Trine Waaktaar ny leder i Skikkethetsnemda på UiO

Professor i psykologi og studiedekan på SV-fakultetet Trine Waaktaar ble i forrige universitetsstyremøte utnevnt som ny leder av Skikkethetsnemda ved UiO.  Skikkethetsnemnda behandler saker hvor det er begrunnet tvil om en student er skikket for yrket.

Bildet kan inneholde: erme, genser, hylle, blond, fjæret hår.

Motivert: Som institusjonsansvarlig for skikkethet for SV-fakultetet har jeg sett betydningen av at man har forsvarlige og gode prosedyrer som sikrer en god behandling av slike saker, sier nyoppnevnt leder for Skikkethetsnemda på UiO Trine Waaktaar. (Foto: Tron Trondal/UiO) 

- Gratulerer. Hva gjør at du har lyst til å lede denne Skikkethetsnemda?

-Tusen takk! Det er viktig å presisere at sikkerhetsforskriften i Utdannings-og høyskoleloven kun gjelder spesifiserte utdanninger innenfor helseprofesjonene og pedagogiske utdanninger. Arbeidet med skikkethet dreier seg jo om avdekke om en student utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de målgruppene studenten vil komme i kontakt med under studiene og etterpå.

Studentene i disse fagene vil komme i posisjoner der de får stor makt overfor sårbare menneskers liv, og det er i alles interesse at de er skikket til å kunne utøve det yrket de utdanner seg til.

Samtidig er det svært viktig at prosessen som inngår i disse vurderingene er forsvarlig og ryddig, at vurderingsgrunnlaget er grundig og at studentens rettigheter ivaretas underveis.  Det har skjedd mye på dette feltet både på UiO og nasjonalt de siste årene. Som institusjonsansvarlig for skikkethet for SV-fakultetet har jeg sett betydningen av at man har forsvarlige og gode prosedyrer som sikrer en god behandling av slike saker. Som nemdsleder vil jeg få muligheten til å bidra i og lære mer om dette viktige arbeidet, bare på et nivå videre i saksgangen. 

- Skikkethetsnemnda behandler saker hvor det er begrunnet tvil om en student er skikket for yrket. Er det mange mørketall her på UiO?

- Mørketall er jo i sin natur vanskelig å anslå, men min erfaring fra SV-fakultetet er at arbeidet med å forbedre og rydde i ansvar og rutiner har skapt et større fokus på skikkethet både blant ansatte og studenter. Det løpende skikkethetsarbeidet pågår jo kontinuerlig på de aktuelle programmene, og når det fungerer vil flere potensielle saker avdekkes tidligere.

I en del situasjoner kan man komme tidlig inn med forebyggende tiltak, slik at man forhindrer at saker går videre til særskilt skikkethetsvurdering.

Av de sakene som kommer til særskilt skikkethetsvurdering er det også en noen saker som blir løst ved forsterket veiledning og der videre tiltak ikke er nødvendig.

- Hvor mange saker behandles i skikkethetsnemda hvert år?

- Siden 2015 har Skikkethetsnemnda behandlet en til to saker hvert år.
 

- Hvordan varsles det (og hvem er det som kan varsle), om en student vurderes ikke skikket til - å bli lege, tannlege, psykolog?

- Tvil om skikkethet skal varsles til institusjonsansvarlig for skikkethet ved fakultetet til aktuelle utdanningen. Kontaktinformasjon til institusjonsansvarlig finner man på hjemmesiden til hver utdanning. Der finner man også de gjeldende kriteriene for tvil og informasjon om saksgang. Tvil om en students skikkethet kan i prinsippet varsles fra hvem som helst, men ofte er det undervisere, praksissted eller medstudenter som kjenner studenten som melder tvil.

- Og hva skal til for ikke å være skikket?

- Kriteriene for skikkethet er gitt i forskriften, men det er ikke alltid lett å vurdere i praksis hvor grensen går for tvil.  Institusjonsansvarlig har ansvar for å gjennomføre vurdering av grunnlaget for tvil på bakgrunn av innkommende tvilsmelding og videre opplysninger i saken. I de fleste tilfeller vil det også forsøkes forsterket veiledning før man konkluderer endelig om grunnlaget for tvil. Der institusjonsansvarlig kommer fram til at det også etter forsterkede tiltak er begrunnet tvil om en student er skikket for yrket går saken videre til behandling i skikkethetsnemda. Skikkethetsnemnda vurderer om saken er godt nok opplyst, eller om det er behov for ytterligere dokumentasjon eller tiltak. 

Skikkethetsnemnda treffer altså ikke vedtak, men gir en faglig vurdering av om studenten er skikket eller ikke, samt at den foreslår lengde på utestengingsperioden.

Jeg tenker det er riktig og viktig at de som foretar den overordnede vurderingen om dokumentasjonsgrunnlaget for vurdering av skikkethet (nemda) er andre enn de som innhenter og utreder grunnlaget for tvil (institusjonsansvarlig).

- Hva vil du særlig vektlegge som leder?

- Her tenker jeg at jeg er heldig som kan videreføre det gode sporet fra tidligere ledere med å tilrettelegge for en god, ryddig og grundig prosess som grunnlag for nemdas vurderinger og anbefalinger.

 

Publisert 14. des. 2020 12:20