Referat fra Forum for studiespørsmål 14. februar 2019

Medlemmer: Ingjerd Hoëm, Trine Waaktaar, Tone Druglitrø, Anniken Hagelund, Jemima Garcia-Godos, Ragnar Nymoen, Eivind Balsvik, Elisabeth Schober for Jon Henrik Remme, Olav Schram Stokke, Anne Krogstad og Kristine Berg Heggelund, Inger Asheim og Tonje Pettersen, Studentutvalget

Meldt forfall: Jon Henrik Remme, Øyvind Wiborg, Jan Erling Klausen, Lars Erik Kjekshus, Tora Skodvin, Tone Ognedal og Elisabeth Bakke

Observatør: Ingvill Nygård Bojer, avdelingsleder SV-info, Joakim Dyrnes, studieleder PSI og rekrutteringsrådgiver Anita Wold til sak 1.

Referent: Tone Vold-Sarnes, assisterende fakultetsdirektør

Diskusjonssaker

1.  Programlederrapporten i Tableau

Karen Skadsheim Sikkeland fra Avdeling for studieadministrasjon presenterte programlederrapporten i Tableau. Tableau er UiOs statistikk- og rapportverktøy. Programlederrapporten er enkel å bruke og gir oss mange nyttige opplysninger om studentstatistikk.

Oppsummering: Lenker til aktuelle rapporter i Tableau sendes ut etter møtet. Anita Wold er ressurspersonen i studieseksjonen når det gjelder bruk av studiedata i Tableau.

2. Periodiske programevalueringer 2019/2020

Presentasjon av tidsplan for periodiske programevalueringer 2019/2020. Fakultetet ser for seg at de tverrfaglige studieprogrammene evalueres sammen, selv om det er en mulighet for evaluering av hvert program for seg. I 2013 gjennomførte fakultetet en evaluering av alle de tverrfaglige studieprogrammene sammen, og denne evalueringen ga en god oversikt over alle programmene også i et komparativt perspektiv. Programevalueringen skal gi et bilde av situasjonen på de ulike studieprogrammene og er et arbeid som er viktig for egen utvikling av de aktuelle studieprogrammene. Forum-medlemmer oppfordres til å lese gjennom rapporten fra 2013 om de tverrfaglige studieprogrammene før dette møtet.

Oppsummering: Fakultetet gjennomfører en samlet evaluering av de tverrfaglige studieprogrammene med oppstart høsten 2019. Mandatet skal inneholde tydelig informasjon om arbeidsfordelingen undervegs i evalueringsprosessen og svar på hvem som er mottaker for egenevalueringene samt lengden på disse.

3. Bruk av stipendiater som teacher assistants

PSI har nylig hatt en evaluering av høstens satsning på å bruke stipendiater som teacher assistants til å lage gode og studentaktive opplegg på de store introduksjonsemnene i de reviderte studieprogrammene.

Presentasjon av opplegget i møtet.

4. Tilsynssensor

Oversikt over tilsynssensorer for de ulike programmene. Erfaringsutveksling om hva vi kan bruke tilsynssensor til. Trine Waaktaar presenterer problemstillinger fra PSI. Elisabeth Schober presenterer erfaringer ved SAI. 

Oppsummering: Tilsynssensor kan bidra med konstruktive og kritiske blikk på utvalgte områder i studieprogrammene, f eks som bisitter i undervisningen, vurdering av veiledning på master. PSI planlegger å bruke tilsynssensor til å se om studieprogrammenes innhold legger til rette for gode arbeidsmuligheter for uteksaminerte kandidater og om emnene på studieprogrammene overlapper med hverandre. Som verktøy i dette arbeidet kan tilsynssensor opprette fokusgrupper med studenter. Programrådet utarbeider et mandat til tilsynssensor og behandler tilsynssensorrapporten.

5. Eventuelt

a) Fra ISV: Flere alvorlige feil i Canvas er avslørt. Dette kan medføre svekket tillit til bruk av systemet. Saken diskuteres i møtet.

Etter møtet: Fakultetet har fått svar fra det sentrale Canvas-teamet på UiO, hva gjelder lagring av datakilder i Canvas. Det er avklart at det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal se på læringsanalyse. I den forbindelse vil det være naturlig å se om data fra Canvas kan være en del av helhetsbildet, og da må man vurdere både datakvalitet og personvern. Datakilden "aktivitetstid" er per dags dato misvisende på hva den logger, noe som gjør at UiO ønsker å fjerne/skjule denne.

Fakultetet skal derfor ikke lagre disse dataene, eller annen data i Canvas, da det kan være problematisk med tanke på personvern. Arbeidsgruppen som skal jobbe med læringsanalyse skal derimot se på hvordan man kan forholde seg til dette, og undersøke om det er noe UiO/fakultetet kan bruke.

b) Fra Jemima: Ønsker en gjennomgang av personvernforordningen (GDPR) med tanke på bacheloroppgaven.

Oppsummering: Tas opp som sak i et senere Forum-møte.

Orienteringssaker

A. Utdanningskomiteen

UiOs nettside om Utdanningskomiteen inkludert møter og referater

Prodekanen vil for kommende møter i Utdanningskomiteen be om innspill til aktuelle saker fra Forum-medlemmene.

B. Studiebarometeret 2018

NOKUT arrangerer frokostseminar med presentasjon av resultatene fra Studiebarometeret tirsdag 12. februar kl 0800-0930.

C. Kandidatundersøkelsen 2018

Kandidatundersøkelsen 2018 lanseres fredag 15. februar kl 10-12 i auditorium 2, Georg Sverdrups hus. Det er oppdaget et problem med utvalget Rambøll har kjørt analyser på til Kandidatundersøkelsen. Profesjonsstudier ved TF, i psykologi og medisin er ikke inkludert i rapporten. Det betyr at vi ikke har komplette og valide resultater, og UiO utsetter derfor lanseringen.

D. UiOs arbeid med Strategi 2030

UiO inviterer alle ansatte til å komme med innspill til Strategi2030

Møteplan for 2019

14. mars, 9. mai, 19.-20. september (lunsj-til-lunsj seminar, Lysebu), 10. oktober, 28. november

Publisert 28. jan. 2019 11:27 - Sist endret 18. feb. 2019 16:18