Administrative IT-systemer

Den administrative IT-porteføljen blir forvaltet og koordinert av Strategisk koordineringsgruppe for administrativ IT, SKAIT. SKAIT forvalter på vegne av universitetsdirektøren en pott på 17,5 mill kroner pr år for å stimulere digitalisering og utvikling av administrative prosesser. 

Veikart for administrative IT-systemer

Veikartet er en langsiktig, samordnet plan for arbeidet med administrative IT-systemer. Veikartet inneholder tydelige mål (visjon) for den administrative IT-virksomheten samlet, og planer for utvikling av de enkelte administrative systemene og tjenestene.

Strategisk koordineringsgruppe

Koordineringsgruppen skal ivareta helheten i universitetets administrative IT-virksomhet, sikre at forvaltningen av systemene skjer i tråd med veikartet og at systemene spiller sammen.

Systemgruppeforum

Systemgruppeforum består av operative systemeiere. Dette er et forum for informasjons- og erfaringsutveksling, samt en arena for koordinering av aktiviteter på tvers av systemer og organisatorisk tilknytning. Systemgruppeforum er et høringsorgan for SKAIT.

Rådgivings- og sekretariatsfunksjon

Rådgivningsenheten er sekretariat for koordineringsgruppen og skal bistå systemeierne i forbindelse med de mest krevende oppgavene knyttet til styring og forvaltning av IT-systemene.

Frister

Porteføljemidler:

Rapporter:

  • 15. februar - Årsrapportering (T3)

Søk på nettsidene til Administrativ IT-systemer