoner kan gjøre den politiske makten deres demokratisk forsvarlig.

- Hva vil det bety for deg/ hvilke muligheter vil det gi deg å komme igjennom og få stipendiet?

- Et ERC-stipend betyr muligheten til å danne mitt eget team for å forske på noe jeg synes er både teoretisk spennende og politisk høyaktuelt. Jeg håper det kan vise hvordan mine normative perspektiver kan brukes i empirisk forskning. 

Hvordan babyer forstår sosiale relasjoner

Lotte Thomsen, Psykologisk institutt

- Hva konkret er det du søker støtte til/ skal finne ut?

- Min gruppe undersøker-  om og hvordan - babyer og småbarn forstår forskjellige sosiale

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, frisyre, hake.
Lotte Thomsen (Foto:UiO)

relasjoner. Vi undersøker hva menneskets medfødte forforståelser er, fordi disse er byggeklossene for vårt sosiale samliv på tvers av forskjellige kulturer.

For eksempel har jeg  og mine kollegaer vist at selv ni måneder gamle babyer forstår sosial dominans og regner med at store tegneseriefigurer vinner over de små.

Vi har også vist at to-åringer foretrekker dukker, som vinner over andre, framfor dukker, som underkaster seg andre. Nå vil vi undersøke mere 'prososiale' relasjonelle forforståelser og motiver - som at preverbale spedbarn også forventer at man skiftes på og blir takknemlige når andre hjelper dem. Vi vil også undersøke om de foretrekker dukkefigurer, som gjør dette. 

- Hva vil det bety for deg/ hvilke muligheter vil det gi deg å komme igjennom og få stipendiet?

- Det aller viktigste for meg, og grunnen til at jeg søkte ERC, ville være muligheten for at tilby mine studenter å fortsette i et PhD- løp og andre stillinger på labben. Det tar lang tid, og også en god porsjon hell å bygge opp en forskningsgruppe fra bunnen av med de helt riktige mennesker. Men nå har jeg fire fantastiske studenter på plass.  Jeg vil gjerne kunne gi dem mulighet til å fortsette med vår felles forskning om de grunnleggende relasjonelle byggesteinene i menneskets sosiale natur. Det ville en ERC bevilgning muliggjøre.

Moralske oppfatninger av politisk vold

Tore Wig, Institutt for statsvitenskap                

- Hva konkret er det du søker støtte til/ skal finne ut?

-  Jeg skal undersøke hva slags moralske oppfatninger folk har om politisk vold, ved å gjøre

Bildet kan inneholde: klær, hår, ansikt, ansiktshår, hake.
Tore Wig (Foto:UiO)

spørreundersøkelser i flere land.

Når syns vanlige folk det er rettferdiggjort å ta til våpen for å styrte regjeringen, at valgte politikere bruker vold mot motstandere, at land går til krig osv.

Og hvordan kan disse moralske oppfatningene påvirke faktisk forekomst av politisk vold (borgerkrig, vold i forbindelse med valg, mellomstatlig konflikt osv.)

- Hva vil det bety for deg/ hvilke muligheter vil det gi deg å komme igjennom og få stipendiet?

- ERC gir meg muligheten til å utføre spørreundersøkelsene, og til å rekruttere stipendiater og postdoc'er som kan samarbeide med meg om å gjøre undersøkelsene. Prosjektet er umulig uten støtte av den størrelsesorden jeg får fra ERC.

Globalt marked for EU-pass/Global market for EU-passsports

Theodoros Rakopoulos, Social Anthropology department

- My application to the ERC is titled “Commodity Citizenship: An ethnography of the global

Bildet kan inneholde: person, hår, ansiktshår, bart, skjegg.
Theodoros Rakopoulos (Foto: UiO)

market for EU passports”.

Through it, I am seeking support for a comparative study of “citizenship by investment policies” which allow entrepreneurs to acquire a so-called “golden” passport by investing in countries that pursue such policies.

- ERC support would give me the opportunity to set up a research team of two post-docs and one PhD who will do fieldwork alongside the project’s PI in studying this social phenomenon in all its different circumstances across Europe.

Research for the study will take place in the two EU countries currently engaged in “golden passport policies”, Malta and Cyprus, as well as in Russia, where most investors interested in the passports come from. The ERC will allow us to do fieldwork research and work together comparing the material, as well as to organise conferences and collective publications on issues of citizenship, elite migration and property.

 

Av Gro Lien Garbo
Publisert 30. apr. 2020 10:30 - Sist endret 23. sep. 2020 14:46