Forum for studiespørsmål 9. mai

Til stede: Ingjerd Hoëm, Trine Waaktaar, Tone Druglitrø, Anniken Hagelund, Jemima Garcia-Godos, Eivind Balsvik, Jon Henrik Remme, Olav Schram Stokke, Øyvind Wiborg, Anne Krogstad, Lars Erik Kjekshus, Ragnar Nymoen og Timo Nikolaisen for Inger Asheim, Truls Sætrang for Tonje Pettersen og Kristine Berg Heggelund, Studentutvalget. 

Observatør: Ingvill Nygård Bojer, avdelingsleder SV-info, Joakim Dyrnes, avdelingsleder PSI, Jørgen Bollingmo, studiekoordinator TIK

Anita Wold til sak 1.

Referent: Tone Vold-Sarnes, assisterende fakultetsdirektør

Meldt forfall: Tone Ognedal, Tora Skodvin, Jan Erling Klausen og Elisabeth Bakke

Diskusjonssaker

1. Kandidatundersøkelsen 2018

Presentasjon av Kandidatundersøkelsen 2018 ved arbeidslivskoordinator Anita Wold. 

Punkter fra diskusjonen: Krav fra Kunnskapsdepartementet om praksis i studiene, men hva med den gode teorien som studentene trenger i arbeidslivet? Et dilemma samfunnsøkonomisk og faglig er nytten av å ha mer praksis på bekostning av teori. Evnen til å kunne analysere og bruke kunnskapen sin i å løse aktuelle problemstillinger er viktig å få frem. ISV bruker studenter som er i praksis til å presentere for andre studenter ved ISV hvilke problemstillinger de møter i arbeidslivet. Denne kunnskapsoverføringen må spres enda mer. Viktig å forklare for studentene hva de kan bruke det de lærer til. Praksis i studiene er ressurskrevende, hvordan kan vi legge opp dette på en hensiktsmessig måte? SAI har prøvd å gjennomsyre undervisningen med arbeidslivsrelevans. Kan vi få tall fra samfunnsvitere ved de andre utdanningsinstitusjonen i Norge? Ikke alltid så relevant å sammenligne oss med f eks sykepleiere, jurister etc. Bachelornivået er en utfordring når det gjelder jobbmuligheter.

Temaet tas opp igjen på Forum-seminaret i september.

2. Personvernforordningen (GDPR) og bacheloroppgaven

Presentasjon av personvern, studentoppgaver og undervisning ved Tone Vold-Sarnes.

Oppsummering: TVS sjekker opp status for et felles system ved UiO for bachelorstudentenes behov for rask respons fra NSD når de er i gang med bacheloroppgaven.

Eventuelt

1. Studiekoordinatorene ved enhetene er velkommen som observatører i Forum-møter fremover når de ønsker. 

2. Anledning til å ta emner på tvers av fakulteter og institutter ved Lars Erik Kjekshus.

Tverrfaglige studieprogrammer som  f eks OLA er avhengig av at programstudentene kan ta emner ved andre institutter og fakulteteter. Både Institutt for pedagogikk ved UV-fakultetet og PSI har stengt mulighetene for at studenter fra andre fakulteter kan ta emner ved instituttet. 

Studiedekan og studieleder følger opp saken. Tverrfaglighet: Rammebetingelser og muligheter tas opp som tema i Forum-seminaret i september.

Orienteringssaker

A. Utdanningskomiteen

UiOs nettside om Utdanningskomiteen inkludert møter og referater

Prodekanen vil for kommende møter i Utdanningskomiteen be om innspill til aktuelle saker fra Forum-medlemmene.

B. Bachelorprogram i samfunnsvitenskap

Orientering om status for utredningsarbeidet i møtet. Arbeidsgruppens arbeid skal være avsluttet i juni. Deretter tas saken opp i Forum for studiespørsmål.

C. Eksamensavvikling i Silurveien fra og med høsten 2019

UiOs andel digitale eksamenener øker, noe som fører til økt press på eksamenslokalet vårt i Silurveien. Skoleeksamen på 4 timer eller mindre prioriteres i eksamensplanleggingen. Eksamener med varighet på mer enn 4 timer vil legges i annen runde og til perioder der det finnes ledig kapasitet, dvs at disse eksamene vil kunne måtte legges til eksamensskift som avslutter sent (etter kl 1830), lørdager eller utenfor hovedeksamensperioden.

D. Strategi 2030 - Studentstemmer

For å trekke studentene tettere inn i strategiarbeidet ved UiO er fakultetet bedt om å gjennomføre samtaler med studentene med mål om å få kunnskap om hvordan de erfarer/opplever UiO, og hvilke prioriteringer studentene vektlegger for neste strategiperiode. Fakultetet er i dialog med Studentutvalget og vil ferdigstille en rapport til UiO sentralt innen fristen 1. juni.

E. Utdanningslederkonferansen UiO

Fredag 22. november kl 9-17 i Georg Sverdrups hus arrangerer UiO Utdanningslederkonferansen. Utdannings- og programledere oppfordres til å holde av datoen.

F. DIKU-søknaden fra fakultetet

Fakultetets søknad om DIKU-midler nådde ikke opp denne gangen. Fakultetet har satt av 400 000 kr i årets budsjett til utvikling av varierte undervisnings- og vurderingsformer, og vurderer om disse midlene kan brukes i deler av det undervisningsopplegget som er skissert i søknaden. ISS, ISV, PSI deltok i søknadsprosessen.

G. Forslag om SV-info som førstelinje for masterstudenter

Fakultetet skal nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere førstelinjen for masterstudentene. Arbeidet settes i gang høsten 2019.

Møteplan for 2019

19.-20. september (lunsj-til-lunsj seminar, Lysebu), 10. oktober, 28. november

 

Publisert 18. jan. 2019 11:21 - Sist endret 20. mai 2019 12:45