English version of this page

ERC-karriereløpsprogram ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

UV lanserer et langsiktig karriereløpsprogram for forskere som har ambisjoner og potensialer til å søke ERC Starting Grants og/eller Consolidator Grants.

Målet med programmet er å bygge sterke forskerkarrierer og å øke forskernes forutsetninger og ferdigheter i å utvikle gode søknadstekster, spisse sine forskningstemaer og lykkes i konkurransen om innhenting av eksterne midler.

Vi tilbyr

 • Utarbeidelse og oppfølging av individuell karriereplan ved gjennomgang av deltakernes CV for å avdekke den enkeltes potensial, muligheter og forbedringsområder.
 • Oppfølging av to mentorer. En internasjonal fagekspert (fagmentor) og en nasjonal, erfaren forsker (karrierementor) vil sammen gi støtte og råd, både faglig og karrieremessig, til den enkelte deltaker. Mentorene vil bli invitert til å møte deltakerne regelmessig, og vil ta del i utarbeidelsen og oppfølgingen av den enkeltes karriereplan. Fakultetet vil ha ansvar for å finne mentorer, i tett samarbeid med deltakerne.
 • Invitasjon til regelmessige samlinger. Deltakerne vil gjennomføre en samling i Brussel med kursing i EU-finansiering. Deltakerne vil få prioritert plass av fakultetet til UiOs forskningslederprogram.
 • Nedsatt undervisningsplikt i tilsvarende ett semester i den tiden programmet varer.
 • Inntil kr 100.000,- i årlige driftsmidler. Driftsmidlene skal dekke utgifter til konferansedeltakelse, forskningsopphold, språkvask/oversettelse og publisering, evt. vit.ass., nødvendig utstyr. Midlene kan også anvendes til frikjøp av undervisningsplikt. Deltakerne vil også kunne søke om ekstra midler ut fra eksisterende ordninger ved enhetene.
 • Mulighet til nødvendig utenlandserfaring samt fritak for undervisningsplikt om søkeren innvilges eksternfinansierte utenlandsopphold gjennom ordninger som for eksempel Marie Skłodowska Curie-stipend og UiOs gjesteforskerprogram. Innvilget fritak for undervisningsplikt kommer i tillegg til forskningstermin, som opptjenes etter vanlige retningslinjer ved UV.

Kriterier

Det forutsettes at aktuelle kandidater:

 • Er ansatt ved UV i en fast, vitenskapelig stilling med forskning som del av stillingen eller
 • Er ansatt ved UV i midlertidig stilling som post.dok.
 • Tilfredsstiller krav om antall års forskererfaring etter gjennomført doktorgrad knyttet til ERC Starting eller Consolidator Grant ved programmets utløp
 • Bygger opp en sterk forskerkarriere som sikter mot en søknad til ERC Starting eller Consolidator Grant
 • Har vist uavhengighet i sin forskning og (sam)publisering i tellende nivå-2 kanaler/høyt rangerte internasjonale tidsskrifter
 • Har erfaring med prosjektsøknader
 • Har internasjonale samarbeidspartnere
 • Forplikter seg til utenlandsopphold

Krav til resultater

UVs karriereløpsprogram er et langsiktig to-delt løp (2+3 år), hvor det forutsettes at krav i del I er innfridd for å kunne delta i del II. Postdoktorer som opptas på programmet forventes å sende inn søknad til ERC innenfor ansettelsesperioden.

Del I (år 1-2)

 • Forskeren har deltatt på programmets fellesarrangementer
 • Forskeren har jevnlige møter med fagmentor og karrierementor
 • Forskeren har sendt minst en søknad om eksterne midler (nasjonalt og/eller internasjonalt)
 • Forskeren er aktivt publiserende i høyt rangerte internasjonale tidsskrifter

Del II (år 3-5)

 • Forskeren har deltatt på programmets fellesarrangementer
 • Forskeren har jevnlige møter med fagmentor og karrierementor
 • Forskeren har deltatt på UiOs forskningslederprogram
 • Forskeren har hatt minst ett utenlandsopphold
 • Forskeren er aktivt publiserende i høyt rangerte internasjonale tidsskrifter
 • Forskeren har sendt inn søknad om ERC Starting eller Consolidator Grant

Søknad og opptak

Forskere som innfrir kriteriene kan sende inn søknad til sin enhet. Hver enhet nominerer inntil 3 kandidater og sender dem samlet til fakultetet ved Hanna Karv innen 3. mars 2017 kl. 12.00.

Søknaden skrives på engelsk og skal inneholde:

 • Motivasjonsbrev (1-2 sider)
 • CV og track record (etter ERCs mal)
 • Prosjektskisse for søknad om eksternfinansiert prosjekt (inntil 5 sider). Skissen bør inneholde en beskrivelse av:
  • Prosjektets hovedideer
  • Prosjektets viktighet og eventuell "impact" på samfunnet
  • Prosjektets gjennomførbarhet
  • Hvorfor du er egnet for og har kompetanse til å gjennomføre prosjektet
 • Forslag til fag- og karrierementor

Søknadene evalueres av ekstern ekspertise i samarbeid med dekanatet. Hvis det er ønsket utfyllende informasjon fra søkere, vil dette bli bedt om. Det avholdes intervjuer med potensielle kandidater. Opptak besluttes av dekanatet.

Programmet er en prøveordningsperiode på 2+3 år. Fakultetet vil vurdere om prøveordningen skal videreføres basert på erfaringene fra de to første årene.

Informasjonsmøte

Fakultetet arrangerer et informasjonsmøte om karriereløpsprogrammet den 12. desember kl. 14:15-16.00. På møtet gis mer informasjon om programmet og søknadsprosessen. I tillegg til dette kommer også representanter fra NTNU og HF-fakultet for å dele erfaringer med deres karriereløpsprogram.

Publisert 15. nov. 2016 09:44 - Sist endret 12. jan. 2017 15:42