Mandat

Eier av nettverket

Eier er Avdeling for studieadministrasjon, Seksjon for opptak. Ledes pt av koordinator i Knutepunktet.

Medlemmer

Informasjonskoordinatorene ved fakultetenes studieinformasjonssentre, Karrieresenteret, SiO Kundeservice og Knutepunktet, sentralt studentinformasjonssenter i Avdeling for studieadministrasjon.

Formål

Gruppen skal være et forum for erfaringsutveksling og et bindeledd for å sikre informasjonsflyt og hensiktsmessig arbeidsdeling mellom informasjonstjenestene. Konkret skal gruppen:

  • lage og ajourholde oversikter over hvem som informerer/veileder om hva, og henvisningsrutiner mellom tjenestene
  • drøfte og avklare felles spørsmål og arbeidsdeling, samt avklare større forbedringsfelt som tas i linjen
  • drøfte og avklare behov for felles opplæring for studieinformatører innen feltet muntlig studieinformasjon og veiledning

Det er et mål i dette arbeidet å standardisere rutiner og informasjon med sikte på felles praksis der dette er mulig. Dette både for å sikre likebehandling av studenter og for at UiO i størst mulig grad, skal fremstå enhetlig for studentene.

Medlemmenes ansvar og forpliktelser som deltakere i nettverket

  • koordinere førstelinjeinformasjon ved sine fakultet/enhet med den sentrale informasjonstjenesten
  • spre relevant informasjon fra nettverket til aktuelle personer ved sine fakultet/enhet
  • oppdatere sine opplysninger i gruppens henvisningsrutine når denne revideres i forkant av hvert semester
  • gi innspill til temaer for møtene og til felles opplæringstilbud for studieinformatører

Koordinering av møtene og møtefrekvens

Det er 4-5 møter per semester. Sekretariat i Seksjon for opptak. Leder kaller inn til møter og sekretær skriver referat. Saker meldes inn til sekretæren i forkant av møtene.

 

Mandatet er vedtatt av Universitetsdirektøren i februar 2015.

Publisert 13. feb. 2015 09:29 - Sist endret 17. juni 2020 14:06