Mandat og sammensetning

Strategisk koordineringsgruppe er oppnevnt og gitt mandat av universitetsdirektøren i tråd med universitetsstyrets tilslutning til anbefalingen om “Administrative IT-systemer” fra IHR-plangruppe for administrativ IT på møtet 27. januar 2012, – jf omtalen av koordineringsgruppa i anbefalingen.

Mandat:

Strategisk koordineringsgruppe for administrative IT-systemer skal ivareta helheten i universitetets administrative IT-virksomhet. Dette skal gi brukervennlige og mer kosteffektive administrative IT-løsninger for UiO gjennom bedre samhandling rundt initiering, innføring, forvaltning og drift og avvikling av administrative IT-systemer.

Anbefalingene fra Strategisk koordineringsgruppe vil være rådgivende for universitetsdirektøren.

Oppgaver og sammensetning endret etter vedtak av Universitetsdirektøren 02.02.17

Oppgaver

Oppgaver tillagt strategisk koordineringsgruppe:

 • Utforme et overordnet veikart (strategi) for administrative IT-systemer

 • Vedlikeholde en oversikt over alle administrative IT-systemer

 • Utarbeide årsplaner for administrative IT-systemer med budsjett

 • Forslå bruk av porteføljemidler til administrativ IT for universitetsdirektøren

 • Følge opp bruk av porteføljemidlene

 • Følge opp oppgaver i følge ansvarskart for administrative IT-systemer

Sammensetning:

Gruppa følgende medlemmer:

 • Fakultetsdirektør Benedicte Rustad, Det juridiske fakultet, leder
 • Fakultetsdirektør Jo Døhl, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Fakultetsdirektør Monica Bakken, Det humanistiske fakultet
 • Fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Det medisinske fakultet
 • Direktør Hanna Ekeli, Avdeling for studieadministrasjon (AS)
 • Direktør Ellen Johanne Caesar, Avdeling for administrativ støtte (ADS)
 • Direktør Irene Sandlie, Avdeling for personalstøtte (AP)
 • IT-direktør Lars Oftedal, Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT)
 • Underdirektør Johannes Falk Paulsen, leder systemeierskap i Enhet for lederstøtte (EL)

Sekretær er leder for Rådgivings- og sekretariatsfunksjonen, seniorrådgiver Jan Thorsen, (EL). Andre deltagere inviteres ved behov.

Arbeidsform:

Strategisk koordineringsgruppe møtes normalt fire ganger i semesteret. Rådgivings- og sekretariatsfunksjonen er sekretær for gruppen.

Publisert 28. mai 2012 15:22 - Sist endret 18. sep. 2019 13:25