Studiebarometeret: Studentene på SV overveiende fornøyde

Studentene på SV- fakultetet er stort sett fornøyde med studieprogrammet sitt viser det ferske Studiebarometeret. 89 prosent går på det programmet de helst vil og 79 prosent er alt i alt tilfredse med programmet. Studiedekan Trine Waaktaar er glad for den høye tilfredsheten, men ser også forbedringspunkter.  

Bildet kan inneholde: mennesker, fotgjenger, snapshot, gate, standing.

Fornøyde studenter: Studiebarometeret viser at de fleste studentene på SV-fakultetet er fornøyde med studiet de går på. (Foto: UiO). 

Studiebarometeret er en årlig, nasjonal undersøkelse som kartlegger hvilke oppfatninger studentene har av utdanningene de tar. Undersøkelsen blir gjennomført av det nasjonale uavhengige kvalitetssikringsorganet NOKUT.  I undersøkelsen blir alle 2. års-studenter på bachelor- og masterprogram invitert til å svare på et spørreskjema som dekker de fleste elementer innen utdanning, fra faglig innhold til støttetjenester og informasjon. Svarprosenten på SV er 50 prosent.

Dette er studentene mest fornøyd med:

 • Overordnet tilfredshet på studieprogrammet
 • Vurderingsformer
 • Studieprogrammets evne til å inspirere
 • Bibliotektjenester
 • I hvilken grad studiet er faglig utfordrende og krever forståelse og resonnement

Dette er studentene minst fornøyd med:

 • Formidling av egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere
 • Mulighetene for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet
 • I hvilken grad representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (gjesteforelesere/kursholdere)
 • Desidert lavest skår gjelder området tilknytning til arbeidslivet (2,7%) Men også medvirkning (3,3%) og tilbakemelding og veiledning generelt (3,2%), er områder med lavest tilfredshet blant studentene. Selv om vi ser en svak positiv økning når det gjelder tilfredshet med tilbakemeldinger og veiledning.

Størst oppgang fra forrige undersøkelse

 • Tilbakemelding fra faglig ansatte på innlevert skriftlig arbeide (oppgang på 0,2 prosentpoeng)

Størst nedgang fra forrige undersøkelse

 • Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet (nedgang på 0,2 prosentpoeng). Faglig og sosialt miljø generelt har ellers en gjennomsnittsverdi på 3,6%

Praksis i studiene

 • Det er nye spørsmål om praksis i studiene. Studentene som har hatt praksis ved fakultetet oppgir høy grad av tilfredshet, særlig når det gjelder; kvaliteten på veiledningen, tilgjengeligheten til veileder og at arbeidsoppgavene underveis var relevante for studiet.

LES MER: Studiebarometeret 19

Kommentar fra studiedekan Trine Waaktaar:

Det er veldig bra at det er en oppgang i antall studenter som har besvart, for jo flere som tar seg tid til å svare jo bedre grunnlag gir selvsagt resultatene.

Vi må gå nøyere inn i tallene, men overordnet er det fint å se at vi fortsetter å ha høy tilfredshet blant våre studenter på valget av studieprogram.

Bildet kan inneholde: kvinne.
Nye læringsformer: Vi skal jobbe aktivt for å få til studentaktive læringsformer sier studiedekan Trine Waaktaar. (Foto: Tron Trondal, UiO). 

Det at studentene opplever at faget evner å inspirere og utfordre er også svært bra, og noe som de som underviser hos oss skal ta til seg. 

Arbeidsmarkedsrelevans framkommer som en bekymring hos SV-studentene i denne undersøkelsen, og dette kjenner vi igjen fra andre fora hvor vi er i dialog med studentene våre. Dette er noe vi vil jobbe aktivt med i denne dekanatperioden. Dels må vi hjelpe studentene til å beskrive den kompetansen de faktisk får gjennom studieprogrammene våre bedre, slik at de kan formidle tydeligere til arbeidsgivere hva de kan. Dette kan blant annet gjøres gjennom bedre læringsutbytte-bekrivelser på våre emner og programmer.  Mer flerfaglighet i emner og programmer er også et svar på etterspørsel fra aktører i arbeidslivet, og dette satses det stadig mer med også hos oss.

Men jeg tenker særlig at mer studentaktive læringsformer, der studentene underveis i studiet får ferdighetstrening og erfaring med at de kan bruke kunnskapen sin direkte til å løse problemer, analysere case og til å belyse aktuelle spørsmål i dialog med andre, er viktige elementer her.

Det hjelper ikke at professoren er god på faget sitt i forelesninger hvis studenten ikke opplever å bli i stand til å inkorporere og ta i bruk den kunnskapen som formidles. Her er det mye som kan gjøres med en litt annerledes pedagogikk, og ofte er det ganske enkle grep for å aktivisere studentene det er snakk om.

Et annet utviklingsområde er kontakt med arbeidslivet underveis i studiet. Vi ønsker i samarbeid med enhetene å inngå langvarige avtaler med etater og bedrifter som dels kan bidra inn som forelesere på våre emner, men dels også tilrettelegge for bedriftsbesøk og ulike former for utplasseringer og praksiselementer.

Både ISV og SAI har allerede fått til spennende ting vi kan trekke erfaring fra til andre programmer og enheter, og her får vi også hjelp fra UiO sentralt.

Det er nylig opprettet et Råd for samarbeid med arbeidslivet der UiO under ledelse av prorektor for utdanning har faste møter med representanter fra både NHO og LO.  Det kommer også snart en stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning.

Studentene etterlyser i Studiebarometeret at det skjer noe som følge av tilbakemeldingene deres. Jeg er rimelig sikker på at studentene våre vil se at det skjer mye på arbeidsmarkedsrelevans i tiden som kommer.

 

Av Liv Tone Måseidvåg og Trine Waaktaar
Publisert 31. jan. 2020 11:19 - Sist endret 31. jan. 2020 12:39