Fagråd for eInfrastruktur i 2018

Fagrådet er kompetanseressurs, innstillende organ og rådgivende arbeidsutvalg for Forskningsinfrastrukturutvalget på området eInfrastruktur.

Fagråd for eInfrastruktur utarbeidet ikke noen plan for arbeidet i 2018. I stedet ble tiltak i årsplanen for 2017 videreført. Rapport om fagrådets virksomhet i 2018 ble behandlet på møte i Fagråd for eInfrastruktur 28. januar 2019.Fagrådet – Møter og saksbehandling

Fagråd for eInfrastruktur har hatt 7 møter i 2018 med gjennomgående godt oppmøte. I tillegg avholdt fagrådet kundemøte med Sigma2 3. mai 2018. I årets møter har fagrådet behandlet omlag 20 ulike saker knyttet til eInfrastruktur og IT i forskning. Av større saker kan nevnes:

 • Fagrådets rolle og mandat
 • Håndtering av forskningsdata
 • Midler til lokal eInfrastruktur og avansert brukerstøtte
 • Kompetanse-hub’er for IT i forskning, inkludert etablering av kompetanse-hub for AI, ML og DL
 • Søknader Forskningsrådet om midler til forskningsinfrastruktur/eInfrastruktur

Fagrådets rolle og mandat

På møte i fagrådet 15. januar 2018 fortsatte fagråd diskusjonen om fagrådets rolle og mandat som ble startet på siste fagrådsmøte i 2017.

På grunnlag av denne diskusjonen ble det utarbeidet forslag til nytt navn (Utvalg for eInfrastruktur og forskningsdata) og justert mandat for fagrådet. Dette ble behandlet på fagrådsmøte 26. februar 2018.

Saken ble oversendt Forskningsinfrastrukturutvalget og saksnotat til møte i FI-utvalget 20. april 2018 ble behandlet i fagrådsmøte 16. april 2018 der viserektor for forskning og leder av FI-utvalget Per Morten Sandset deltok.

fagrådsmøte 14. mai 2018 ble det redegjort for anbefalingen fra FI-utvalget og notat om saken til rektoratet behandlet. Her ble det foreslått:

 • FI-utvalget endrer navn til Forsknings- og eInfrastrukturutvalget
 • Det etableres et arbeidsutvalg med representasjon fra de to fagrådene. Arbeidsutvalget har ansvar for saksforberedelse til utvalgets møter
 • Mandater gjennomgås og endres for å reflektere dette

Arbeidsutvalget ble etablert høsten 2018. Annen oppfølging av FI-utvalgets anbefaling ble lagt til nå i Avdeling for fagstøtte (AF).

fagrådsmøte 29. oktober 2018 ble også navn og mandat for Kompetansegruppe for forskningsdata diskutert.

Høsten 2018 ble det tatt et initiativ for å få til møte med forskningsdekanene. Av forskjellige årsaker lot dette seg ikke gjøre på det tidspunkt, se behandlingen på fagrådsmøte 29. oktober 2018.

Årsplan og budsjett

Revidert budsjett for 2017-19 ble behandlet på fagrådsmøte 31. oktober 2017.

Prognose pr 2. tertial 2018 og budsjett for 2019-20 ble behandlet på fagrådsmøte 29. oktober 2018 og budsjettet godkjent i etterkant pr e-post.

Regnskap for 2017-18 legges fram på fagrådsmøte 28. januar 2019.

Hub/-node-organisering av IT i forskning

De 5 kompetanse-hub'ene som ble tildelt midler ble bedt om å rapportere status og erfaringer pr 2. tertial 2018. Rapportene ble behandlet på fagrådsmøte 29. oktober 2018. Behandlingen av rapportene ble oppsummert i Tilbakemelding til kompetanse-hub'ene og sendt kompetanse-hub’ene i etterkant av møtet.

En ny kompetanse-hub ble etablert i 2018, – Kompetanse-hub for AI, ML og DL med USITs Underavdeling for IT i forskning som vertsinstitusjon besluttet etablert på fagrådsmøte 4. mai 2018.

Lokal eInfrastruktur og avansert brukerstøtte

Utlysing av midler til lokal eInfrastruktur og avansert brukerstøtte ble sendt enhetene 20. november 2017. Det kom 13 søknader om midler til formålet hvorav 7 ble tildelt midler og 1 søknad ble satt på vent på fagrådsmøte 26. februar 2018, se egen rapport om tildelingen.

I forbindelse med diskusjonene om fagrådets rolle og mandat ble det besluttet at det faller utenfor fagrådets oppgave å fordele denne typen småbeløp. Dette innebærer at midler til lokal eInfrastruktur og avansert brukerstøtte ikke blir videreført i budsjettet for 2019.

Forskningsdata og forskningstjenester

Iverksetting av Politikk og retningslinjer for forskningsdatahåndtering ble behandlet  på fagrådsmøte 26. februar 2018 og fagrådsmøte 16. april 2018. Plan for innføringsprosjektet ble behandlet på fagrådsmøte 29. oktober 2018.

Fagrådet behandlet etablering av Kompetanseprosjekt for forskningsdatafagrådsmøte 15. januar 2018 og prosjektplan for dette på fagrådsmøte 16. april 2018. Dette omfatter blant annet Carpentry-virksomheten i regi av Realfagsbiblioteket. Fagrådet besluttet å øke denne tildelingen i 2019 og behandlet revidert prosjektplan på fagrådsmøte 3. desember 2018.

Ny definisjon av forskningsdata ble diskutert på fagrådsmøte 3. desember 2018.

Nytt personverkregelverk (GDPR) og retningslinjer for dataklassifisering og medfølgende lagringsguide ble behandlet på fagrådsmøte 14. mai 2018.

Etablering av TSD-light som forskningsomgivelse for forskning som ikke trenger like sterk sikring som tilfellet er i TSD, ble behandlet på fagrådsmøte 3. desember 2018.

Utvidet bruk av Helseforsk-app’en til å omfatte all forskning (Allforsk) ble behandlet på fagrådsmøte 26. februar 2018.

Fagrådet finansierte 2 årsverk datarøktere i 2018. Denne tjenesten ble oppsummert som vellykket på fagrådsmøte 29. oktober 2018 og besluttet videreført med 1 årsverk i 2019.

Nasjonal eInfrastruktur

Kundemøte med Sigma2 ble forberedt på fagrådsmøte 16. april 2018, avholdt 3. mai 2018 og oppsummert på fagrådsmøte 14. mai 2018.

Representasjon for Universitetet i Oslo i Ressursfordelingskomiteen ble behandlet på fagrådsmøte 31. august 2018.

Utover dette ble det orientert om status for Fram, NIRD og arbeidet med C1/B1 på flere av fagrådsmøtene.

Søknadsstøtte og -oppfølging

Fagrådet og fagrådets sekretariat var involvert i behandlingen av søknader til Forskningsrådets utlysing av midler til forskningsinfrastruktur. Opplegg for vurdering av skisser til søknader ble behandlet på fagrådsmøte 16. april 2018 og på fagrådsmøte 14. mai 2018.

I den anledning ble det besluttet at søknadsstøtte og søknadsvurderinger på vegne av fagrådet delegeres til USIT når det gjelder eInfra- og IT-aspektet og Kompetansegruppe for forskningsdata når det gjelder datahåndtering.

fagrådsmøte 31. august 2018 ble opplegg for behandling av søknader diskutert.

Underveis i behandlingen ble det flere ganger påpekt at det er behov for å etablere en permanent ressurs for søknadsstøtte og søknadsvurderinger.

Andre saker

I tillegg til ovennevnte behandlet fagrådet følgende saker i 2018

Fagråd for eInfrastruktur – Representasjon

I 2018 har fagrådet støttet deltakelse på disse konferansene:

 • Supercomputing 2018
 • Research Data Alliance
 • Carpentry Con
Publisert 20. jan. 2019 14:45 - Sist endret 7. nov. 2019 20:23