Mandat og sammensetning

Fagrådet er kompetanseressurs, innstillende organ og rådgivende arbeidsutvalg for Forskningsinfrastrukturutvalget på området eInfrastruktur, se bakgrunn for etablering av fagrådet og rundskriv til enhetene.


Mandat for Fagråd for eInfrastruktur

Mandat (PDF, Word) for fagrådet ble behandlet på fagrådsmøte 31. mai 2016 og lagt fram til godkjenning på møte i Forskningsinfrastrukturutvalget 23. juni 2016:

Fagrådet for eInfrastruktur skal være kompetanseressurs, innstillende organ og rådgivende arbeidsutvalg for Forskningsinfrastrukturutvalget på området eInfrastruktur. Universitetsdirektøren oppnevner fagrådet etter forslag fra Forskningsinfrastrukturutvalget. Fagrådet for eInfrastruktur rapporterer til Forskningsinfrastrukturutvalget. Fagrådet skal bestå av minimum 5 personer og ledes av ansvarlig for eInfrastruktur i Forskningsinfrastrukturutvalget. USIT er sekretariat for Fagrådet.

  • Fagrådet skal holde overordnet oversikt over eksisterende eInfrastruktur ved UiO, hvilke ressurser som tilflyter eInfrastruktur og anvendelse av midlene som bevilges til eInfrastruktur.
  • Fagrådet skal utarbeide en plan for og dimensjonering av ressursinnsatsen på grunnlag av ressursoversikt og behovsinnmelding når forholdene tilsier dette eller når Forskningsinfrastrukturutvalget ber om det.
  • Fagrådet skal vurdere satsingsforslag og gi tilrådning til Forskningsinfrastrukturutvalget om fordeling av sentralt avsatte strategiske midler til IT i forskning, herunder etablering av hub node-strukturer som beskrevet i rapporten IT i forskning ved UiO. Fagrådet skal ivareta koordinering mellom satsingene og UiOs administrasjon, inklusive USIT, og enhetene med tanke på ressurser.
  • Fagrådet skal følge opp UiOs ressursinnsats i den nasjonale eInfrastrukturen (kunderollen mot Sigma2) og bidra til at denne på god måte koordineres med UiOs forskningsstrategiske prioriteringer, forskningsinfrastruktur og behov innen eInfrastruktur.
  • Fagrådet skal følge opp UiOs administrasjon av forskningsdata og vurdere tjenestetilbud og eInfrastruktur for slike data i samarbeid med kompetansegruppen for forskningsdata (UB, AF og USIT). Dette inkluderer kompetansebygging og oppfølging av nasjonale og internasjonale aktiviteter og program på området.
  • Fagrådet skal utrede og iverksette kompetansetiltak som gjør UiOs forskere bedre i stand til å utnytte eInfrastruktur.
  • Fagrådet  skal  følge med på behov samt fremme bruk av eInfrastruktur til utdanningsformål

Endret mandat for Forskningsinfrastrukturutvalget

I forbindelse med etableringen av Fagråd for eInfrastruktur ble mandatet for Forskningsinfrastrukturutvalget endret, se nytt mandat.


Sammensetning og sekretariat

Fagrådet ledes av førstelektor Lex Nederbragt, Institutt for biovitenskap, som også er fagrådets repesentant i Forskningsinfrastrukturutvalget. Fagrådets medlemmer:

Professor Håvard Jostein Haugen, Institutt for klinisk odontologi, er vararepresentant og møter ved forfall fra noen av de faste medlemmene.

Fagrådets sekretariat:

Publisert 19. juni 2016 23:40 - Sist endret 27. juli 2018 11:14