English version of this page

Forskningslederprogrammet - Consolidating Level 2020 (FLP14)

Universitetet i Oslo har siden 2007 tilbudt dette programmet som et lederutviklingsprogram rettet spesifikt mot erfarne forskningsledere på operativt nivå. Typisk vil dette være forskningsgruppeledere, ledere av forskningssentre/-programmer og ledere av større internasjonale samarbeidsprosjekter.  Programmet tilbys fra og med 2020 annet hvert år og har så langt hatt over 500 deltakere.

*NB: Oppstart av programmet er utsatt som en del av tiltakene for å forebygge spredning av koronaviruset* 


Målgruppe og krav til deltakere

Programmet er rettet mot forskningsledere på operativt nivå. For å bli tatt opp på programmet forutsettes det at søkeren

 • har lederansvar av et visst omfang - for én eller flere forskergrupper, leder av senter/satsning eller av et større eksternt finansiert prosjekt med flere medarbeidere
 • har noen års erfaring med forskningsledelse som gruppeleder, prosjektleder, senterleder etc
 • kan delta på alle de fire samlingene som inngår i programmet

Programmets mål og innhold

Programmets mål er å gi deltakerne:

 • Et solid grunnlag for refleksjon om forskningslederens rolle
 • Kunnskap om ulike verktøy som kan støtte opp under god forskningsledelse i hverdagen
 • Forståelse for forskningsorganisering og hvordan håndtere typiske dilemmaer i forskningsledelse
 • God forståelse for din rolle som forskningsleder og et solid grunnlag for din egen lederutvikling

Programmet benytter en kombinasjon av erfaringsdeling, casediskusjoner og øvelser til å holde fokus på den enkelte deltakerens utvikling som forskningsleder..

Temaene som tas opp i programmet omhandler følgende tre hovedområder:

 • Ledelse og utvikling av forskergrupper
 • Ledelsesutfordringer i forbindelse med rammebetingelser for forskning, fremtidens forskningssystemer og muligheter innenfor og utenfor egen organisasjon
 • Bevissthet om og utvikling av det personlige lederskapet

Eksempel på innhold i programmet: Tematisk flow

Tid og sted

Forskningsprogrammet ved UiO er et intensivt lederutviklingsprogram og omfatter 4 fellessamlinger på til sammen 10 arbeidsdager. Programmet krever aktiv deltakelse under og mellom samlingene. *NB: Oppstart av programmet er utsatt som en del av tiltakene for å forebygge spredning av koronaviruset* 

 • Første samling: 23.-25. mars 2020
 • Første samling: 27.-29. mai 2020 [Utsatt oppstart]
 • Andre samling: 21.-23. september 2020 [NB: forlenget samling]
 • Tredje samling: 16.-17. november 2020
 • Fjerde samling: ikke avklart ennå

Alle samlingene er med overnatting og finner sted på Sundvolden Hotell rett utenfor Oslo.

Alle deltakere som blir tatt opp på forskningslederprogrammet blir invitert til en personlig samtale i perioden 24. februar til 6. mars 2020.

Søknads- og opptaksprosess

 1. Potensielle deltakere fremmer sin søknad/interesse gjennom leder ved egen enhet ved UiO (institutt/fakultet/museum/senter) eller ved ekstern institusjon innen den fristen enheten har satt. Mer informasjon om søknadsprosessen finnes i invitasjonsbrevet.
 2. Programteamet ved UiO foretar opptak til programmet. Erfaringsmessig blir deltakerutbyttet best når det samles ledere med forskjellig bakgrunn med hensyn til erfaringer, miljøer og fagområder. Det å sikre mangfold i deltakergruppen er derfor en viktig del av opptaksprosessen.
 3. Deltakere som får plass på programmet vil motta en bekreftelse i midten av februar 2020 og inviteres da til en personlig samtale, fortrinnsvis i perioden 24. februar til 6. mars 2020. Kursteamet ønsker godt kjennskap til deltakerne, og benytter intervjuet også til å sette deltakerne i gang med å forberede egen deltakelse.

Deltakeravgift

 • Kursavgiften er NOK 25 000 pr deltaker fra UiO
 • For eksterne deltakere er kursavgiften NOK 49 000.
 • Kursavgiften dekker overnatting mellom de oppsatte kursdagene. Utgifter til eventuelle overnattinger i for- eller etterkant av programmet dekkes ikke av kursavgiften og må organiseres av deltakeren selv. 

Kursteam

Publisert 1. nov. 2017 18:57 - Sist endret 18. mars 2020 09:13