Fagråd for eInfrastruktur i 2019

Fagrådet er kompetanseressurs, innstillende organ og rådgivende arbeidsutvalg for Forskningsinfrastrukturutvalget på området eInfrastruktur.

Fagråd for eInfrastruktur utarbeidet ikke noen plan for arbeidet i 2018.

Utkast til rapport om fagrådets virksomhet i 2019 ble behandlet på møte i Fagråd for eInfrastruktur …Fagrådet – Møter og saksbehandling

Fagråd for eInfrastruktur har (hittil) avholdt 8 møter i 2019 med gjennomgående godt oppmøte, samt et utvidet fagrådsmøte 6. juni 2019 for å behandle eInfra 2030-utredningen. I fagrådets møter har disse saksområdene vært de sentrale:

 • Hub/node-organisert IT-støtte til forskning
 • Veikart for forskningsinfrastruktur og eInfrastruktur for Universitetet i Oslo
 • Forskningsdata og forskningstjenester
 • Nasjonal eInfrastruktur inkludert eInfra 2030
 • IT på Universitetet i Oslo og i UH-sektoren

I tillegg avholdt fagrådet kundemøte med Sigma2 20. mai 2019.

Fagrådets rolle, mandat og økonomi

I 2018 ble fagrådets mandat, rolle og arbeidsform diskutert ved flere anledninger og fagrådets forslag til endringer tatt opp i Forskningsinfrastrukturutvalget (FI-utvalget). Dette resulterte i etableringen av et arbeidsutvalg der leder og sekretær for Fagråd for eInfrastruktur og Fagråd for kjernefasiliteter er medlemmer, mens gjennomgang av mandatene ble lagt til AF.

Rapporten om fagrådets virksomhet i 2018 samt regnskap for 2017-18 ble behandlet på fagrådsmøte 28. januar 2019.

Fagrådets økonomi i 2019, 2020 og påfølgende år ble behandlet på fagrådsmøte 26. august 2019 og disponering av eInfrastrukturmidler for 2020 ble diskutert på fagrådsmøte 11. november 2019 og godkjent pr e-post i januar 2020.

Sommeren 2020 er det 4 år siden Fagråd for eInfrastruktur ble opprettet. I vedtaket av opptrappingsplanen for eInfrastrukturmidler i universitetsstyrets møte 20.-21. juni 2016 ble det bedt om at ordningen blir evaluert etter 4 år. På fagrådsmøte 26. august 2019 ble det besluttet å gjennomføre en egenevaluering av virksomheten som innspill til evalueringen styret ber om.

Universitetsstyrets behandling av Masterplan for universitetets IT innebærer etablering av Strategisk koordineringsgruppe for IT i forskning (SK-ITF). Koordineringsgruppa er ventet å overta deler av fagrådets oppgaver, blant annet forvaltningen av eInfrastrukturmidlene. Hva dette vll bety for fagrådets framtid vil bli avklart i løpet av 2020.

Hub/-node-organisering av IT i forskning

Med utgangspunkt i notat om Hub/node: Evaluering og anbefalinger ble videre arbeid med hub/node-organisert IT-støtte til forskning diskutert på fagrådsmøte 28. januar 2019. Det ble besluttet å sende notatet med fagrådets kommentarer til arbeidsgruppa for Masterplan for universitetets IT og å invitere lederne for igangsatte hub/noder til en diskusjon med fagrådet om erfaringer hittil og framtidig utvikling.

Denne diskusjonen fant sted på fagrådsmøte 27. mai 2019. Her deltok 5 av de 6 igangsatte kompetanse-hub’ene, mens 1 var forhindret fra å delta og sendte i stedet et skriftlig bidrag til diskusjonen.

I mellomtiden hadde fagrådet startet arbeidet med utlysing av hub/node-midler for 2019 og behandlet dette på fagrådsmøte 25. februar 2019 og fagrådsmøte 29. april 2019. Utlysingen ble sendt fakulteter og andre enheter 5. mai 2019 med søknadsfrist 20. august 2019. Det kom 4 søknader om midler. Disse ble behandlet på fagrådsmøte 26. august 2019 og fagrådets anbefaling om å tildele midler i henhold til framlagt budsjett til alle 4 søknadene ble godkjent på møte i FI-utvalget 8. september 2019, se:

Hub-ledere og vertsinstitutter ble gjort kjent med tildelingen pr e-post og brev i ePhorte 12. september 2019.

På møte i Fagråd for eInfrastruktur 7. oktober 2019 ble det besluttet å undersøke hva en ytterligere finansiering av de 5 hub/nodene som ble opprettet i 2017 kunne gi. På fagrådsmøte 11. november 2019 ble besluttet å invitere disse til å søke om forlenget finansiering og 3 av de 5 søkte og ble tildelt midler.

Veikart for forskningsinfrastruktur og eInfrastruktur

Veikart for forskningsinfrastruktur er ett av tiltakene i Årsplan for 2019-21 for Universitetet i Oslo. Mandat og organisering av dette arbeidet ble behandlet på dekanmøte 10. januar 2019. I dette lå det forslag om en organisering av 4 arbeidsgrupper som skulle utarbeide tematiske veikart for områdene:

 • Livsvitenskap
 • Matematikk, naturvitenskap, teknologi
 • Humaniora og samfunnsfag
 • eInfrastruktur

Denne saken ble første gang behandlet på fagrådsmøte 28. januar 2019 og på fagrådsmøte 25. februar 2019 ble denne arbeidsgruppa for veikart for eInfrastruktur foreslått:

 • Fagutvalgets regulære medlemmer
 • Håvard Kolle-Riis (Underdirektør, UB)
 • Lars Oftedal (IT-direktør USIT)
 • Kjetil Kirkebø (Underdirektør for IT-infrastruktur, USIT)
 • Gard Thomassen (Underdirektør for IT i forskning og fagrådets sekretariat, USIT)
 • Bjørn Ness (IT-direktørens stab og fagrådets sekretariat)

fagrådsmøte 25. mars 2019 ble definisjonen av eInfrastruktur diskutert med utgangspunkt i Forskningsrådets definisjon av eInfrastruktur, se Definisjon av eInfrastruktur ved UiO, mens utdyping av arbeidsgruppenes mandat og struktur på arbeidet ble behandlet på fagrådsmøte 29. april 2019.

I regi av FI-utvalget ble det gjennomført en kartlegging av forskningsinfrastrukturer ved fakulteter og andre enheter. Til fagrådsmøte 27. mai 2019 hadde fagrådets medlemmer gått gjennom og hentet ut eInfrastrukturkomponenter i dette materialet. På møtet deltok lederne av de tre andre arbeidsgruppene og det ble utvekslet informasjon om status for kartleggingen og arbeidet med de tematiske veikartene.

Høsten 2019 var Veikart for eInfrastruktur fast sak på fagrådmøtene:

Etter dette ble Veikart for eInfrastruktur sendt til behandling på møte i Forskningsinfrastrukturutvalget 4. desember 2019, se fagrådets nettsted for Veikart for eInfrastruktur.

Forskningsdata og forskningstjenester

Forslag til etablering av Program for forskningsdatahåndtering ble behandlet på fagrådsmøte 27. april 2019 og anbefaling av at Universitetet i Oslo deltar i arbeidet med å etablere en norsk node i Research Data Alliaance (RDA) på fagrådsmøte 28. januar 2019.

Nasjonal eInfrastruktur

Kundemøte med Sigma2 ble forberedt på fagrådsmøte 29. april 2019 og avholdt 20. mai 2019.

fagrådsmøte 25. mars 2019 orienterte Kirsti Klette om arbeidet med å utrede en bærekraftig modell for finansiering og organisering av nasjonal eInfrastruktur for forskning (‘eInfra 2030’). Arbeidet utføres av en arbeidsgruppe med deltakelse fra universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø og med Sigma 2 som sekretariat. KK og Morten Dæhlen representerer universitetet i arbeidsgruppa.

Arbeidsgruppa sendte sin foreløpige rapport på høring med høringsfrist 30. juni 2019. Rapporten ble behandlet på utvidet fagrådsmøte 6. juni 2019, se høringssvar fra Universitetet i Oslo.

Evalueringen av Sigma2 ble behandlet på fagrådsmøte 7. oktober 2019.

I tillegg har oppfølgingen av evalueringen av humanistisk forskning i Norge og Forskningsrådets høring om Policy for åpen forskning vært behandlet.

IT på Universitetet i Oslo og i UH-sektoren

Ledelsessystem for informasjonssikkerhet (LSIS) ble behandlet på fagrådsmøte 28. januar 2019.

Fagrådet var representert ved Lex Nederbragt og Alexander R Jensenius i arbeidsgruppa som utarbeidet Masterplan for universitetets IT. Universitetsstyrets behandling av denne på møte 18.-19. juni 2019 ble oppsummert på fagrådsmøte 26. august 2019 og oppfølging av masterplanen ble behandlet på fagrådsmøte 7. oktober 2019 og fagrådsmøte 11. november 2019.

Utkast til Handlingsplan for digitalisering innen høyere utdanning og forskning til oppfølging av Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi for høyere utdanning ble presentert og diskutert på fagrådsmøte 25. februar 2019. Innspill av Forskerplattformen til handlingsplanen ble behandlet på fagrådsmøte 25. mars 2019, mens handlingsplanen ble diskutert på fagrådsmøte 7. oktober 2019.

fagrådsmøte 26. august 2019 ble det orientert om status for utviklingen av Forskerplattform som rammeverk for ressurser og tjenester til forskning og forskningsbasert utdanning på universitetet. Formål, design og teknisk løsningsskisse for Forskerplattformen ble presentert og diskutert på fagrådsmøte 11. november 2019.

Fagråd for eInfrastruktur – Representasjon

I 2019 har fagrådet støttet deltakelse på disse konferansene:

 •  
Publisert 26. sep. 2019 13:23 - Sist endret 5. mars 2020 10:22