Krefter fra psykologi med i prestisjefylt medisinsk forskningssenter

Autisme og utviklingsforstyrrelser skal under lupen på det nyopprettede KG Jebsen Centre for Neurodevelopmental Disorders. Senteret er et samarbeid mellom Det medisinske fakultet ved UiO og Oslo Universitetssykehus (OUS), men krefter fra Psykologisk institutt bidrar også sterkt. 

Cover Rain man med Tom Cruise og Dustin Hoffman

Filmklassiker om autisme: Dustin Hoffman og Tom Cruise i Rain man fra 1988 - en filmklassier om å være brødre og om autisme. Nå har forskere ved UiO og OUS fått 70 millioner kroner for å forske på autisme. (Illustrasjon fra DVD-cover) 

Senteret vil ledes av psykolog Terje Nærland fra NevSom, som er et nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier ved OuS og vil ha tett faglig samarbeid med flere forskere ved Psykologisk institutt, blant annet førsteamanuensis Lars Tjelta Westlye (også er tilknyttet OUS.)

Økt oppmerksomhet

- Vi håper at senteret kan føre til økt oppmerksomhet rundt et viktig forskningstema og at kompetansen ved senteret kan benyttes både i forbindelse med forskning og undervisning ved Psykologisk institutt og Det samfunnsvitenskapelige fakultet, sier førsteamanuensis Lars Tjelta Westlye, som gleder seg over etableringen av KG Jebsen Centre for Neurodevelopmental Disorders og samarbeidet med Psykologisk institutt.

Dekan ved SV-fakultetet Anne Julie Semb gratulerer med tildelingen.

- Selv om senteret er tilknyttet Det medisinske fakultetet og OUS, vil det ha tette koplinger til PSI og dermed vårt fakultet, sier Semb.

- Tildelingen innebærer en styrking av et eksisterende faglig samarbeid mellom disse miljøene, og det nye senterets fokus på samspillet med genetiske- og miljømessige risikofaktorer gjør at senterets virksomhet også har betydelig samfunnsvitenskapelig interesse og verdi. Vi gleder oss til å følge senterets virksomhet fremover, sier Anne Julie Semb.

70 millioner kroner

Tildelingen fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen er på 22.5 millioner kroner over fem år, og totalbudsjettet for senteret er omtrent 70 millioner kroner.

Kun ett annet K.G. Jebsen-senter blir opprettet i år og det går til NTNU og forskning på Alzheimer sykdom under ledelse av Nobelprisvinner og professor Edvard I. Moser.

Siden Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen ble opprettet i 2009 til minne om skipsreder Kristian Gerhard Jebsen har det blitt etablert 20 K.G. Jebsen sentre for medisinsk forskning i Norge i tett samarbeid med medisinske fagmiljøer og de forskningsutførende institusjoner. Målsettingen er at nye og viktige resultater fra forskningen i neste omgang kan gi forbedret pasientbehandling.  

Bedre behandling for autisme

Et av de viktigste formålene med KG Jebsen Centre for Neurodevelopmental Disorders er å finne ut hvorfor noen utvikler alvorlige nevroutviklingsforstyrrelser som autisme, som er svært viktig for å utvikle bedre behandling.

Skal kartlegge genetisk varisasjon:Lars Tjelta Westlye gleder  seg over muligheten til å forske mer på autisme.(Foto:UiO)

- Autisme oppdages vanligvis tidlig i livet, gjerne før i treårsalder. Det er veldig stor variasjon i symptomer og alvorlighetsgrad, men problemene kommer særlig til uttrykk gjennom vansker med kommunikasjon og sosialt samspill.

Lars Tjelta Westlye forteller at symptomene kan variere med alder, men at de vanligvis vedvarer gjennom livet og gir store belastninger for pasientene og deres familier og omgivelser.

- Det er sterke holdepunkter for at disse syndromene i stor grad kan tilskrives forhold ved arvematerialet, men det er foreløpig ikke identifisert enkeltgener som kan forklare store deler av risikoen, og det er ikke sannsynlig at det finnes en enkel sammenheng mellom genetiske avvik og symptomer, sier han.

Mulige undergrupper

Forskerne skall kartlegge genetiske og miljømessige risikofaktorer og undersøke om det finnes undergrupper av pasienter med liknende genetiske avvik.

- Vi vil også studere genetisk variasjon hos normalfungerende mennesker, som er viktig for å finne mulige beskyttelsesfaktorer, forteller Westlye, som vil være en del av styringsgruppen i senteret og skal lede arbeidet knyttet til hjerneavbildning; koordinering av datainnsamling, analyser av store datasett, og samkjøring med de andre arbeidsgruppene.

- Hvor viktig  er en slik tildeling?

- Denne tildelingen er veldig viktig, og en stor anerkjennelse til hele forskningsmiljøet. Utvelgelsesprosessen som gjennomføres av Stiftelsen KG Jebsen er svært grundig, og nåløyet er trangt. I tillegg til finansiering av stillinger og drift, som vil gi en solid økning i aktiviteten, gir en slik tildeling også økt oppmerksomhet rundt viktige problemstillinger som møter pasientene og deres familier hver eneste dag. Vi håper at vi gjennom det nye senteret og i tett samarbeid med brukergrupper kan bidra til økt kunnskap og forståelse også i befolkningen for øvrig, sier Lars Tjelta Westlye.


Les også:

NRKIngen vet hvorfor Oliver Emil (7) har autisme – nå vil forskere finne svar

NRK: Nobelprisvinnerne får millioner til nytt senter: Skal endelig forske på Alzheimers

Av Gro Lien Garbo
Publisert 25. feb. 2020 15:52 - Sist endret 11. mars 2020 12:31