Fase 1: Initiering - behov, idé, problem

Formål: Utrede om behovet, ideen eller problemet skal løses eller ikke.

Initieringsfasen starter i prinsippet med at det oppstår et behov for teknologistøtte for en eller flere arbeidsprosesser. Slike behov kan oppstå på grunnlag av ytre eller indre forhold, blant annet:

 • pålegg utenfra, ny lovgiving, nye forskrifter eller lignende
 • nye oppgaver som skal løses
 • nye funksjoner som skal etableres
 • endringer i organisasjon, saksbehandling eller arbeidsflyt
 • endringer i brukerbehov
 • ny teknologi, nye tekniske løsninger

Denne fasen overlapper med "BP1 - Beslutte utredning av idé" og "Konseptfasen" i prosjektveiviseren til Difi.

  Behovsvurdering

  En viktig del av arbeidet i denne fasen er derfor å utarbeide en behovsanalyse:

  • Hva er det faktiske behovet som skal løses?
  • Hvem har behovet?
  • Hvem vil berøres av løsningen?
  • Hva er konsekvensene av ulike alternative løsninger, inkludert å ikke gjøre noe?
  • Er det funksjonalitet i eksisterende systemer som kan imøtekomme behovet?

  Denne analysen er avgjørende for hvordan man går videre. Dersom man på bakgrunn av behovsanalysen konkluderer med at man skal starte en prosess for å imøtekomme behovet, så må noen grunnleggende spørsmål besvares. Dette kan sammenfattes i:

  • interessentanalyse
  • kost-/nytteanalyse inkludert gevinstrealisering
  • integrasjons- og samspillanalyse

  Interessentanalyse

  Interessentanalyse skal først og fremst dekke følgende aspekter:

  • Hvem angår dette?
  • Hvilke interesser har de forskjellige gruppene knyttet til saken?
  • Hvem er meningsberettiget i forhold til løsningen?
  • Hvem skal bidra i innføring og forvaltning?

  Interessentanalysen identifiserer hvilke instanser, parter etc., som må involveres i det videre arbeidet.

  Kost-/nytteanalyse

  Kost-/nytteanalyse skal normalt omfatte en konsekvens- og risikovurdering, et kostnadsbilde, og ikke minst en plan for gevinstrealisering.

  Integrasjons- og samspillsvurdeirng

  Integrasjons- og samspillsaspektene som behovet, idéen, eller problemet skaper må analyseres og beskrives. Det må lages en analyse av hvilke administrative IT-systemer som påvirkes, eventuelt hvilke systemer som må avgi data for å få dette til å samspille til. Det må også analyseres hvilke integrasjoner som må på plass. I dette arbeidet skal man ta utgangspunkt i UiOs integrasjonsarkitektur

  Beslutning om oppstart av prosjekt

  Konklusjonen på denne fasen er en anbefaling som beskriver veien fram mot en løsning. Det kan innebære:

  • en oppgradering, utvidelse eller videreføring av eksisterende system eller teknisk løsning
  • anskaffelse av nytt system
  • kjøp av tjenester fra utenforstående
  • egenutvikling

  Konklusjonen kan naturligvis også være en anbefaling at man ikke gjøre noe, det vil si at behovet er ikke så vesentlig at det gir grunnlag for noe arbeid for å imøtekomme det.

  Ansvarlig: Systemeier 

  Produkt ut av fasen: Søknad til SKAIT om porteføljemidler, samt dokumenter beskrevet i Konseptfasen i Difis prosjektveiviser.

  Eksterne ressurssider:

  Publisert 6. feb. 2017 15:22 - Sist endret 23. jan. 2020 12:57