Hvilken kompetanse trenger psykologer i fremtiden?

Fremtidens psykologutdanning meisles i disse dager ut på initiativ fra Kunnskapsdepartementet og du kan påvirke rolleutformingen helt frem til midten av september.

Programgruppen minus Rannveig Grøm Sæle som ikke var tilstede da bildet ble tatt. Bak f.v. Sebastian Gulbrandsen, Hilde Sari, Maria Korsnes, Geir Skauli, Helge Molde og Eva Therese Næss. Foran f.v. Kenneth Haugjord, Kristine Rensvik-Viddal, Morten Grøvli og Trine Waaktaar (leder)

Programgruppen minus Rannveig Grøm Sæle som ikke var tilstede da bildet ble tatt. Bak f.v. Sebastian Gulbrandsen, Hilde Sari, Maria Korsnes, Geir Skauli, Helge Molde og Eva Therese Næss. Foran f.v. Kenneth Haugjord, Kristine Rensvik-Viddal, Morten Grøvli og Trine Waaktaar (leder). Foto: Irene Sørås/ KD

Det er selvfølgelig ikke bare psykologrollen som skal oppdateres. For første gang har en norsk regjering åpnet for å utvikle nasjonale retningslinjer for sosial- og helsefagutdanningene. Det ambisiøse prosjektet kalles RETHOS.

Utviklingsarbeidet pågår og varer til 15. september. Frem til da kan alle, herunder studenter og ansatte ved Psykologisk institutt, påvirke fremtidens helsefagarbeider. De 19 arbeidsgruppene som KD har opprettet imøteser råd fra undervisere, studenter, helsepersonale og tjenestebrukere.

Åpne for innspill

Mest relevant for PSIs ansatte er naturligvis programgruppen for psykologutdanningen som ledes av vår egen professor Trine Waaktaar. Programgruppens mandat er å utarbeide nye nasjonale faglige retningslinjer for profesjonsutdanningen.

– Vi er lydhøre nå. Alle som mener noe som helst om fremtidens psykologer og psykologutdanningen, bør bruke muligheten frem til fristen går ut, oppfordrer Waaktaar og tilføyer at når programgruppen har levert utkast til retningslinjer kommer de på høring ved årsskiftet.

Arbeidsgruppen, som består av representanter fra kommunal sektor, spesialisthelsetjenesten, NAV og UH-sektoren, har allerede kommet godt i gang med retningslinjearbeidet.

Nye kompetansekrav

– Evne til å jobbe via andre med mer fokus på forebygging, veiledning, konsultasjon og jobbe med systemer blir viktigere fremover, understreker Waaktaar.

– Psykologer kommer til å jobbe mer med fagfelt som levekår, sosial utjevning og oppvekst, samt med relevante fagfolk, som de kan hjelpe til å ta gode valg, legger hun til.

I begynnelsen av april var programgruppen samlet over to dager for å jobbe med innholdet i utdanningene. På disse to dagene rakk de både å ha møter med brukerorganisasjoner, fagorganisasjoner og å starte på utarbeidelsen av læringsutbyttebeskrivelsene.

Gruppen diskuterte framtidens psykologrolle og hvilken kompetanse som blir viktigere framover, som et utgangspunkt for utarbeidelse av retningslinjene. Blant annet diskuterte de nye kompetansekrav:

 • Håndtere etiske problemstillinger

 • Inkludering, likestilling og ikke-diskriminering

 • Relasjons-, kommunikasjons- og veilederkompetanse

 • Samhandling både tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektorielt

 • Lov og systemkompetanse - samers rettigheter

 • Sammenhengen mellom helse, utdanning, arbeid og levevilkår

 • Sette inn tiltak ved omsorgssvikt og overgrep

 • Vurdere risiko for uønskede hendelser

 • Barn og unge

 • Tilegne seg ny kunnskap og faglige vurderinger

 • Nytenkning og innovasjonsprosesser og bidra med slik utvikling

 • Digital kompetanse


Lenker

Regjeringens ressursside for RETHOS

Informasjon om hvordan du sender dine innspill

Innhold som allerede er innbakt i nye retningslinjer

Innlegg i Psykologforeningen om RETHOS

Innlegg i Khrono om RETHOS

Av Svein Harald Milde
Publisert 29. mai 2018 11:48 - Sist endret 29. mai 2018 15:06