Om fagrådet

Fagråd for eInfrastruktur  er kompetanseressurs, innstillende organ og rådgivende arbeidsutvalg for UiOs Forskningsinfrastrukturutvalg på området eInfrastruktur. Mandat

Innledning

Forskning er iboende dynamisk. Det søkes etter ny viten i ytterkant av den etablerte, på stadig nye områder og med det siste av metoder og verktøy, som oftest selv er resultat av forskning og teknologiske nyvinninger.

IT er tilsvarende dynamisk og i hurtig utvikling. Vi kan følge utviklingen innen IT og forskning og se hvordan begge områdene driver hverandre, skaper muligheter og vekselvirker.

De som først og best tar i bruk nye IT-verktøy, e-Infrastruktur, i forskningsprosessen har de beste forutsetninger for produsere grensesprengende resultater. Fagråd for eInfrastruktur er kompetanseressurs, innstillende organ og rådgivende arbeidsutvalg for Forskningsinfrastrukturutvalget på området eInfrastruktur og forskningsdata.

Prosessene som har ledet fram til etablering av fagråd for eInfrastruktur er godt beskrevet i sakspapirene til rektoratmøte 8. oktober 2015.

IT i forskning ved Universitetet i Oslo

En arbeidsgruppe ledet av professor Morten Dæhlen leverte rapporten “IT i forskning ved Universitetet i Oslo” (docx) i januar 2015. Arbeidet var en oppfølging av universitetsstyrets vedtak om “Organisering og standardisering av universitetets IT-virksomhet” der utredning av IT-støtte for forsknings- og utdanningsvirksomheten var et viktig punkt.

IT i forskning-rapporten redegjorde for sentrale trekk ved forskningsvirksomheten og formulerte en tydelig visjon for universitetets forskningsvirksomhet. I denne er ivaretakelse av forskningens dynamiske karakter og framveksten av datasentrisk forskning sentrale deler støttet av en god, sammenhengende eInfrastruktur lokalt, nasjonalt og internasjonalt bygd på eksisterende, generelle IT-infrastruktur og IT-tjenester. I hovedsak anbefalte rapporten tre tiltak:

  • Det etableres et eInfrastrukturutvalg med forankring i rektoratet og med oppgave å styre, samordne, koordinere og prioritere ressurser til eInfrastruktur
  • Spisset IT-støtte til forskning organiseres i tverrfaglige ‘hub-node’-strukturer som etableres ved behov der det ligger til rette for dette, og som avvikles når behovet ikke lenger er til stede. Innenfor rammen av dette må USITs arbeid med IT-støtte til forskning og koordinering av universitetets innsats i og bruk av nasjonal og internasjonal eInfrastruktur videreføres på minst samme nivå som dagens
  • eInfrastrukturutvalget tilføres 15 millioner kroner årlig for å støtte utviklingen av ‘hub-node’-enheter og andre prioriterte eInfrastrukturtiltak

Etter behandling i rektoratet ble rapporten sendt på høring ved grunnenhetene. I høringssvarene uttrykkte alle høringsinstansene at de deler rapportens beskrivelse av nåsituasjonen og dens visjon for IT i forskning ved universitetet. Høringssvarene støttet unisont rapportens anbefalinger. I flere av uttalelsene ble behovet for å tydeliggjøre både sammenhengen og grenseflatene mellom forskningsinfrastruktur, eInfrastruktur og generell IT-infrastruktur.

Lagring og deling av forskningsdata

I mai 2015 leverte en arbeidsgruppe ledet av professor Svein Stølen rapporten “Dataeksplosjonen – en stor utfordring, og en gedigen mulighet!” som omhandlet problemstillinger knyttet til lagring og deling av forskningsdata. Rapporten konkluderte med at universitetet må gjennomføre tiltak som sikrer at forskningsdata blir håndtert i tråd med kravene som forskningens finansieringskilder stiller og universitetet må tilrettelegge løsninger som gjør at dette kan skje på enkleste og mest mulig brukervennlige måte. Rapporten anbefalte fire tiltak:

  1. Klare retningslinjer for håndtering av forskningsdata ved universitetet, forslag utarbeidet av arbeidsgruppa
  2. En pilot som skal sørge for etableringen av et program for kompetanseutvikling og gode forskningsstøttetjenester
  3. En klar arbeidsdeling (roller, ansvar  og myndighet) institusjonelt, nasjonalt og internasjonalt i forhold til behovene for teknisk infrastruktur, og implisitt utviklingen av et tilbud for mellomlagring og deling av forskningsdata med metadatabeskrivelser ved UiO
  4. At UiO medvirker til at en del sentrale problemstillinger som krever nasjonal samhandling reises og løses

Behandling av rapportene

Oppfølgingen av begge rapportene ble tatt inn i saken om “Samordning av prosesser og beslutninger innen IT i forskning og utdanning”. Der ble det gjort to avklaringer:

  • Oppfølging av rapporten om IT i forskning og rapporten om lagring og deling av forskningsdata ble slått sammen
  • Organisering, styring og prioritering av eInfrastruktur må ses i sammenheng med arbeidet med forskningsinfrastruktur

I notat av 17. februar 2016 ble fakulteter, muséer og sentre orientert om at mandatet til Forskningsinfrastrukturutvalget skal utvides til å omfatte eInfrastruktur og at arbeidet med eInfrastruktur skal samles i Fagråd for eInfrastruktur. Enhetene ble samtidig bedt om forslag til medlemmer av fagrådet.

Publisert 23. juni 2016 00:02 - Sist endret 12. des. 2016 23:49