Veikart for forskningsinfrastruktur

UiO skal utarbeide et veikart for forskningsinfrastruktur jfr. virksomhetsovergripende tiltak i årsplan 2019-2021. Veikartet skal synligjøre UiOs til enhver tid eksisterende og gjeldende behov for forskningsinfrastruktur og være et prioriteringsverktøy for forskningsinfrastruktur ved UiO.

Forankring

Veikartarbeidet ble planlagt og forankret i rektorat, Forskningsinfrastrukturutvalget,                                          Forum for forskningsdekaner og dekanmøte høsten 2018 og tidlig 2019.

Organisering

 Forskningsinfrastrukturutvalget, ledet av viserektor for forskning og innovasjon, er styringsgruppe, og Forum for forskningsdekaner referansegruppe.Det er nedsatt tematiske arbeidsgrupper for å utarbeide delveikart innenfor områdene jfr mandat for arbeidsgruppene:                                                                                                                           1) Livsvitenskap,

2) Matematikk, naturvitenskap og teknologi,

3) Humaniora og samfunnsvitenskap og

4) eInfrastruktur.

.

Tidsplan

Brev til enheter (informasjon og kartlegging) 24.januar 2019

Kartlegging ved enhetene - februar/april 2019

Oppstartsseminar 4. mars 2019

Frist enhetenes kartlegging 26. april.2019

Arbeidsgrupper og Forskningsinfrastrukturutvalget arbeider våren og høsten 2019

Fremlegging Forum for forskningsdekaner okt 2019

Fremlegging Dekanmøte okt/nov 2019

Fremlegging Universitetsstyret våren 2020