Psykologiforbundet med høringsuttalelse

Psykologiforbundet har sendt innspill til Kunnskapsdepartementets Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Masterstudentene Madeleine Dalsklev (t.v.) og Karen Eimot sitter i Psykologiforbundets styre med ansvaret for kommunikasjon og medlemstall.

Høringsuttalelsen er rettet mot studieprogrammene i psykologi, bachelor-/ mastergradsprogrammet kontra profesjonsstudiet, og dreier seg hovedsakelig om to temaer; fordelingen av statlig utdanningsstøtte mellom de to studieløpene og yrkestittel ved endt utdanning.

Ressursfordelingen mellom studiene

Ifølge forbundets høringsnotat mottar PSI i dag 100.000 nkr per profesjonsstudent per år, mens masterstudenter får i underkant av 50.000 nkr.

– Vi mener at dette er en betydelig skjevfordeling som har direkte konsekvenser for kvaliteten på utdanningene, blant annet legger det sterke begrensninger for hvor mye praksis som kan tilbys masterstudentene, sier masterstudent ved PSI og kommunikasjonsansvarlig i Psykologiforbundet, Madeleine Dalsklev.

– Derfor foreslår vi at ressursfordelingen mellom profesjon og master utjevnes, helst ved at bevilgningen til mastergraden økes, fortsetter hun.

I tillegg til mer praksis i masterutdanningene etterspør Psykologiforbundet i høringsuttalelsen klart definerte samfunnsoppdrag for de to hovedløpene i psykologiutdanningen.

Psykolog eller ikke?

Det andre hovedtemaet i Psykologiforbundets høringsuttalelse gjelder tittelsaken.

– Vi mener at masterutdannede, og doktorutdannede med master i bunn, skal kunne betegnes som psykologer, understreker Dalsklev.

– Dette har vi begrunnet inngående i tidligere debatter, og vi legger til grunn mange av de samme argumentene i denne høringsuttalelsen.

– Vårt forslag går på at Kunnskapsdepartementet bør ta initiativ til en utredning av dagens tittelpraksis, og oppdatere tituleringen til å gjenspeile dagens utdanningsløp, legger masterstudent Karen Eimot til.

Jobber for likestilling

Hun og Dalsklev representerer PSI i Psykologiforbundets styre. Forbundet ble opprettet på landsmøtet i februar i år. Høringsuttalelsen ble sendt i oktober.

Psykologiforbundet:

På Psykologiforbundets nettsider står det at forbundet er en faglig forening for alle med høyere utdanning i psykologi i Norge.

Forbundet ble opprettet i mars 2013.

Leder for forbundet er Gøran Gundersen.

– Vi har jobbet mye det siste året for å skape økt bevissthet om forholdet mellom master- og profesjonsutdanningen i psykologi, sier Eimot.

– Vår generelle holdning er at masterløpene bør lede frem til en psykologtittel på lik linje med profesjonsløpet, og vi mener at det må legges mer ressurser i masterutdanningene.

– Først og fremst fordi det vil styrke kompetansen til psykologiutdannede og gjøre oss bedre i stand til å dekke samfunnsbehovet, forklarer hun.

Regjeringen Stoltenberg varslet om langtidsplanen i Meld. St. 18 (2012-2013), og daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen sendte ut invitasjoner til representanter for næringsliv, offentlig sektor og miljøer innen forskning og høyere utdanning.

Fristen for å sende inn innspillene var 15. oktober 2013.

Av Svein Harald Milde
Publisert 18. nov. 2013 23:46 - Sist endret 8. des. 2015 09:41