Om Forskningsinfrastrukturutvalget

Forskningsinfrastrukturutvalget skal være UiOs overordnede organ for strategisk arbeid vedrørende forskningsinfrastruktur og eInfrastruktur, se mandat og sammensetning av utvalget.

Håndtering av forskningsinfrastruktur ved Universitetet i Oslo

En bredt sammensatt arbeidsgruppe oppnevnt av universitetsdirektøren og ledet av professor Knut Fægri utredet i 2012-13 universitetets strategi for og investering i forskningsinfrastruktur:

“Arbeidsgruppens hovedoppgave er å foreslå prinsipper for og forvaltningen av UiOs investeringer i forskningsinfrastruktur, tilpasset muligheter for ekstern finansiering nasjonalt og internasjonalt. Forslaget skal omfatte både bruken av UiOs egne øremerkede midler og håndteringen av store eksterne utlysninger som krever samordning og institusjonell prioritering.”

Arbeidsgruppa leverte rapporten “Håndtering av forskningsinfrastruktur ved Universitetet i Oslo” i mars 2013. På bakgrunn av en bred gjennomgang av arbeidet med forskningsinfrastruktur foreslo utvalget følgende:

  1. Det opprettes et forskningsinfrastrukturutvalg med et klart strategisk mandat, utvalget overtar blant annet de oppgavene AVIT har i dag
  2. Det forskutteres et engangsbeløp på 100 millioner kroner for å sette UiOs forskere i stand til å utnytte leiestedskonseptet
  3. eInfrastruktur som strategisk virkemiddel er på linje med annen forskningsinfrastruktur og underlegges tilsvarende behandling og vurderinger
  4. Den delen av rammetildelingen over basis som er begrunnet i forskningsinfrastruktur økes med 6 millioner kroner i året og fordelingsnøkkelen revideres
  5. Det nedsettes en egen gruppe for å se på underfinansiering av forskningsinfrastruktur som er påkrevet for utdanningsformål (særlig master og phd)

Universitetsstyret behandlet rapporten på møte 23. april 2013 og vedtok etablering av og mandat for utvalget på møte 17. juni 2013. Dette ble fulgt opp i behandlingen av budsjettet for 2104 med en engangssatsing på 100 millioner kroner og en permanent økning av den årlige tildelingen til forskningsinfrastruktur (tidligere kalt “AVIT – Avansert vitenskapelig utstyr”) og klarere retningslinjer for bruken av disse midlene.

Fagråd for kjernefasiliteter

Kjernefasiliteter er utstyrstungt spesiallaboratorium som betjener både egne forskere og forskere utenfor eget miljø. Hensikten er å tilrettelegge tilgang til avansert forskningsutstyr og kompetanse på ressurseffektivt vis.

Fagråd for kjernefasiliteter under Forskningsinfrastrukturutvalget ble opprettet i juni 2014. Bakgrunn for etableringen var arbeidet med strategisk samhandling om kjernefasiliteter innen livsvitenskap mellom Helse Sør-Øst og UiO nedfelt i vedtak i Samarbeidsorganet for HSØ og UiO, se “Om Fagråd for kjernefasiliteter”.

eInfrastruktur og IT i forskning ved Universitetet i Oslo

I 2014-15 utredet en bredt sammensatt gruppe ledet av professor Morten Dæhlen IT i forskning på universitetet som oppfølging av universitetsstyrets vedtak om “Organisering og standardisering av universitetets IT-virksomhet”. Utvalget la fram rapporten “IT i forskning ved Universitetet i Oslo” i januar 2015. I rapporten foreslo gruppa å etablere et eInfrastrukturutvalg for å håndtere saker knyttet til utbygging og bruk av lokal, nasjonal og internasjonal eInfrastruktur.

I høringen av rapporten fikk dette forslaget (og resten av anbefalingene) bred og unison tilslutning. I behandlingen av “Samordning av beslutninger og prosesser innen IT i forskning og utdanning” i rektoratet 8. oktober 2015 ble det vedtatt å samordne arbeidet med forskningsinfrastruktur og eInfrastruktur. Dette ble iverksatt ved å etablere et eget fagråd for eInfrastruktur under Forskningsinfrastrukturutvalget som nå ble utvidet ved at leder av fagrådet ble medlem av utvalget, se ”Om Fagråd for eInfrastruktur”. Samtidig ble Forskningsinfrastrukturutvalgets mandat justert.

Publisert 22. juni 2016 14:29 - Sist endret 22. juni 2016 15:48