Oversikt over søknadene

Ved søknadsfristens utløp er det kommet inn fire søknader om hub/node-midler for 2019:

Tilsammen er det søkt om 1.370.000 kr av fagrådets midler til hub/node-satsing i 2019, se økonomisk oversikt nedenfor.


Kort oppsummering av søknadene

Alle søkerne har svart fyllestgjørende på spørsmålene som ble stilt i utlysingen. Til forskjell fra tidligere har søkerne denne gangen gjort et godt stykke arbeid med å kartlegge nærliggende fagmiljøer og listet opp potensielle samarbeidsparter og noder.

Life Science Data Management

Formålet er å sørge for etablering og fasilitering av at forskere gjennom all sin forskning planlegger for og implementerer gode rutiner for datahåndtering innen livsvitenskapene. Datahåndtering innebærer å kontrollere den informasjon som genereres gjennom et forskningsprosjekts fulle levetid. Alle forskningsprosjekter har noen grad av behov for datahåndtering. I livsvitenskapen er dette særskilt viktig ikke minst innenfor genomikk, med sine store datamengder.

Etablering av gode rutiner for håndtering av data vil kunne sørge for at data og modeller blir "FAIR". Dette skjer vet at de:

  1. kan gjøres tilgjengelige for søk for andre forskere etter publikasjon ("Findable")
  2. kan gjøres lesbare og nedlastbare for andre forskere ("Accessible")
  3. kan bli klart forstått i den opprinnelige ekseperimentsammenhengen dataene ble produsert i ("Inter-operable"), og
  4. kan brukes av andre forskere ("Re-usable").
Navn: Life Science Management Hub
Søker: Senter for bioinformatikk
Vertsinstitiutt: Institutt for informaytikk
Faglig leder: Eivind Hovig
Databehandlingsansvarlig: Eivind Hovig (inntil ansettelse)
Noder: USIT, Kompetansegruppen for forskningsdata, CEES, Norment, Oslo Center of Biostatistics and epidemiology, Big Insight, CanCell, Life science, ELIXR er de som inngår ved oppstart

Immunohub

The aim of immunoHUB is to improve the UiO life science and medical researchers' access to an end-to-end software service and tool ecosystem for immune receptor sequence storage and analysis of immune receptor sequence data (immunomics)​. Briefly, immune receptors are key molecules of the immune system because they are sensors of disease (bacteria, virus, cancer, autoimmunity). […]  ​immunoHUB will be a key component to ensuring that UiO remains competitive in the immune receptor research field. To render the need of UiO+OUS groups for an immunoHUB explicit, we have attached support letters of close to ≈20 research group leaders from ≈8 Departments/Institutes to this proposal.

Navn: Immunohub
Søker: Victor Greiff (IMMI), Geir Kjetil Sandve (IFI)
Vertsinstitiutt: Department of Immunology (IMMI, Faculty of Medicine)
Faglig leder: Victor Greiff (IMMI), Geir Kjetil Sandve (IFI)
Databehandlingsansvarlig: Victor Greiff (IMMI), Geir Kjetil Sandve (IFI)
Noder: Institute of Clinical Medicine, Institute of Informatics, Department of Pharmacology, Department of Mathematics, Department of Linguistics, Oslo Cancer Cluster, Oslo University Hospital, Akershus Hospital, ELIXIR

Læringsanalyse

Overordnet formål med en hub/node struktur for læringsanalyse (LA) ved UiO er data-drevet forskning og praksisutvikling for å forbedre studentenes betingelser for læring. LA har de siste 10 årene utviklet seg til et nytt og viktig forskningsfelt. To retninger som har et stort potensiale for digitaliseringen av høyere utdanning skiller seg ut: policystudier med vekt styring og forbedring av studentenes resultater, og detaljerte studier av læringsprosesser. En utfordring for forskerne ved UIO innen LA-feltet er hvordan data kan samles inn, sammenstilles og lagres på en sikker måte i et format som passer med state-of-the-art verktøy for LA. En tjeneste som støtter denne verdikjeden vil lette forskernes arbeid med å samle inn og analysere data, og formidle resultatet til forskningsfellesskapet.

Navn: Læringsanalyse
Søker:

Jan Arild Dolonen

Vertsinstitiutt: Institutt for pedagogikk (IPED), UV-fakultetet
Faglig leder: Jan Arild Dolonen
Databehandlingsansvarlig:  
Noder: Center for Computing in Science Education (CCSE), Naturfagsenteret, LINK - Senter for læring og utdanning, IFI, IMV ved HF, CEMO ved UV, Studieavdelingen - seksjon for digitale tjenester (DIG)

Teksthub (med Digital humaniora)

Tekst, både som skriftlig uttrykk og i muntlig form, er i dag forskningsobjekt for de fleste fagområder på UiO, og særlig på HF. Teksttypene som brukes i og som gjenstand for forskningen er derimot svært heterogene og kan omfatte alt fra skriftlig tekst som litteratur, sakprosa og elevtekster, til muntlig tekst som videoopptak av samtaler, mer og mindre formaliserte intervjuer og oppleste lister. Å behandle disse teksttypene har derfor resultert i ulik kompetanse, ulike verktøy og ulike tilnærmingsmåter. Samtidig er det mye å hente på felles løsninger som for eksempel maskinlæring, felles infrastruktur for korpora og delt kunnskap rundt annotering og transkripsjon. Maskinlæring, AI og andre semi-automatiske språkteknologier bygger på manuelt arbeid med tekst. Dersom miljøene samarbeider om for eksempel å sette standardarder for annotering, vil miljøene lett kunne utnytte hverandres ressurser. Hensikten med teksthuben er derfor å samle og koordinere kompetanse og erfaringer fra tekst og digital humaniora på UiO, for slik å kunne bygge opp varig forskningsinfrastruktur som er nyttig for både forskning og undervisning, ikke minst for nye brukere.

Navn: Teksthub (med digital humaniora)
Søker: Janne Bondi Johannessen
Vertsinstitiutt: Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)
Faglig leder: Janne Bondi Johannessen
Databehandlingsansvarlig: Kristin Hagen
Noder: Se pkt 1.2 i søknaden

Økonomi

Fagrådet har 1,1 million kroner til disposisjon for etablering av nye hub/noder i 2019.

For 2020 er det forhåndsdisponert 3,63 millioner kroner til finansiering av allerede etablerte hub/noder.

Inntekter

Oversikt over finansiering av den enkelte hub/node det er søkt om det er søkt om midler til:

Inntekter

Utgifter

Oversikt over budsjetterte kostnader for den enkelte hub/node det er søkt om midler til:

Utgifter

 

Publisert 23. aug. 2019 09:08 - Sist endret 29. aug. 2019 00:25