Styreopplæring ved UiO


Formål

Nyoppnevnte medlemmer til fakultets- og instituttstyrer/råd kan ha behov for opplæring for å sikre en god start på styrearbeidet. Spesielt interne styremedlemmer har ofte liten erfaring og vil ønske innføring i styrearbeid, og hvordan fylle rollen som styremedlem på en god måte.

Regelverket for universitetets styrer fastlegger rammer og oppgaver styrene skal ivareta. Styrene ved de forskjellige enhetene har likevel ulike oppgaver og utfordringer. Det er hensiktsmessig å tydeliggjøre oppgaver og arbeidsform i det enkelte styre, og knytte dette opp mot den enkelte enhets mål.

Formålet med styreopplæring er:

 • Legge grunnlag for godt styrearbeid
 • Skape bevissthet om styrets mål, rammebetingelser og praksis
 • Tydeliggjøre styrets rolle i og oppgaver for organisasjonen
 • Tydeliggjøre og skape bevissthet om rollen som styremedlem

Innhold

Innhold i styreopplæringen kan variere noe ut i fra behovene ved det enkelte styre, men generelt vil opplæring i styrearbeid omfatte noen grunnleggende temaer, som kan tilpasses målgruppe eller det enkelte styre.

Generelle temaer i opplæringen:

 • Styrets mandat, ansvar og handlingsrom
 • Styrets rolle i organisasjonen
 • Styremedlemmenes ansvar og rolle
 • Saksprosesser og sakstyper, administrasjonens forberedelse
 • Det kan suppleres med økonomiopplæring (vanligvis enhetsintern)
 • Eventuelt: Styreevaluering og arbeid med utviklingsbehov

Styreopplæringstilbud

I tillegg til enhetens eget opplæringstilbud, arrangerer UiO kurs for nye styremedlemmer.

Kurs for nye styremedlemmer

 • UiO arrangerer kurset som primært er rettet mot studentrepresentanter og midlertidig ansatte styremedlemmer (styremedlemmer med kortere funksjonstid).
 • Kurset er åpent også for fast ansatte medlemmer.
 • Kurset er av generell karakter med en innføring i styrearbeid og erfaringsoverføring, med særlig fokus på rollen som styremedlem.
 • Kurset tilbys som regel minimum to ganger i året.

Aktuelle tilbud:

Ingen kommende arrangementer

Styreopplæring for nyoppnevnte styrer

 • Dette er et «hentekurs» som kan tilpasses det enkelte styre, og som bestilles av enheten.
 • Det er særlig egnet ved oppstart for et nyvalgt styre, og gir en felles grunnlag for styrets arbeid.
 • Enkelte av UiOs rammeavtalepartnere kan levere styrekurs tilpasset den aktuelle enheten. Kontakt gjerne Avdeling for personalstøtte for forslag om leverandør.
 • Det gis vanligvis en kort innføring i styrearbeid (2- 3 timer). En slik innføring gir noen felles rammer for styrets oppgaver og organisatoriske rolle, samt tar sikte på å bygge en felles forståelse for hva det vil si å være medlem i det aktuelle styret. Opplæringen relateres til enhetens mål, og siktemålet er å etablere en felles oppdragsforståelse og noen felles spilleregler.

Styreutvikling

 • Det kan også være hensiktsmessig å se nærmere på styrets strategiske rolle, utnyttelse av handlingsrom, eller å utvikle samspillet mellom styremedlemmene og styret som en læringsarena.
 • Dersom styreleder ser behov for å styrke styrets funksjon ytterligere, kan den innledende opplæringen utvides til å omfatte arbeid med noen valgte fokusområder. Det kan innebære observasjon, evaluering og tilbakemeldinger.

Forberedelser

Her er noen erfaringsbaserte råd i forberedelsen til styreopplæring ved en enhet:

 • Eksterne tilbydere skal kjenne godt til universitetet, rollen til styrene på universitetet, og kunne tilpasse innholdet til den enkelte enhets behov.
 • Styreleder/enhetsleder er oppdragsgiver i opplegget. Ambisjonsnivå må avklares og nærmere innhold avtales på forhånd mellom oppdragsgiver og leverandør, slik at opplæringen blir så relevant som mulig for det aktuelle styre.
 • Styrene ved UiO er forskjellige avhengig av enhetens organisatoriske nivå, fagområde, grad av ekstern finansiering m.v. Det er viktig i forberedelsen av opplæringen at man ser på styrets rolle i samspill med organisasjonen rundt og hvilke rammebetingelser som tilligger det enkelte styre, styrets tidligere praksis og det reelle handlingsrommet.
 • Rammen for oppdraget skal avtales på forhånd med leverandør, og bestilling foretas i UiOs bestillingssystem.
Publisert 6. nov. 2015 09:35 - Sist endret 25. mars 2022 11:17