Midler til å øke kjønnsbalansen i vitenskapelige toppstillinger

Til tross for et tydelig mål om kjønnsbalanse i førstestillinger innen 2020, viser tallene at SV-fakultetet i perioden 2015 til 2020 har hatt en nedgang i kvinnelige årsverk og en økning av mannlige årsverk i førsteamanuensisstillinger. Nå har fakultetet fått midler til å delta i et prosjekt som skal øke kjønnsbalansen i akademia.

Bildet kan inneholde: begivenhet, yttertøy, student, rom, jobb.

Flere kvinner skal rekrutteres til førsteamanuensis-stillinger ved SV-fakultetet. Her stimler interesserte kommende studenter sammen rundt professor Målfrid Braut-Hegghammer på Åpen dag i vår. (Foto: Gro Lien Garbo/ UiO) 

SV-fakultetet, og Psykologisk institutt, har hver for seg fått én million kroner fra Forskningsrådets BALANSE-program til å delta i prosjektet BalanseHub i perioden 2021-2022. Gjennom BalanseHub finansierer Forskningsrådet en møteplass der norske forskningsinstitusjoner oppdateres på nye ideer, metoder og teorier om kjønnsbalanse i akademia.

Prosjektet skal samle erfaringer og problemstillinger, dele nyttig og nødvendig kunnskap fra forskningsfronten og være en arena for erfaringsutveksling mellom prosjektene som deltar.  

På bakgrunn av den nedadgående trenden i kvinnelige årsverk, og økningen i mannlige årsverk, ønsker fakultetet nå å ta aktivt grep i rekrutteringen til disse stillingene. Det trengs kunnskap om hva som gjør at flere menn enn kvinner blir innstilt til førsteamanuensisstillinger. Dette skal bidra til en kultur- og systemendring som fremmer kvinnenes karriereløp ved fakultetet i fremtiden.  

- Var for optimistiske

- De fleste enhetene ved fakultetet har en utfordring når det gjelder kvinneandelen i førstestillinger. For rundt ti år siden var fakultetsledelsen optimistisk med tanke på å nå målet om tilnærmet kjønnsbalanse i slike stillinger. Nå kan vi konkludere med at dette var for optimistisk, sier dekan Anne Julie Semb.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hake, kinn, panne.
- De fleste enhetene har en utfordring med kjønnsbalanse, sier Anne Julie Semb. (Foto: UiO)

-  Tildelingen fra BalanseHub gjør det mulig å jobbe systematisk med å kartlegge årsaker til at vi ikke har lykkes med å tilsette flere kvinner i faste førstestillinger.

Med et enda bedre kunnskapsgrunnlag vil vi forhåpentligvis kunne jobbe enda mer målrettet med rekrutteringsprosesser og organisasjons- og kulturutvikling på fakultetet.

Vi skal også utvikle et karriereutviklingsprogram for ansatte i tidlig karrierefase der vi ønsker å ha en tilleggsdel for kvinner i postdoktorstillinger, sier Semb.

Felles mål på ledelsesnivå

Prosjektet skal gjennom bevisst ledelsestrykk, bevisstgjøring og implementering av nye tiltak i rekruttering- og tilsettingsprosesser og ved å lansere et karriereprogram for postdoktorer, øke sannsynligheten for at kvinner blir ansatt i vitenskapelige toppstillinger ved SV-fakultetet.

For å oppnå varig endring, skal man samarbeide og etablere felles forståelse og felles mål på ledelsesnivå. Prosjektet er initiert av dekan Anne Julie Semb i samarbeid med fakultetets institutt- og senterledere. I tillegg skal andre relevante ressurspersoner delta.

Enhetene har i ulik grad utfordringer med rekrutteringen av kvinner til førstestillinger. Tiltak vil derfor skreddersys for å ta hensyn til både variasjoner i behov, og kulturforskjeller innad, ved fakultetet.

Prosjektet har tre aktiviteter over to-årsperioden:

  1. Aktiv deltagelse i BalanseHub
  2. Fire fakultetsinterne seminarer
  3. Utvikling av et karriereprogram for forskere i tidlig karrierefase med en egen del rettet mot kvinnelige postdoktorer

Prosjektet finansierer også en koordinator i 20 prosent stilling.

Av Malin Solli Wandem
Publisert 25. nov. 2020 12:06 - Sist endret 26. nov. 2020 10:27