Kursemner innen regnskap

Det er viktig å kunne vurdere hvorvidt en eiendel skal aktiveres i balansen eller utstyr registreres, samt hvordan aktivering/utstyr registrering gjennomføres i praksis.

Kurset tar for seg den elektroniske løsningen for føring av hovedboksbilag.

Alle enheter på UiO skal utføre og dokumentere lokale regnskapskontroller, som beskrevet i det lokale kontrollprogrammet. Kontrollene utføres på enhetene, og resultatet av dem rapporteres til Seksjon for regnskap 10 ganger per år. 

Enhetene har ansvar for utarbeidelse og validering av hovedboksbilag, herunder omposteringsbilag, frikjøpsbilag, internhandelsbilag, bankbilag og bevilgningsbilag. Disse utarbeides i eOmposteringsløsningen.

For at universitetet skal kunne ivareta sine forpliktelser vedrørende merverdiavgift er vi avhengig av kompetente medarbeidere i flere ledd. Seksjon for regnskap tilbyr tilrettelagte kurs tilpasset den enkelte enhets behov.

UiO gjennomfører en fullstendig periodelukking hver tertial. Dette skal gi UiO et korrekt periodisert regnskap som vil være grunnlag for videre analyse av den økonomiske situasjonen. Se rutiner og retningslinjer for periodelukking.

Deltakerne skal få oversikt over regelverket og regnskapsprinsippene som ligger til grunn for all regnskapsføring på UiO. De skal få en forståelse for UiOs kontostrengsegmenter, med mest vekt på gjennomgang av artskonto.

Kurset forklarer hva som skjer med fakturaer når de mottas hos sentralt fakturamottak og gjennomgang av hele flyten til fakturaen er betalingsklar.

Opprettelse av utgående faktura og kreditnota i AR Kundemodulen, og krav til kundebehandling og oppfølging av krav.