Fagråd for kjernefasiliteter

Fagrådet er fagressurs, innstillende organ og rådgivende arbeidsutvalg for Forskningsinfrastrukturutvalget.

Om fagrådet

Bakgrunn for utvalget, samt mandat og sammensetning.

Møter i fagrådet

Godkjenningsordning for kjernefasiliteter

Trinn 1

32 kjernefasiliteter er godkjent i hht. flg. kriterier for kjernefasiliteter (3.7.2019):. Ytterligere fem forsøksdyrfasiliteter ble godkjent i etterkant., og tUiO har totalt 37 kjernefasiliteter.

  1. Service: Bidrar med analyser fra særlig avansert og kostbart vitenskapelig utstyr,
  2. Brukerbase ved UiO: fyller behov, har etterspørsel og bruker-masse utenfor eier av fasiliteten,
  3. Personell: Har spisskompetent personell for drift og service, og
  4. Kan bare unntaksvis være en ren kompetanse-plattform. 

Prosessen er gjennomført av Fagråd for kjernefasilieter og forankret i Forskningsinfrastrukturutvalget. Se oversikt over godkjente kjernefasiliteter og rapport for prosessen med ytterligere informasjon.

Trinn 2

UiO livsitenskap lyser ut 1,5 mill kr til Livsvitenskapsbyggrelevante UiO-godkjente kjernefasiliteter for koordinering. Siden midlene er begrenset er 17 miljøer blitt bedt om å søke basert på relasjon til LV-bygget og behov for koordering. Det betyr ikke at øvrige kjernefasiliteter ikke er relevante for koordinering ei heller innplassering i bygget. Dette foregår det egne prosesser for. 17 miljøer søkte i 7 søknader. Alle de syv har blitt tildelt midler, riktnok har alle fått sitt omsøkte beløp redusert noe.. Se oversikt over miljøer som har blitt tildelt midler (sept 2019).

Trinn 3

UiO livsvitenskap har satt av 750 000 kr per år til kjernefasiliteter. Fagråd for kjernefasiliteter vil foreslå neste trinn i godkjenningsordningen for kjernefasiliteter. Fagråd for kjernefasiliteter rapporterer til Forskningsinfrastrukturutvalget og UiO:Livsvitenskapsstyret. 

Kontakt

Fagråd for kjernefasiliteter kan kontaktes via Vibeke Alm

Søk i dokumenter