Fagråd for eInfrastruktur i 2016

Fagråd for eInfrastruktur er kompetanseressurs, innstillende organ og rådgivende arbeidsutvalg for Forskningsinfrastrukturutvalget på området eInfrastruktur.

Fagrådet ble konstituert og hadde sitt første møte 31. mai 2016.Bakgrunn, oppnevning og mandat

Fagråd for eInfrastruktur ble oppnevnt våren 2016 som en direkte følge av rapporten IT i forskning ved UiO overlevert universitetsdirektøren i januar 2015. Arbeidet var en oppfølging av universitetsstyrets vedtak om “Organisering og standardisering av universitetets IT-virksomhet” der utredning av IT-støtte for forsknings- og utdanningsvirksomheten var sentral.

Rapporten redegjorde for trender og utviklingstrekk innen IT i forskning der det datasentriske aspektet ble sett på som den viktigste driv- og endringskraften. Ved siden av en nærmere beskrivelse av eInfrastruktur inneholdt rapporten 3 viktige anbefalinger:

  • Etablere av et eInfrastrukturutvalg som rådgivende for universitetsledelsen
  • Satse på hub/node-organisering av IT i forskning
  • Sette av 15 millioner kroner årlig til utvikling av eInfrastruktur for universitetets forskning

I mai 2015 kom rapporten Dataeksplosjonen – en stor utfordring, og en gedigen mulighet! som rettet oppmerksomheten håndtering av forskningsdata og de nye kravene som ble stilt til denne fra ulike kanter. Rapporten anbefalte blant annet følgende:

  • Utarbeide prinsipper og retningslinjer for håndtering av forskningsdata på universitetet
  • Etablere et program for kompetanseutvikling og gode støttetjenester på området
  • Få på plass en klar arbeidsdeling (roller, ansvar  og myndighet) institusjonelt, nasjonalt og internasjonalt for å løse behovene for teknisk infrastruktur og lagringstjenester, inkludert en tjeneste for lagring og deling av universitetets forskningsdata

Rektoratet slo oppfølgingen av disse to rapportene sammen og besluttet oppretting av Fagråd for eInfrastruktur som et underutvalg under Forskningsinfrastrukturutvalget og utkast til mandat for fagutvalget ble utarbeidet våren 2019. Samtidig ble en opptrappingsplan for eInfrastrukturmidler lagt inn i budsjettet for 2017. Dette ble behandlet på møte i universitetsstyret 20.-21. juni 2016:

“Rapporten om ‘IT i forskning ved UiO’ datert 30. januar 2015, identifiserte manglende satsing på lokal einfrastruktur som en viktig flaskehals i arbeidet med forskningskvalitet på universitetet og identifiserte et behov for styrking av dette arbeidet med 15 millioner kroner årlig. Rapporten har vært på høring ved fakulteter og andre enheter. Høringen viser en bred og unison oppslutning om rapportens analyse og anbefalinger. Satsingsforslaget innebærer en gradvis opptrapping fra 7 millioner kroner i 2017, til 10 millioner i 2018, 12 millioner i 2019 og 15 millioner i 2020. Dette er midler som fagrådet skal styre og prioritere bruken av. Ordningen skal evalueres etter fire år.”

Fagråd for eInfrastruktur ble oppnevnt av universitetsdirektøren 19. april 2016 med Lex Nederbragt som leder

Møter og saksbehandling

Fagråd for eInfrastruktur hadde sitt første møte 31. mai 2016 og avholdt deretter 3 møter i høstsemesteret:

De første møtene gikk i stor grad med til å oppsummere bakgrunn og avklare fagrådets rolle og oppgaver. På møtet 31. mai ble bakgrunn, mandat, arbeidsform og prioriteringer behandlet. Kommentarer til utkastet til mandat ble oversendt Forskningsinfrastrukturutvalget som besluttet mandat for Fagråd for eInfrastruktur på møtet 23. juni 2016.

På møtet 6. september ble IT i forskning-rapporten gjennomgått og forslag til oppfølging konkretisert. Morten Dæhlen, leder av arbeidsgruppa som utarbeidet rapporten deltok under behandlingen av denne saken. På møtet 19. oktober ble Dataeksplosjonen-rapporten gjennomgått med samme formål. Svein Stølen, leder av arbeidsgruppa som utarbeidet rapporten deltok under behandlingen av den saken. Resultatet av disse behandlingene ble konkretisert i Årsplan for 2017 for Fagråd for eInfrastruktur behandlet på fagrådsmøte 20. desember 2016.

Forskningsdata og forskningsdatahåndtering

Fagrådet har i sitt mandat et eksplisitt ansvar for oppfølging av håndtering av forskningsdata og startet med gjennomgang av Dataeksplosjonen-rapporten og egne saker om status for forskningsdatalagring og datahåndteringsplaner 19. oktober 2016. Viktig i så måte var fagrådets ansvar overfor Kompetansegruppen for forskningsdata (research-data@uio) som ble opprettet for å følge opp Dataeksplosjonen-rapporten.

En oppfølging av Dataeksplosjonen-rapporten var utarbeiding av Retningslinjer og politikk for håndtering av forskningsdata. På møtet 20. desember 2016 behandlet fagrådet et tidlig utkast som var planlagt sendt på høring ved fakulteter og andre enheter.

Hub/node-organisert IT-støtte for forskning

Fagrådet diskuterte i flere sammenhenger forslaget i IT i forskning-rapporten om hub/node-organisert IT-støtte for forskningen, men rakk ikke å lyse ut midler til dette før tidlig i 2017.

Nasjonal eInfrastruktur med mer

Fagråd for eInfrastruktur ivaretar kunderollen overfor det nasjonale samarbeidet om IT-ressurser til forskningen, Sigma2. På møtet 6. september ble forslag til betalingsmodell for nasjonal eInfrastruktur behandlet. På møtet 20. desember behandlet fagrådet opplegg for evaluering av Sigma2.

Forskningsrådets utlysing av eInfrastrukturmidler og den interne prosessen for behandling av søknader fra universitetet ble behandlet på fagrådsmøtene 6. september og 20. desember 2016. Her sa sekretariatet seg villig til å gå gjennom eInfrastrukturaspekter ved søknadene.

Forskningsinfrastrukturmidler

På møte i fagrådet 20. desember 2016 ble opplegg for kommende utlysing av forskningsinfrastrukturmidler behandlet. Her ble det bedt om at forhold i relasjon til eInfrastruktur ble framhevet i utlysingen.

USITs arbeid med IT-tjenester for forskning

I tilknytning til forslag til avtale om salg av IT-tjenester for forskning til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ble prinsipper knyttet til USITs salg av IT-tjenester for forskning til institusjoner i UH-sektoren på fagrådsmøte 6. september 2016. Med noen kommentarer støttet fagrådet USITs intensjon med avtalen.

fagrådsmøte 20. desember 2016 ble USITs prosjekt RSaaS – IT-tjenester til forskning og forskningsbasert utdanning.

Publisert 27. sep. 2019 08:59 - Sist endret 7. nov. 2019 20:32