Fagråd for eInfrastruktur i 2016-20

Universitetsstyrets vedtak 20.-21. juni 2016 om opptrappingsplan for satsing innen eInfrastruktur på universitetet:

“Rapporten om “IT i forskning ved UiO” datert 30.01.2015, identifiserte manglende satsing på lokal e-infrastruktur som en viktig flaskehals i arbeidet med forskningskvalitet på universitetet og identifiserte et behov for styrking av dette arbeidet med 15 millioner kroner årlig. Rapporten har vært på høring ved fakulteter og andre enheter. Høringen viser en bred og unison oppslutning om rapportens analyse og anbefalinger. Satsingsforslaget innebærer en gradvis opptrapping fra 7 mill. kroner i 2017, til 10 mill. i 2018, 12 mill. i 2019 og 15 millioner i 2020. Dette er midler som Fagrådet skal styre og prioritere bruken av. Ordningen skal evalueres etter fire år.”

Det er utarbeidet rapporter om fagrådets virksomhet i 2016, 2017, 2018 og (hittil) i 2019.

I sin funksjonstid har fagrådet behandlet saker innenfor følgende områder:1: Fagrådets rolle, oppgaver og ansvar

Etableringen av Fagråd for eInfrastruktur var en direkte oppfølging av rapporten IT i forskning ved Universitetet i Oslo overlevert universitetsdirektøren i januar 2015. Fagrådet ble oppnevnt 16. april 2016 og hadde sitt første møte 31. mai 2016 der utkast til mandat ble behandlet før det ble oversendt Forskningsinfrastrukturutvalget (FI-utvalget) som godkjente det på sitt møte 23. juni 2016. I følge mandatet har fagutvalget følgende oppgaver og ansvar:

 • Være kompetanseressurs, innstillende organ og rådgivende arbeidsutvalg for Forskningsinfrastrukturutvalget på området eInfrastruktur
 • Holde overordnet oversikt over eksisterende eInfrastruktur ved UiO, hvilke ressurser som tilflyter eInfrastruktur og anvendelse av midlene som bevilges til eInfrastruktur
 • Utarbeide en plan for og dimensjonering av ressursinnsatsen på grunnlag av ressursoversikt og behovsinnmelding
 • Vurdere satsingsforslag og gi tilrådning til Forskningsinfrastrukturutvalget om fordeling av sentralt avsatte strategiske midler til IT i forskning, herunder etablering av hub node-strukturer, samt:
  • Ivareta koordinering mellom satsingene og UiOs administrasjon, inklusive USIT, og enhetene med tanke på ressurser
 • Følge opp UiOs ressursinnsats i den nasjonale eInfrastrukturen (kunderollen mot Sigma2) og bidra til at denne på god måte koordineres med UiOs forskningsstrategiske prioriteringer, forskningsinfrastruktur og behov innen eInfrastruktur
 • Følge opp UiOs administrasjon av forskningsdata og vurdere tjenestetilbud og eInfrastruktur for slike data i samarbeid med kompetansegruppen for forskningsdata (UB, AF og USIT). Dette inkluderer kompetansebygging og oppfølging av nasjonale og internasjonale aktiviteter og program på området
 • Utrede og iverksette kompetansetiltak som gjør UiOs forskere bedre i stand til å utnytte eInfrastruktur
 • Følge med på behov samt fremme bruk av eInfrastruktur til utdanningsformål

I 2017-18 hadde fagrådet en lengre diskusjon om rolle, ansvars- og oppgaveområde og organisering, en diskusjon som endte med et notat til Forskningsinfrastrukturutvalget med forslag til endringer og deretter et notat til rektoratet med følgende forslag:

 1. Forskninginfrastrukturutvalget endrer navn til Forsknings- og eInfrastrukturutvalget
 2. Det etableres et arbeidsutvalg bestående av Forskninginfrastrukturutvalgets leder og sekretær, leder av Fagråd for eInfrastruktur og leder av Fagråd for kjernefasiliteter med oppgave å forberede saker og utarbeide saksliste til møtene i Forsknings- og eInfrastrukturutvalget
 3. Mandatet til Forskningsinfrastrukturutvalget og underutvalgene, Fagråd for eInfrastruktur og Fagråd for kjernefasiliteter, gjennomgås og endres i henhold til dagens situasjon, føringer og ambisjonsnivå og legges fram for rektoratet for endelig godkjenning

Arbeidsutvalget ble etablert høsten 2018, oppfølgingen av de to andre tiltakene ble lagt til Avdeling for fagstøtte (AF).

2: Forvaltning av eInfrastrukturmidler 2017-20

En av de viktigste oppgavene til Fagråd for eInfrastruktur er forvaltningen av til sammen 44 millioner kroner i eInfrastrukturmidler i perioden 2017-20:

eInfrasstrukturmidler 2017-20

Omlag 26,5 millioner (60%) av midlene er brukt til etablering av hub/node-organisert IT-støtte til universitetets forskning.

Omlag 9 millioner kroner (21%) er brukt til utvikling og etablering av forskningsnære tjenester som datarøkter, Forskerplattform og forskningslagring.

Arbeid med oppfølging av Dataeksplosjonen-rapporten med utvikling av Retningslinjer og politikk for forskningsdata, kompetanseutvikling i håndtering av forskningsdata, samt Diogital Scholarship Center med mer summerer seg til 6 millioner kroner (14%) i perioden.

I 2018 ble det utlyst midler til mindre tiltak innen lokal eInfrastruktur og avansert brukerstøtte. Tilsammen ble 2 millioner kroner (5%) brukt på dette. Av disse gikk 0,5 million kroner til anskaffelse av server for gensekvensiering, mens 1,5 millioner ble lyst ut til tiltak innen lokal eInfrastruktur og avansert brukerstøtte. Erfaringene med blant annet tidsbruken til forvaltning av slike tildelinger av småbeløp gjorde at fagrådet besluttet å ikke videreføre dette tiltaket.


3: Hub/node-organisert IT-støtte til forskning

Fagrådet delte ut midler til 5 hub/node-tiltak i 2017, 1 hub/node i 2018 og 4 hib/noder i 2019:

Tildeling til hub/noder i 2017-20

Fagrådets arbeid på dette området er samlet på nettsiden Hub/node-organisering av IT i forskning.

Utlysingen av hub/node-midler for 2017 ble sendt enhetene 15. juni 2017. Før det hadde fagrådet arbeidet med å beskrive ordningen med utgangspunkt i omtalen i IT i forskning-rapporten. Søknadene ble behandlet på fagrådsmøte 26. september 2019 og tildelingen er oppsummert i Notat: Tildeling av midler til kompetanse-hub'er for IT i forskning.

I 2018 var det ingen utlysing av midler, men etter søknad ble etablering av en hub/node for AI, ML og DL besluttet på fagrådsmøte 14. mai 2018. På fagrådsmøte 29. oktober 2019 ble rapporter fra de igangsatte hub/nodene oppsummert og det ble sendt en tilbakemelding til kompetanse-hub'ene med oppsummering av erfaringene med ordningen.

I 2019 diskuterte fagrådet erfaringene hittil på fagrådsmøte 28. januar 2019 og sendte etter møtet notatet Hub/node: Evaluering og anbefalinger til arbeidsgruppa som utarbeidet Masterplan for universitetets IT. I denne rapporten fra arbeidsgruppa er fortsatt satsing på hub/node-organisert IT-støtte en av anbefalingene.

Lederne av de igangsatte hub/nodene ble invitert til møte med fagrådet 27. mai 2019 der de ble utfordret til å svare på tre spørsmål:

 • Hva fungerer godt pr nå?
 • Hva er gjenstående utfordringer?
 • Hva er viktig å ta hensyn til for nye hub/noder?

Utlysing av hub/node-midler for 2019 ble sendt enhetene 5. mai 2019 og søknadene ble behandlet på fagrådsmøte 26. august 2019 der alle 4 søknadene ble tildelt midler, se Fagrådets anbefaling om tildeling til alle fire søkerne:

Tildeling til nye hub/noder i 2019

På møte i Fagråd for eInfrastruktur 7. oktober 2019 ble det besluttet å undersøke hva en ytterligere finansiering av de 5 hub/nodene som ble opprettet i 2017 kunne gi. På fagrådsmøte 11. november 2019 ble besluttet å invitere disse til å søke om forlenget finansiering og 3 av de 5 søkte og ble tildelt midler:

 • Geohive tildelt 0,6 millioner kroner i 2020
 • HumGIS tildelt 0,2 millioner kroner i 2020
 • Videohub tildelt 0,6 millioner kroner i 2020

4: Forskningsnære IT-tjenester

Fagrådet har behandlet saker og tildelt midler til etablering av flere forskningsnære IT-tjenester.

Den største saken har vært mengdelagring av forskningsdata der det ble tildelt 3,1 millioner kroner til etablering av teknisk løsning på fagrådsmøte 31. oktober 2017 .

Fagrådet støttet anskaffelse av en spesialserver for gensekvensiering med 0,5 million kroner på fagrådsmøte 28. februar 2017.

En annen stor sak var etablering av en data-/koderøktertjeneste der det ble tildelt 2 millioner kroner til formålet i 2018, 1,0 million i 2019 og 0,5 million i 2020. Erfaringene med denne ordningen ble oppsummert på fagrådsmøte 29. oktober 2018.

Sluttrapporten fra USITs prosjekt Fleksible forskningstjenester ble behandlet på fagrådsmøte 23. mai 2017 og mulig utvidelse av Helseapp til å dekke behovene for forskning utover helsefaglig forskning på fagrådsmøte 26. februar 2018.

Behovet for en forskningsomgivelse tilsvarende TSD for forskning som ikke trenger det strenge regimet i TSD (‘TSD-light’) ble diskutert i mange sammenhenger, blant annet i arbeidet med Masterplan for universitetets IT og og tildelt 1,0 millioner kroner på fagrådsmøte 3. desember 2018. Etter hvert fikk tiltaket navnet Forskerplattform og inngikk både som en av de anbefalte satsingsområdene i masterplanrapporten og som en aktuell satsing i digitalisering av UH-sektoren, behandlet på fagrådsmøte 25. mars 2019 og fagrådsmøte 26. august 2019. Formål, design og teknisk løsningsskisse for Forskerplattformen ble presentert og diskutert på fagrådsmøte 11. november 2019.


5: Forskningsdatahåndtering

I sitt mandat er fagrådet gitt et spesielt ansvar for oppfølgingen av forskningsdatahåndtering og oppfølging av Dataeksplosjonen-rapporten i Kompetansegruppen for forskningsdata (research-data@uio), omdøpt til Gruppe for forskningsdatahåndtering i 2018. Utgangspunktet for arbeidet var anbefalingene i Dataeksplosjonen-rapporten:

 • Utarbeide prinsipper og retningslinjer for håndtering av forskningsdata på universitetet
 • Etablere et program for kompetanseutvikling og gode støttetjenester på området
 • Få på plass en klar arbeidsdeling (roller, ansvar  og myndighet) institusjonelt, nasjonalt og internasjonalt for å løse behovene for teknisk infrastruktur og lagringstjenester, inkludert en tjeneste for lagring og deling av universitetets forskningsdata

Når det gjelder det første punktet, så ble utkast til politikk og retningslinjer for forskningsdata første gang behandlet i fagrådet på fagrådsmøte 20. desember 2016. Nytt utkast ble behandlet på fagrådsmøte 26. september 2017 og rektoratet godkjente Politikk og retningslinjer for forskningsdatahåndtering 30. november 2017. Samordning av dette med Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av data og Forskningsrådets retningslinjer for Tilgjengeliggjøring av forskningsdata ble behandlet på fagrådsmøte 26. februar 2018.

fagrådsmøte 16. april 2018 ble implementeringsplan for Politikk og retningslinjer for forskningsdatahåndtering behandlet. Prosjektplan med mer for innføringsprosjektet ble behandlet på fagrådsmøte 29. oktober 2018 og prosjektet ble satt opp med en tildeling på 1,0 million kroner i fagrådets budsjett for 2019. Dette ble igjen fulgt opp med behandling av utkast til Program for forskningsdatahåndtering på fagrådsmøte 29. april 2019.

Ny definisjon av forskningsdata ble behandlet på fagrådsmøte 3. desember 2019.

fagrådsmøte 23. mai 2017 ble det redegjort for plan for kompetansetiltak innen forskningsdatahåndtering i 2017 og fagrådet tildelte 0,5 million kroner til tiltaket. Dette ble organisert som et prosjekt og prosjektplan for Prosjekt for kompetanseheving for forskningsdata ble behandlet på fagrådsmøte 15. januar 2018. Dette innebar videreføring av tildelingen på 0,5 million kroner i 2018 og 2019. Rapport om virksomheten i 2017 og revidert prosjektplan for 2018-19 ble behandlet i fagrådsmøte 16. april 2018 og på nytt på fagrådsmøte 3. desember 2018.

Arbeidet med datahåndteringsplaner ble behandlet på fagrådsmøte 19. oktober 2016 og fagrådsmøte 23. mai 2017. Deltakelse fra Universitetet i Oslo i arbeidet med å etablere en norsk RDA-node (Research Data Alliance) ble behandlet på fagrådsmøte 28. januar 2019.


6: Nasjonal eInfrastruktur

Fagråd for eInfrastruktur forvalter kunderollen på vegne av Universitetet i Oslo i forhold til Sigma2 og avholder kundemøter med Sigma2 minst en gang i året:

Ny betalingsmodell for bruk av nasjonal eInfrastruktur ble behandlet på fagrådsmøte 6. september 2019 og fagrådsmøte 23. mai 2017.

Oppnevning av medlemmer til Ressursfordelingskomitéen (RFK) ble behandlet på fagrådsmøte 31. august 2018.

Orientering om arbeidet til arbeidsgruppa som utreder Behov og finansieringsstrategi for nasjonal eInfrastruktur for forskning i 2020-2030 ble behandlet på fagrådsmøte 25. mars 2019. Utkast til høringsuttalelse fra Universitetet i Oslo om arbeidsgruppas foreløpige rapport ble behandlet på utvidet fagrådsmøte 6. juli 2019.

Evalueringen av Sigma2 ble behandlet på fagrådsmøte 7. oktober 2019.


7: Annet

Søknadstøtte og søknadsvurdering

Fagrådet var involvert i vurderingsprosessen av søknader fra Universitetet i Oslo i forbindelse med Forskningsrådets utlysing av midler til forskningsinfrastruktur med søknadsfrist 15. oktober 2018. Sekretariatet gikk gjennom søknadene og vurderte eInfrastrukturkomponenten i dem.

Fagrådet var også inne i forberedelsene til utlysingen våren 2017 av interne midler til forskningsinfrastruktur i 2018 og 2019 og arbeidet da for å tydeliggjøre eInfrastrukturkonsekvenser av søknadene.

Masterplan for universitetets IT

Lex Nederbragt og Alexander R Jensenius var medlemmer av arbeidsgruppa som utarbeidet rapporten Masterplan for universitetets IT, overlevert universitetsdirektøren 1. april 2019.

Arbeidet med masterplanen ble presentert av arbeidsgruppas leder Sten Ludvigsen på fagrådsmøte 31. august 2018. Prioriterte utviklings- og problemområder i arbeidsgruppas arbeid ble behandlet på fagrådsmøte 3. desember 2018. Resultat av universitetsstyrets behandling av Masterplan for universitetets IT på møte 18.-19. juni 2019 ble gjennomgått på fagrådsmøte 26. august 2019. Underveis ble investeringsbehov i 2020 som konsekvens av masterplanen behandlet på fagrådsmøte 25. februar 2019. Universitetsstyrets behandling av denne på møte 18.-19. juni 2019 ble oppsummert på fagrådsmøte 26. august 2019 og oppfølging av masterplanen ble behandlet på fagrådsmøte 7. oktober 2019 og fagrådsmøte 11. november 2019.

I forkant av masterplanarbeidet var USIT bedt om å levere oversikt over IT-investeringsbehov på 5 års sikt til behandlingen av universitetets budsjett for 2018-22. Fagrådet ble orientert om USITs forslag og bedt om innspill på fagrådsmøtet 28. februar 2017.

IT-saker

Konsekvensene av nytt personregelverk (GDPR) ble gjennomgått på fagrådsmøte 14. mai 2018. Dataklassifisering og lagringsguide ble gjennomgått på samme møte. LSIS – Ledelsesystem for informasjonssikkerhet ble gjennomgått på fagrådsmøte 28. januar 2019.

IT i UH-sektoren

Fagrådet behandlet USITs aktiviteter rettet mot leveranse av IT-tjenester for forskning til institusjoner i UH-sektoren på fagrådsmøte 6. september 2016 og fagrådsmøte 20. desember 2016.

Fagrådet behandlet Kunnskapsdepartementets Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren på fagrådsmøte 15. januar 2018 og utkast til Handlingsplan for digitalisering innen høyere utdanning og forskning på fagrådsmøte 25. februar 2019. Innspill av Forskerplattformen til handlingsplanen ble behandlet på fagrådsmøte 25. mars 2019, mens den vedtatte handlingsplanen ble diskutert på fagrådsmøte 7. oktober 2019.

Forskningsbasert utdanning

Fagrådet behandlet løsning for miljøer som benytter Jupyther Notebook på fagrådsmøte 31. oktober 2017.

Veikart for forskningsinfrastruktur og eInfrastruktur

Veikart for forskningsinfrastruktur er ett av tiltakene i Årsplan for 2019-21 for Universitetet i Oslo, se veikart for forskningsinfrastruktur og fagrådets nettsted for veikart for eInfrastruktur. Fagrådets behandling av veikartarbeidet:


Vedlegg: Diskusjonen i 2017-18 om fagrådets rolle

fagrådsmøte 27. november 2017 startet en diskusjon om fagrådets rolle. Utgangspunktet var spørsmål knyttet til fagrådets relasjon til USIT, FI-utvalget og andre, hvilke saker som kommer til behandling på fagrådets møter, uklarheter knyttet til underutvalgsrollen, den organisatoriske plasseringen av fagutvalget, samt hensikten med at fagrådet skal fordele penger.

Diskusjonen ble ført videre på fagrådsmøte 15. januar 2018 der det ble slått fast at fordeling av penger avsatt til eInfrastrukturformål må være en viktig oppgave for fagrådet. På dette møtet ble det diskutert tiltak for å gjøre fagrådet mer strategisk, medlemmenes rolle overfor enheten som har oppnevnt dem, relasjonen til sentral og lokal IT i alt som har med IT i forskning å gjøre.

fagrådsmøte 26. februar 2018 ble endringer i fagrådets mandat diskutert. Her ble det foreslått å omgjøre fagrådet til Utvalg for eInfrastruktur og forskningsdata og gi det en organisasjonsmessig plassering sidestilt med FI-utvalget, – i tråd med forslaget om å etablere et eInfrastrukturutvalg under rektoratet i IT i forskning-rapporten fra 2015. Leder av IT i forskning-arbeidsgruppa Morten Dæhlen deltok under behandlingen av saken på møtet.

Til fagrådsmøtet 16. april 2018 ble det lagt fram utkast til et notat til prorektor for forskning om endringen til Utvalg for eInfrastruktur og forskningsdata medfølgende forslaget til endringer i mandatet diskutert på forrige møte. Prorektor for forskning Per Morten Sandset deltok under behandlingen av saken på møtet og ville legge notatet fram på neste møte i FI-utvalget. I notatet som ble sendt FI-utvalget etter møtet listet opp endringene som ble vurdert nødvendig for å styrke fagrådets rolle og oppgaver strategisk:

 • Operere mer strategisk, dvs lage en langsiktig strategisk plan for de sentrale aspektene i forskningsvirksomheten, IT-organisasjonens oppgaver og ansvar når det gjelder IT i forskning
 • Bli en enda tydeligere stemme i det mer langsiktige, strategiske arbeidet på området IT i forskning
 • Bidra mer til føringer for hvordan USIT tar strategiske prioriteringer fra et akademisk perspektiv
 • Dreie bruken av pengene i retning av færre, større satsinger og tiltak, selv om nettopp småbeløp kan være det som får prosjekter og aktiviteter gjennom noen hindringer for god framdrift i arbeidet
 • Tydeliggjøre, utvikle og styrke funksjonen i datahåndtering ved UiO
 • Utvide utvalget med en representant fra Universitetsbiblioteket (siden oktober 2017 har underdirektør for digitale tjenester Håvard Kolle Riis møtt som observatør i fagrådet)

FI-utvalget behandlet saken på sitt møte 20. april 2018 og ut av dette møtet kom et notat til rektoratet der tre tiltak ble anbefalt:

 1. Forskninginfrastrukturutvalget endrer navn til Forsknings- og eInfrastrukturutvalget
 2. Det etableres et arbeidsutvalg bestående av Forskninginfrastrukturutvalgets leder og sekretær, leder av Fagråd for eInfrastruktur og leder av Fagråd for kjernefasiliteter med oppgave å forberede saker og utarbeide saksliste til møtene i Forsknings- og eInfrastrukturutvalget
 3. Mandatet til Forskningsinfrastrukturutvalget og underutvalgene, Fagråd for eInfrastruktur og Fagråd for kjernefasiliteter, gjennomgås og endres i hht. dagens situasjon, føringer og ambisjonsnivå og legges fram for rektoratet for endelig godkjenning

Arbeidsutvalget ble etablert høsten 2018, oppfølgingen av de to andre tiltakene ble lagt til Avdeling for fagstøtte (AF).

Publisert 29. sep. 2019 12:15 - Sist endret 16. apr. 2020 19:58