Mandat og sammensetning

[-- Dette mandatet erstatter mandat vedtatt av u-styret 17.6.2013 (V-sak 4/2013), er godkjent av rektoratmøte (11.2.2016) og gir Forskningsinfrastrukturutvalget utvidet ansvar for eInfrastruktur. Med «eInfrastruktur» menes her «eInfrastruktur knyttet til forskning». --]

Sammensetning

Forskningsinfrastrukturutvalget er nedsatt av universitetsdirektøren og skal være UiOs overordnede organ for strategisk arbeid vedrørende forskningsinfrastruktur og eInfrastruktur. Utvalget skal bestå av seks (6) personer, hvorav minst to medlemmer fra MedNat-miljøer, minst ett fra HumSam-miljøer samt lederne av utvalgets to underutvalg; Fagråd for kjernefasiliteter og Fagråd for eInfrastruktur. Utvalget skal fortrinnsvis ledes av et medlem i rektoratet. Utvalgets sekretariat ivaretas av Avdeling for forskningsadministrasjon (FADM) og Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT).

Medlemmer:

Følgende er oppnevnt som medlemmer av Forskningsinfrastrukturutvalget:

Leder  

 • Per Morten Sandset, viserektor for forskning og innovasjon, leder

Medlemmer   

 • Professor Jens Petter Berg, prodekan for forskning, MED
 • Professor Solveig Kristensen, prodekan for forskning, MN
 • Professor Anne Julie Semb, prodekan for forskning, SV
 • Professor Frode Helland, dekan HF
 • Professor Odd Stokke Gabrielsen, Leder Fagråd for kjernefasiliteter
 • Førstelektor Lex Nederbragt, Leder av Fagråd for eInfrastruktur

Koordinator: Vibeke Alm, seniorrådgiver Avdeling for forskningsadministrasjon

Medkoordinator: Gard Thomassen, underdirektør, USIT

Mandat for Forskningsinfrastrukturutvalget

Utvalget skal ha følgende mandat:

 • Vurdere andelen midler som bevilges til forskningsinfrastruktur via rammetildeling i basis og foreslå en strategi for å dimensjonere ressursinnsatsen på grunnlag av ressursoversikt og behovsinnmelding for å unngå etterslep innenfor forskningsinfrastruktur.
 • Sikre at midlene som bevilges til eInfrastruktur via rammetildeling i basis brukes på en optimal måte, og foreslå en strategi for å dimensjonere ressursinnsatsen på grunnlag av ressursoversikt og behovsinnmelding, inkl. nasjonal eInfrastruktur samt midler til IT i forskning over USITs ramme.
 • Kartlegge hvilke ressurser (intern og ekstern finansiering, egenandeler, «in-kind»-bidrag, kompetansestøtte osv.) som tilflyter forsknings- og eInfrastruktur, spesielt når det gjelder vitenskapelig utstyr, for å medvirke til at UiO sentralt og fakultetene har tilstrekkelig oversikt over ressursstrømmer.
 • Gi tilrådning om fordeling av sentralt avsatte midler til forskningsinfrastruktur (kategori I), samt vurdere satsingsforslag og gi tilrådning om fordeling av sentralt avsatte midler til eInfrastruktur (herunder midler til etablering av hub-node strukturer). Tilrådninger baseres på samlet strategisk vurdering av prioriterte behovslister fra enhetene, og, når hensiktsmessig, vurderinger fra utvalgets underutvalg,
 • Ivareta kunderollen innen deltakelse i nasjonal eInfrastruktur (Sigma2), ha ansvar for å følge opp UiOs investeringer i den nasjonale eInfrastrukturen samt sørge for at behov og strategiske prioriteringer for forskningen ved UiO i størst mulig grad ivaretas innenfor ordningen.
 • Følge med på internasjonale, og spesielt nordiske, initiativ innen forsknings- og eInfrastruktur samt initiere deltakelse der innmeldte behov eller strategiske føringer tilsier dett
 • Utarbeide og vedlikeholde søkerhåndbok for større forskningsinfrastruktur med utgangspunkt i prinsippene i kap. 8 i dokumentet «Håndtering av forskningsinfrastruktur ved Universitetet i Oslo» (22.3.2013), for å redusere arbeidsmengden ved søknader til et nødvendig minimum og som sikrer at alle søknader inneholder nødvendig informasjon og avklaringer.
 • Ha overordnet strategisk ansvar for UiOs digitale forskningsdata med utgangspunkt i rapporten «Lagring og deling av forskningsdata ved UiO».
 • Følge med på samt fremme bruk av forsknings- og eInfrastruktur til utdanningsformål

PDF-utgave av mandatet.

Publisert 19. juni 2016 23:45 - Sist endret 3. mars 2020 14:17