Om Fagråd for kjernefasiliteter

Fagrådet er fagressurs, innstillende organ og rådgivende arbeidsutvalg for Forskningsinfrastrukturutvalget, se fagrådets mandat og sammensetning.

Bakgrunn

Fagrådet er oppnevnt for å følge opp arbeidet med strategisk samhandling om kjernefasiliteter innen livsvitenskap mellom Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo nedfelt i vedtak i 2013 i Samarbeidsorganet mellom HSØ og UiO. Fagrådets leder og nestleder er representert i fagrådene for kjernefasiliteter og medisinsk-teknisk utstyr ved OUS, mens lederne av disse fagrådene er medlem av UiOs fagråd.

Om kjernefasiliteter

Kjernefasiliteter er forskningsinfrastruktur som godkjennes av fagrådet om den oppfyller følgende krav:

  • Gjør tilgjengelig, eller bidrar med analyser fra, særlig avansert og kostbart vitenskapelig utstyr som ikke finnes allment tilgjengelig i forskningsmiljøene, og legitimeres i stor grad av etterspørsel og brukermasse utenfor eier av fasiliteten.
  • Krever spisskompetent personell for drift og service; spesialkompetansen må dokumenteres for eksempel gjennom dette personellets forskningsaktivitet.
  • Kan unntaksvis være rene kompetanseplattformer (spesialkompetanse uten avansert kostbart utstyr) når etterspørsel etter kompetansen er utstrakt og særskilt viktig for forskningsaktiviteten – et eksempel på dette er for tiden Computational Life Science.
  • Har påtatt seg en forpliktelse til å tilby avanserte/ høyspesialiserte analyser uten automatisk å ha krav om medforfatterskap (men dette kan vurderes etter Vancouver-reglene når bidraget innebærer videreutvikling utover standard analyseoppsett).
  • Nasjonal forskningsinfrastruktur defineres automatisk som kjernefasilitet.
  • Kjernefasiliteten er vurdert å fylle et behov utfra Fagrådets vurderinger.

Kriteriene definert etter et samordningsarbeid mellom HSØ og UiO om kjernefasiliteter i regi Samarbeidsorganet fra 2011.

 

Publisert 22. juni 2016 16:59 - Sist endret 1. feb. 2021 11:55