Hub/node-organisert IT-støtte til forskning i 2019: Utlysing av midler

Etablering av hub/node-organisert IT-støtte til forskning er en prioritert oppgave for Fagråd for eInfrastruktur. Hittil har fagrådet finansiert etableringen av 6 kompetanse-hub’er.

Fagråd for eInfrastruktur utlyser midler til oppstart av 2 hub/noder for IT-støtte til forskning i 2019, se brev om utlysningen vedlagt søknadsskjema sendt enhetene i ePhorte 5. mai 2019. Søknad sendes inn i ePhorte innen 20. august 2019.

Fagrådet behandlet søknadene på sitt møte 26. august 2019, se referat fra møte i Fagråd for eInfrastruktur 26. august 2019. Fagrådets anbefaling om tildeling til alle fire søkerne ble godkjent på møte i Forskningsinfrastrukturutvalget 9. september 2019 og brev med varsel om resultatet ble sendt søkerne pr e-post og vertsinstituttene i ePhorte 12. september 2019.

Bakgrunn

Hub/node-organisert IT-støtte til forskning var en viktig del av rapporten om “IT i forskning ved Universitetet i Oslo” fra 2014 og inngår som anbefalt tiltak i rapporten “Masterplan for universitetets IT”:

Se også fagrådets beskrivelse av Hub/node-organisering ved UiO.

Fagrådet har innhentet og behandlet rapportene fra kompetanse-hub’ene som ble tildelt midler i 2017 og levert et notat med evaluering og anbefalinger til arbeidet med Masterplan for universitetets IT:

Utlysing av midler til kompetanse-hub’er i 2019

Fagråd for eInfrastruktur har satt av 1,1 millioner kroner til oppstart av 2 kompetanse-hub’er i budsjettet for 2019.

Fagrådet har ikke vedtatt budsjett for 2020, men har tentativt satt av 9 millioner kroner til formålet neste år. Av disse er omlag 3,6 millioner kroner disponert til igangsatte tiltak, noe som betyr at fagrådet har i overkant av 5 millioner til å støtte til nye tiltak på området.

Med vektleggingen av hub/node i Masterplan for universitetets IT er det forventet at midler til dette formålet vil øke i årene framover. I den anledning er det foreslått å åpne for finansiering utover tre år ved å introdusere en 3+2 år-modell der det åpnes for finansiering to år utover de opprinnelige 3 årene etter en evaluering i kompetanse-hub’ens tredje år. 

Hva kan det søkes om midler til?

Gjennomgående så er situasjonen at kompetanse og forskningsressurser/-tjenester som bygges opp i en forskningsaktivitet er isolert og ofte forsvinner når prosjektet er avsluttet. Målet med en hub/node-organisert IT-støtte til forskning er å organisere og utvikle kompetanse, ressurser og tjenester som svar på behov innenfor et domene, et fagområde,  eller lignende og gjøre dette tilgjengelig og gjenbrukbart for forskere, prosjekter og miljøer med nærliggende behov.

Hub’en er kjernen i hub/node-strukturen og skal være plassert i et sterkt forskningsmiljø og ha et institutt, fakultet eller tilsvarende som vertsinstitusjon. Det er krav om av hub’en har en faglig leder og en databehandlingsansvarlig og at virksomheten samles på et nettsted tilgjengelig for alle interesserte.

Det kan søkes om midler til følgende:

  • Stillinger
  • Anskaffelse, utvikling, tilrettelegging og drift av eInfrastrukturressurser og -tjenester (maskinvare, lagring, programvare med mer)
  • Kompetanseutvikling (workshop’er, konferanser, kurs, foredrag, veiledninger med mer)

Utlysningen vedlagt søknadsskjema sendes enhetene i ePhorte, søknadsfristen er …

Det søkes om midler i inntil 3 år. I og med at det diskuteres åpning for finansiering i 2 år utover de 3 årene, bes det i søknadsskjema om at gis en antydning om det kan bli behov for dette.

Hvem kan søke?

Alle som mener de kan imøtekomme kravene til en hub kan søke.

Invitasjon til å søke om midler samt søknadsskjema sendes institutter, fakulteter og andre enheter i ePhorte.

Hva vil det bli lagt vekt på i vurderingen av søknadene?

I vurderingen av søknadene blir hovedvekten lagt på omfang og nedslagsfelt for de behov som søkes håndtert av hub/node-organiseringen og spesielt at det er en plan for å knytte noder til huben og plan for eventuell videreføring etter hub/nodens levetid.

Publisert 24. apr. 2019 09:08 - Sist endret 23. sep. 2019 18:47