Referat fra Forum for studiespørsmål 14. mars 2019

Til stede: Ingjerd Hoëm, Trine Waaktaar, Tone Druglitrø, Anniken Hagelund, Jemima Garcia-Godos, Tone Ognedal, Elisabeth Bakke, Eivind Balsvik, Katrine Blindheimsvik for Jon Henrik Remme, Olav Schram Stokke, Øyvind Wiborg, Anne Krogstad og Inger Asheim og Tonje Pettersen, Studentutvalget

Meldt forfall: Lars Erik Kjekshus, Tora Skodvin, Jan Erling Klausen, Ragnar Nymoen, Kristine Berg Heggelund SVSU

Observatør: Ingvill Nygård Bojer, avdelingsleder SV-info

Til sak 1 og 2: Anita Wold

Referent: Tone Vold-Sarnes, assisterende fakultetsdirektør

Diskusjonssaker

1. SV-fakultetet og Insj UiO - studentinnovasjon 2019

Øistein Sonstad fra Insj UiO presenterte mulighetene for hvordan fakultetet og Insj UiO kan jobbe sammen for å bygge opp studentinnovasjon og kompetanse hos studenter ved UiO.

Oppsummering: Insj UiO startet opp for ca 1 år siden. Har nå begynt å informere studenter og ansatte ved UiO om tilbudet. Viktig å klargjøre hvilket ansvar som tilligger henholdsvis enhetene, studentene og Insj UiO.når det gjelder studentenes engasjement hos Insj UiO Juristene sentralt kan bistå oss i dette arbeidet. Studentene trenger hjelp til å forstå hvordan de kan koble samfunnsvitenskap og innovasjon. Vedørende begrepet intreprenørskap: Hvordan kan våre kandidater klare å sette ord på egen kompetanse og bli klar over hvordan studentene kan bruke det de lærer i fakultetets studieprogrammer i arbeidslivet.

2. Hvordan kan vi tilrettelegge studiene for mer arbeidslivsrelevans?

Studiebarometeret fra 2018 viser at studentene ved SV-fakultetet synes de får for lite informasjon om karriere, og mulighet for å knytte kontakter med arbeidsliv i løpet av studiene.

Hvordan kan vi bruke resultatene fra Studiebarometeret og (foreløpige tall fra) Kandidatundersøkelsen i arbeidet vårt med å innføre arbeidslivsrelevans i studieprogrammene våre? Presentasjon ved Anita Wold, arbeidslivskoordinator. 

Nyhetsartikkel om funnene i studiebarometeret

Oppsummering: Fakultetet vil i malen for årets programgjennomgang legge inn et punkt om hvordan programmenes planlegger å følge opp Kandidatundersøkelsen 2018. Hvis Kandidatundersøkelsen er klar i tide, ber vi programmene rapportere om hvordan de planlegger å følge opp Kandidatundersøkelsen. I 2020 vil vi be studieprogrammene rapportere på hvilke tiltak de har gjennomført.

Flere av studieprogrammene har allerede mange tiltak knyttet til arbeidslivsrelevans, men fakultetet har utfordringer med å oversette for studentene at arrangementene/tiltakene nettopp skal sikre arbeidslivsrelevansen i studiene. Studentene ønsker arbeidslivsrelevans inn i studieprogrammene. Et dilemma er hvor mye praksis studentene skal ha i et teoretisk studium? Vi skal sikre studentene et godt teoretisk grunnlag for arbeidslivet. Arbeidslivsrelevans og praksis i studieprogrammene settes opp som tema for Forum-seminaret 19.-20. september

3. Personvernforordningen (GDPR) og bacheloroppgaven - saken utsettes til neste møte

Presentasjon ved Johannes Elgvin, leder for seksjon for forskningsadministrasjon og kommunikasjon.

4. Organisering av SVEXFAC

Notat til diskusjon i møtet.

Ekstern evaluering av SVEXFAC.

Punkter fra diskusjonen: Det er enighet om organisasjonsformen av SVEXFAC som er foreslått i vedlagte notat. Vi oppretter et programråd for SVEXFAC som ledes av studiedekanen og som møtes ca 2 ganger pr semester. Studiedekanen orienterer mer konkret om løsningen i et senere Forum møte. Seminaropplegget er endret i tråd med forslagene fra den eksterne evalueringskomiteen. Notatet legger opp til å innføre miniforelesninger med representanter fra de andre enhetene. Vi begynner med et slikt opplegg som en pilot fra høsten 2020. På den måten kan vi tilby studentene dagsaktuelle temaer i de ulike disiplinene. Dette vil sikre emnets tilhørighet til fakultetets bachelorprogrammer og bidra til at studentene ser relevansen av emnet. En utfordring for foreleserne på emnet er hvordan vi kan utvikle et undervisningsopplegg som hindrer at studentene ikke bare overtar notater fra tidligere studenter, men forbereder seg og deltar aktivt i undervisningen.

Orienteringssaker

A. Utdanningskomiteen

UiOs nettside om Utdanningskomiteen inkludert møter og referater

Prodekanen vil for kommende møter i Utdanningskomiteen be om innspill til aktuelle saker fra Forum-medlemmene.

B. Kandidatundersøkelsen 2018

Kandidatundersøkelsen 2018 lanseres fredag 15. februar kl 10-12 i auditorium 2, Georg Sverdrups hus. Kandidatundersøkelsen lanseres trolig i april. Det er oppdaget et problem med utvalget Rambøll har kjørt analyser på til Kandidatundersøkelsen. Profesjonsstudier ved TF, i psykologi og medisin er ikke inkludert i rapporten. Det betyr at vi ikke har komplette og valide resultater, og UiO utsetter derfor lanseringen.

C. Revisjon av vitnemålstekster ved fakultetet

Fakultetet skal revidere vitnemålstekstene i løpet av våren. Dette innebærer at side 2 i vitnemålet skal inneholde et punkt om studieprogrammets målsetning og innhold og et punkt om læringsutbyttebeskrivelsene. Det siste punktet vil være nytt. Fakultetet utarbeider forslag til vitnemålstekst pr studieprogram. Vi bruker nettsidene om programmenes læringsutbyttebeskrivelser. Enhetene må kvalitetssikre disse tekstene. Planen er at nye vitnemålstekster er klare innen 20. juni 2019. 

D. Underveisevaluering av Lektorprogrammet for studieåret 2017/2018

E. Forslag om endring av førstelinje for masterstudenter

Fakultetet vurderer en endring av førstelinje for masterstudenter, slik at SV-info blir førstelinje for samtlige studenter ved SV-fakultetet på sikt. Dette vil i så fall innebære at alle studieadministrative spørsmål besvares av SV-info og ikke av enhetene. Hvis vi går videre med saken, vil fakultetet inkludere masterstudiekonsulentene i prosessen rundt fordeling av arbeidsoppgaver. Det blir også viktig å realisere gevinsten av en slik omorganisering og unngå at dette går ut over faglig integrering av studentene. Dette forslaget må ses i sammenheng med arbeidsoppgavene knyttet til internasjonalisering og ombyggingsprosjektet i ESH. Dette blir diskusjonssak i instituttledermøtet 21. mars.

Møteplan for 2019

9. mai, 19.-20. september (lunsj-til-lunsj seminar, Lysebu), 10. oktober, 28. november

Publisert 18. jan. 2019 09:45 - Sist endret 18. mars 2019 17:52