Eksamen og vurderingsformer

Tilbakemeldinger er en viktig del av læringsprosessen for hver enkelt student, samtidig som eksamen også utgjør en sentral del av vurderingssystemet for høyere utdanning.

Hvilke vurderingsformer vi på PSI kan bruke er regulert i Forskrift om studier og eksamen ved UIO. Det er stor frihet i valg og kombinasjon av vurderingsformer for det enkelte emne.

Vurderingsformer

Eksamensordningen på et emne er summen av vurderingsformene som er benyttet. Det er mulig å benytte flere vurderingsformer i ett emne, men for de fleste typer emner vil eksamensordningen bestå at én vurderingsform. De vanligste vurderingsformene ved Psykologisk institutt er:

 

Kvalifiseringsoppgave

Kvalifiseringsoppgave er en form for obligatorisk aktivitet som studenten må gjennomføre i et emne for å kunne ta eksamen. Kvalifiseringsoppgaver er kortere skriftlige eller muntlige oppgaver underveis i semesteret. Kvalifiseringsoppgaver inngår ikke i grunnlaget for karakterfastsettelsen i emnet.

Skoleeksamen

Skoleeksamen er en tradisjonell individuell skriftlig prøve under anonymitet og med eksamensvakter. Eksamensformen har ofte to eller flere spørsmål som studenten skal svare på og kan inkludere kortsvarsoppgaver, langsvarsoppgaver, flervalgsprøver med mer.

Hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen er en skriftlig oppgave som studentene arbeider med innenfor oppgitte tidsrammer på opptil 14 dager. Tema eller problemstillingen er gitt eller godkjent av emneansvarlig lærer på forhånd. Eksamensformen omfatter også blogg, prosjektarbeid, rapporter og refleksjonsnotat som typisk er basert på praksis, eksperiment, labøvelser eller tilsvarende. Hjemmeeksamen kan løses individuelt eller i mindre grupper.

Semesteroppgave

Semesteroppgave er en skriftlig oppgave som studentene arbeider med gjennom hele semesteret fram til en på forhånd angitt leveringsfrist. Oppgavens tema er oppgitt eller godkjent av emneansvarlig lærer. Eksamensformen omfatter også blogg, prosjektarbeid, rapporter, refleksjonsnotat med flere og kan både løses individuelt eller i mindre grupper

Mappeeksamen

Mappeeksamen er innleveringer, hjemmearbeid eller tilsvarende som blir gitt karakter og sensureres samlet. Mappeeksamen kan kombinere de andre eksamensformene og består av minst to skriftlige/etterprøvbare arbeider/prøver som studentene gjør i løpet av emnet. Samlet sett må omfanget av eksamensarbeider på et emne med mappevurdering i medgått tid og antall sider ikke være større enn på et emne med annen vurderingsform.

Mappen består av alle eller noen av arbeidene studenten har gjort. Inneholder mappen utvalgte arbeider, står studenten selv for utvalget. Arbeidene i mappen gis ikke karakter hver for seg og vektes ikke med på forhånd angitte brøker av endelig karakter, men utgjør samlet grunnlaget for karakterfastsettelse ved slutten av semesteret. Ved semesterstart må studentene informeres om hva slags form arbeidene i mappen skal ha (essays, resymeer osv.) og om hvilket sideomfang de enkelte delene skal ha.

Ved klage på karakteren gjelder reglene for klage på skriftlig prøve slik at en ny kommisjon leser mappen og eventuelt avholder en ny muntlig prøve samtidig med endelig karakterfastsettelse.

Muntlig eksamen

På muntlig eksamen får studenten en eller flere oppgaver som skal besvares muntlig, som framleggelse eller som dialog med eksaminator. Eksamensformen kan gis individuelt eller i mindre grupper. Studenten kan gis tid til forberedelse eller det kan forutsettes at studenten skal besvare oppgavene/spørsmålene uten videre forberedelse. Muntlig eksamen gjennomføres med to sensorer til stede og skal telle som en selvstendig eksamen, enten alene eller i et sammenlagt resultat. Justerende muntlig er bare tillatt på masteroppgaveemner, og hele karakterskalaen kan benyttes ved justeringen. Muntlig eksamen skal være en dialogisk prøving av ferdigheter og/eller kunnskaper av maksimalt 30 minutters varighet. Muntlig eksamen inkluderer også eksamensformer som rollespill,

Praksis

Studenter som er utplassert i praksis vurderes av praksislærer etter kriterier som er spesifikke for hvert enkelt praksisemne.

Masteroppgave

En masteroppgave er et selvstendig arbeid under individuell veiledning. Ved Psykologisk institutt har vi PSYC6100 - hovedoppgave for profesjonsstudenter, PSY4090/PSY4091 - Masteroppgave i psykologi og bacheloroppgave i psykologi PSY3091 / PSY3092 / PSY3093 / PSY3094 / PSY3095.

 

Det er stor friheten i valg av vurderingsformer som betyr at nesten alt er lov og at vi kan skreddersy eksamen for det enkelte emne. Vi oppfordrer derfor til kreativ tenkning rundt vurderingsformen på ditt emne. Hent gjerne inspirasjon fra vår lenkesamling og undersøk hva som er mulig i det digitale eksamenssystemet Inspera. Her finner du også veiledning for sensur og begrunnelse i Inspera.

Vurdering av læring eller vurdering for læring?

Det er vanlig å skille mellom summative og formative vurderingsformer. I de summative kontrollerer man hva som er lært, mens de formative er tilbakemeldingstyper som er ment å bidra til videre utvikling og derfor en del av læringsprosessen.  Valget av vurderingsform bestemmes i høy grad av formålet med vurderingen, men samme vurderingsform kan også ha både summative og formative elementer. Generelt anbefales det å bruke varierte vurderingsformer både innenfor emner og programmer.

 

Her kan du lese om  tips for tilbakemelding til studenter.

Nyttige lenker

Publisert 16. mai 2017 10:46 - Sist endret 7. feb. 2020 16:57