Fagråd for eInfrastruktur i 2017

Fagråd for eInfrastruktur er kompetanseressurs, innstillende organ og rådgivende arbeidsutvalg for Forskningsinfrastrukturutvalget på området eInfrastruktur.

Plan for fagrådet i 2017 ble behandlet på fagrådsmøte 31. januar 2017. Denne rapporten om virksomheten i 2017 ble behandlet på fagrådsmøte 28. november 2019.Fagrådet – Møter og saksbehandling

Fagråd for eInfrastruktur hadde 7 møter i 2017 med gjennomgående godt oppmøte. I tillegg avholdt fagrådet kundemøte med Sigma2 25. april 2017. I årets møter har fagrådet behandlet omlag 20 ulike saker knyttet til eInfrastruktur og IT i forskning og gjennomført 2 utlysinger av midler.

Årsplan og budsjett

Plan for 2017 for ble behandlet på fagrådsmøte 31. januar 2017.

De økonomiske rammene for fagrådets arbeid ble behandlet på fagrådsmøte 31. januar 2017 og budsjett vedtatt på fagrådsmøte 28. februar 2017. Revidert budsjett ble behandlet på fagrådsmøte 31. oktober 2017. Fagrådet har gjort følgende vedtak om bruk av midler i 2017:

I budsjettet var det satt av 500.000 kr til datarøkter og 500.000 kr til koderøkter i 2017 på møte 28. februar 2017. Tilsetting i disse stillingene tok litt lengre tid enn antatt slik at det i år brukt en mindre del av disse midlene enn budsjettert.

Hub/-node-organisering av IT i forskning

Den største saken i 2017 har vært hub/node-organisering av forskningsstøtten. Dette ble diskutert på fagrådsmøte 31. januar 2017 og fagrådsmøte 28. februar 2017.

Det ble etablert et nettsted for Kompetanse-hub for IT i forskning: Utlysing av midler og utlysing av midler ble besluttet på fagrådsmøte 23. mai 2017. Utlysingen ble sendt enhetene 15. juni 2017 med søknadsfrist 15. september 2017.

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 6 søknader om midler. Søknadene ble behandlet på fagrådsmøte 26. september 2017 og 5 av de 6 søknadene ble tildelt midler. Arbeidet med denne saken er oppsummert i “Notat: Tildeling av midler til kompetanse-hub'er for IT i forskning” (pdf).

Lokal eInfrastruktur og avansert brukerstøtte

Utlysing av midler satt av i budsjettet til lokal eInfrastruktur ble besluttet på fagrådsmøte 31. oktober 2017, se Midler til lokal eInfrastruktur. Utlysingen ble sendt enhetene 20. november 2017.

Forskningsdata

Forskningsdata og mer spesielt oppfølging av rapporten om lagring og deling av universitetets forskningsdata (“Dataeksplosjonen – En stor utfordring og en gedigen mulighet”) har vært fulgt opp på 3 områder av en egen arbeidsgruppe med representanter fra USIT, Universitetsbiblioteket og Avdeling for fagstøtte.

Midler til kompetansehevingstiltak ble behandlet på fagrådsmøte 23. mai 2017. Dette omfatter blant annet Carpentry-virksomheten i regi av Universitetsbiblioteket ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Politikk og retningslinjer for forskningsdatahåndtering ble behandlet på fagrådsmøte 26. september 2017, lagt fram for og godkjent av Forskningsinfrastruktutvalget. Rektoratet godkjente retningslinjene på sitt møte 30. november, se Politikk og retningslinjer for forskningsdatahåndtering.

En løsning for mengdelagring av forskningsdata har vært behandlet på flere fagrådsmøter. Et prosjekt ble gjennomført våren 2017 og sluttrapporten med anbefalingene i denne ble behandlet på fagrådsmøte 23. mai 2017. Tildeling av midler til finansiering av løsning for mengdelagring ble behandlet på fagrådsmøte 31. oktober 2017.

I tillegg er det etablert en nettside om “Research Data” med et kontaktpunkt (research-data@uio.no).

USIT og IT i forskning

 • Ulike deler av  USITs arbeid med IT-tjenester for forskningen har vært tema på flere møter og fagrådsmøte 29. august 2017 var i sin helhet viet møte m/USITs ledelse:
 • USITs forskningstjenester til UH-sektoren ble diskutert på fagrådsmøte 31. januar 2017
 • Arbeidet med IT-investeringsbehov på 5-års sikt ble presentert på fagrådsmøte 28. februar 2017, mens oppfølgingen av dette arbeidet med Masterplan for universitetets IT ble presentert på møtet m/USITs ledelse
 • Sluttrapport fra Fleksible forskningstjenester-prosjektet ved USIT ble behandlet på fagrådsmøte 23. mai 2017
 • Oppsummering av USITs møter m/forskningsledelsen og forskere ved en del fakulteter ble behandlet på fagrådsmøte 31. oktober 2017

I tillegg ble forskningens behov for og bruk av skytjenester behandlet på fagrådsmøte 23. mai 2017.

Forskningsbasert utdanning

Teknisk løsning for og erfaringer med Jupyther Notebook i undervisningen ble behandlet på fagrådsmøte 31. oktober 2017.

Nasjonal eInfrastruktur

I tillegg til kundemøtet m/Sigma2 har fagrådet behandlet to saker i tilknytning til nasjonal eInfrastruktur. Betalingsmodell for Sigma2 ble behandlet på fagrådsmøte 23. mai 2017 og prosjekt for etablering av nasjonal standard for datahåndteringsplaner på fagrådsmøte 23. mai 2017.

Fagråd for eInfrastruktur – Representasjon

Fagrådets leder er medlem av Forskningsinfrastrukturutvalget og har lagt fram følgende saker til behandling der:

 • Møte i FI-utvalget 4. april 2017:
  • Hva er eInfrastruktur og hvem betaler for det?
  • Budsjett for fagrådet
  • Observatørstatus til IT-direktøren
  • Årsplan for Fagråd for eInfrastruktur
  • Ramme for utlysing av hub/node-midler
 • Møte i FI-utvalget 27. oktober 2017:
  • Politikk og retningslinjer for forskningsdatahåndtering
  • Tildeling av midler til kompetanse-hub'er for IT i forskning
 • 2 møter med kompetansegruppa for forskningsdata
 • Møte med IT-ledernettverket 29. november 2017

Fagrådet har vært representert ved følgende anledninger:

Publisert 23. nov. 2017 12:00 - Sist endret 7. nov. 2019 20:19