Styring og forvaltning av administrativ IT

Rammeverket for styring og forvaltning av universitetets administrative IT-systemer bygger på universitetsstyrets vedtak om “Administrative IT-systemer” fra møtet 27. januar 2012.

Livsløpet til de administrative IT-systemene – fire faser

Administrative IT-systemer har livsløp, og det er behov for gode styringsverktøy for å kunne løse livsløpenes oppgaver på best mulig måte. Livsløpenes fire faser overlapper delvis med fasene som er beskrevet i Difis prosjektveiviser. På denne siden vil vi henvise til prosjektveiviseren eller andre relevante ressurser der det er naturlig, og framheve det som er avvikende eller spesielt viktig i UiOs kontekst.

Sidene skal tydeliggjøre beslutningsprosesser i livsløpene til til de administrative IT-systemene. Dette gjøres ved at vi har et ansvars- og myndighetskart, med beskrivelse av alle de forskjellige rollene og deres oppgaver. Kartet vil også vise de som er forventet i de forskjellige fasene av livsløpene.

Ansvars- og myndighetskart

Hvilket ansvar og hvilken myndighet de forskjellige rollene i systemeierskapet har knyttet til de administrative systemene er beskrevet i ansvars- og myndighetskartet.  

Klassifisering av systemene

De administrative systemene klassifiseres i tre klasser, nivå 1, 2 og 3. Nivåene angir hvor virksomhetskritisk systemet anses for å være. Dette er også med på å angi noe om hvor strenge prosedyrer som må følges.