Flytte- og oppussingskoordinatoren

Før neste sommer skal oppgraderingen av Eilert Sundts hus starte – og før det igjen  skal bygget tømmes for nesten alle ansatte. Seniorrådgiver Kari Henriksen i fakultetsadministrasjonen koordinerer det hele. (English version below) 

Bildet kan inneholde: yttertøy.

Spennende og utfordrende: - Det mest utfordrende er å holde oversikt over tallrike baller i luften, alt fra sykkelparkering og flytteplaner til spesielle behov og gode arbeidsløsninger i flytteperioden, sier Kari Henriksen. (Foto:Tron Trondal/ UiO) 

-Hva slags Eilert Sundts hus vil vi møte når oppussingen er over?
-  Vi jobber med dette sammen med arkitektene nå, og løsningene er ikke spikret enda. Mye tyder på at det blir et Eilert Sundts hus som slipper inn mer lys og luft. Ventilasjonen vil også bli bedre.

Vi ser også på muligheten for å etablere sosiale soner ved heisområdet, hvor det er litt naturlig støy, og heller plassere kontorer lenger unna heisene, hvor det er mindre støy.

I disse dager får vi dessuten garderober i kjelleretasjen og en oppgradering av læringssenteret i andre etasje, så alt i alt tror jeg det blir et flott Eilert Sundts hus å komme tilbake til i 2022.


- Du skal koordinere både oppussingsarbeidet og flytteprosessen. Hva er mest utfordrende og mest spennende?
- Det mest utfordrende er å holde oversikt over tallrike baller i luften, alt fra sykkelparkering og flytteplaner til spesielle behov og gode arbeidsløsninger i flytteperioden. Heldigvis jobber jeg sammen med en kompetent prosjektgruppe, og samarbeidet med dem, Eiendomsavdelingen og arkitektene er det mest spennende - i tillegg til å bli bedre kjent med folk fra hele fakultetet.

- Hvordan ser en vanlig uke ut for deg i  denne tiden?
-  Jeg jobber med dette femti prosent av arbeidstiden min. Hver uke møtes prosjektgruppen for å diskutere innspill og legge planer.

Akkurat nå holder vi på å lage utkast til mandater for de lokale brukergruppene på instituttene, prosjektgruppen og styringsgruppen, som består av instituttlederne og dekanen.

Fordi det er så mange innspill, er det viktig at vi har klart for oss hvilke beslutninger som skal tas hvor. I tillegg har vi faste møter med arkitektene og Eiendomsavdelingen, hvor vi diskuterer løsninger for fremtidige Eilert Sundts hus. Vi jobber også med å etablere gode rutiner for distribusjon av informasjon til studenter og ansatte. For ansatte har vi etablert en nettside med oppdatert informasjon.


- Du får mange henvendelser- både med innspill til oppussingen og om flyttingen. Hva slags spørsmål går igjen?
- Det vanligste er spørsmål om de midlertidige lokalene. Som oftest handler det om midlertidige undervisningslokaler og muligheten for private rom, skjerming og godt smittevern dersom vi skal sitte i åpne landskap. Alt dette er viktige spørsmål vi tar med oss i flytteplanleggingen.

- Hva skal folk som lurer på noe eller har andre innspill gjøre?
Alle institutter/sentre har en lokal brukergruppe og en representant i fakultetets prosjektgruppe som kan kontaktes. Ellers er det selvsagt bare å ta kontakt med meg.


Move and renovation coordinator

The upgrade of the Eilert Sundt Building will start before the summer, and almost all the employees will move out of the building before then. Senior Adviser Kari Henriksen from the faculty administration will be coordinating it all.

 What kind of Eilert Sundt Building will we see when the renovation is over?”


 - We are working on this together with the architects now, and the solutions have not yet been nailed down. There are many indications that the Eilert Sundt Building will be letting more light and air in.

There will also be better ventilation. We are also looking at the possibility of establishing social zones in the lift area, where there is naturally some noise, and rather place the offices further away from the lifts, where there is less noise. Moreover, we are getting changing rooms at the basement level and the learning centre on the second floor is being upgraded right now, so all in all I think it will be a great Eilert Sundt Building to return to in 2022.”


“You will be coordinating both the renovation work and the move process. What are the most challenging and exciting aspects?
“The most challenging aspect is to keep track of all the balls in the air, ranging from bicycle parking and moving plans to special needs and good working solutions during the relocation period. Fortunately, I work together with a competent project team, and cooperating with them, the Estate Department and the architects is the most exciting aspect, in addition to getting to know people from every part of the faculty.”

“What does a normal week look like for you during this period?”
“I work with this for half of my working hours. Every week, I meet with the project team to discuss inputs and make plans.

Right now we are drafting mandates for the local user groups in the departments, project team and steering committee, which consists of the department heads and the dean.

Because there are so many inputs, it is important that it is clear to us what decisions need to be made where. In addition, there are regular meetings with the architects and the Estate Department, where we discuss solutions for the future Eilert Sundt Building. We are also working on establishing good procedures for the distribution of information to the students and employees. For the employees, we have created a website with up-to-date information: Renovation of Eilert Sundts hus .

“You receive a lot of inquiries, with regard to both input for the renovation and the move. What kind of questions are common?”
“The most common questions are about the temporary premises. The most frequent questions are about the temporary teaching facilities and the possibility for private rooms, protection and good infection control if we are to sit in an open office landscape. All of these are important questions we must take into account in our relocation planning.

“What should people who wonder about something or have other input do?”
“All the departments/centres have a local user group and a representative on the faculty's project team who can be contacted. Otherwise, of course, they can just get in touch with me.”
 

Publisert 24. sep. 2020 10:00 - Sist endret 24. sep. 2020 15:39