Tilbakemelding til kompetanse-hub'ene

Rapporteringen pr 2. tertial 2018 fra kompetanse-hub’ene ble behandlet på møte i Fagråd for eInfrastruktur 29. oktober 2018 der alle rapportene ble godkjent. Til møtet var rapportene sendt ut sammen med en kort oppsummering av hver rapport.

I behandlingen på fagrådsmøtet ble det lagt vekt på følgende:

  • Igangkjøring av kompetanse-hub‘ene innebar for fleres vedkommende at personell måtte ansettes og/eller (tilgang til) utstyr anskaffes, noe som gjorde at det tok tid før flere av dem var operative. Tiltak for å få en enklere start er noe fagrådet vil tenke gjennom ved neste større utlysing av hub/node-midler
  • Det kan se ut som om arbeidet med å etablere noder ikke er kommet ordentlig i gang for enkelte av kompetanse-hub’ene. Utfordringene knyttet til å kartlegge hva som finnes av kompetanse på universitetet på området til den enkelte kompetanse-hub er store og det trengs mer innsats fra fagrådet, kompetanse-hub’ene og andre for å sikre at informasjon er tilgjengelig og kommer ut og at mest mulig kompetanse aktiviseres. Fra kompetanse-hub’enes side bør det være en plan for utadrettet arbeid med dette formålet og alle bør ha et nettsted med god informasjon om virksomheten og hvilke ressurser og tjenester som er tilgjengelig
  • I utgangspunktet har kompetanse-hub’ene finansiering i tre år og på fagrådsmøtet ble det reist spørmål om hvem som må ta ansvar for å videreføre kompetanse, støttetjenester og eInfrastruktur som bygges opp (dersom det skal videreføres). På møtet ble det luftet synspunkter som tilsier at dette ikke bør etter kan legges til forskerne, men må inngå i ordinær virksomhet ved at ansvaret legges til IT-organisasjonen eller en annen del av linjeorganisasjonen

Fagrådet godkjente alle rapportene og vil invitere kompetanse-hub’ene til møte med fagrådet så fort som mulig i vårsemesteret.

Publisert 5. nov. 2018 20:04 - Sist endret 13. nov. 2018 14:40