Møte i internasjonalt nettverk 05.12.2019

Forfall: Guri (SADM), Elisabeth og Jens Peder (JUS), Mariana (KP), Sigrid (KP), Anne og Cecilie (MED).

Utsatt grunnet fravær - tas opp som tema i 2020 - Tema: SiO bolig - hvordan kommuniserer vi med studentene før de kommer?
Samarbeid med SiO bolig og internasjonalisering.

Her trenger vi kontaktpersoner med erfaring fra dette. Behov for en "demoleilighet" for nye partnere - dette gjør de pr i dag ikke (erfaring fra august -19).

Sak 1: Nye nettsider for utveksling v/Dina i Seksjon for kommunikasjon

Referat: Nye websider for utveksling ble lansert 5. desember. Dina Norborg besøkte nettverket for en gjennomgang av nye sider og undersider, samt få tilbakemelding fra fakultetene. Undersøkelser i forkant av prosjektet viser at 25 % av besøkende til disse sidene ikke er aktive programstudenter. Man vektlegger derfor veien via studieprogramsidene.

Tilbakemelding fra enhetene:

  • MN observerer at også gamle programmer kommer opp i programsøkefeltet - Dina følger opp og ser på løsninger for at fakultetene kan melde inn utgåtte programmer som ikke skal være søkbare.
  • Sommerskolen ber om en underside eller en avtaleside for sommerskolens internasjonalisering-hjemme-tilbud til UiO-programstudenter.
  • Det var en lengre diskusjon om standardiserte studentrapporter og reisebrev. Nettverket støtter et ønske om felles rapportmal og rapportdatabase. Fakultetene bes melde inn sider med reisebrev, blogg etc.
  • UV og MN savner en mykere landingsside der også grunner til å velge mobilitet kommer frem.
  • HF m fl. etterlyser websider på engelsk - Dina og Tine følger opp saken. Sidene for opptak av internasjonale søkere skal evalueres og vil muligens gi rom i webstrukturen til engelske sider.
  • Det er opprettet en aktuelt-side med nyheter som kan feedes og få feed fra fakultetssider, MEN dersom fakultetene også oppretter dette må de holdes aktuelle.
  • OD melder inn behov for en tilsvarende intern side med søknadsfrister for ulike utlysninger etc.
  • Fakultetene melder inn en kontaktadresse for utreisende studenter til Dina. For de fleste er kontaktpunktet fakultetets infosenter.

Sak 2: Sommerskolen 2020 v/ Karoline Niklasson

Sommerskolen - Søknadsweb åpner 4. desember. UiO-programstudent-stipender: resultater av internasjonalisering hjemme, og et nytt emne ved ISS.

Referat:

Sommerskolen fortsetter med øremerkede UiO-programstudentstipend. Tall for 2018 viser 5 søkere hvor 4 tok eksamen, og i 2019 hadde vi 20 søkere og 12 tok eksamen. Vi hadde studenter fra 5 forskjellige fakultet. Vi har også hatt studenter, som av personlige hensyn ikke kunne dra på utveksling, får mulighet til å få en internasjonal opplevelse på hjemmebane.

ISS tilbyr 4-5 stipend for UiO programstudenter per kurs, men ikke for norskkursene. Vårt nye masterkurs ISSSV4385 - How Democracies Emerge and Survive er utviklet av en professor på Harvard, det finnes ikke tilsvarende kurs på UiO og vi håper det er tiltalende for programstudenter på masternivå.

Studentene søker i Søknadsweb, fristen er 1. mars. De må laste opp et motivasjonsbrev (Statement of Purpose).

Sak 3: Avtaledagv/ Helene Johansen, SK

Avtaledagen blir 17. desember - informasjonen blir todelt - en session om Erasmus og en session om bilaterale avtaler, samt noe GDPR.

Referat:

Det blir avtaledag 17.12 med fokus på avtaleadministrasjon. Se avtaledag

HF melder inn behov for å se på nye britiske avtalemaler fra UK Universities (mottatt fra Birmingham og Sussex) - eksempler oversendes til Erasmus- og avtaleteamet.

Sak 4: Planlegging for vår 2020

OsloMet-besøk: Tone/Tron/Bjarne: Tone sonderer med OsloMet den 11.12 og kommer tilbake med endelig beskjed om vi får møte med dem.
Komite for saken om Lånekassen: Kjersti Bogen følger opp dette med sine kontakter i Lånekassen. Dato må koordineres så det ikke kolliderer med OsloMet-møtet.

Sak 5: Erasmus 2021-2027 - DIKUs "kunnskapsgrunnlag"srapport Nr. 10-2019
Norges tilslutning til EUs utdanningsprogram 2021-2027

Regjeringen har satt ambisiøse mål for norsk deltakelse i Erasmus+. Erasmus+ er det største og viktigste virkemiddelet for utvikling av kvalitet i norsk utdanningssektor på tvers av utdanningsnivåene. Den europeiske studien av effekt (impact) av Erasmus+ innen høyere utdanning (17. mai 2019) viser at samarbeid mellom universiteter støttet av Erasmus+ fører til økt kvalitet, relevans, nytenkning/innovasjon og tilgjengelighet i høyere utdanning i Europa.

En stor, tverreuropeisk studie av studentmobilitet (24. april 2017) viser at studenter med internasjonal erfaring gjør det mye bedre på arbeidsmarkedet enn andre. Det er 50 prosent mindre risiko for at denne gruppen opplever langtidsarbeidsledighet, og fem år etter eksamen er arbeidsledigheten i denne gruppen 23 prosent lavere enn andre studenter uten en internasjonal erfaring.

Diku har arbeidet strategisk for å øke deltagelsen også for Erasmus+ sentraliserte tiltak. For å stimulere norske aktører til å søke denne typen midler deler DIKU ut prosjektetableringsstøtte (PES) som kan brukes til søknadsskriving, reiser og møter i forbindelse med utviklingen av søknaden. Innenfor PES-ordningen kan DIKU veilede og lære opp søkere som ønsker denne type bistand, noe som er like viktig som det finansielle bidraget.

Til diskusjon: UiO ligger etter i utviklingen av større Erasmus+ prosjekter. Hvordan kan vi oppnå økt deltakelse i Erasmus' programmer? Støtte til søknadsutvikling på studiesiden var også tema på fredagens sentrale studieledermøte.

Referat: Sak 5 utsettes i påvente av oppdatert E+-info - men interessen er stor for å diskutere tematikken i 2020.

Eventuelt:

1. MN ber om eksempler på hvordan andre enheter håndterer innreisende studenter som ber om emner som undervises på norsk. 

Referat:

Det er opp til fakultetet å vurdere om dette er greit og om dokumentasjon på tilstrekkelige nivå må dokumenteres. I de fleste tilfellene må emner legges inn manuelt på de studentene det gjelder. 

  • UV innvilger manuelt
  • HF innvilger manuelt, men bruker norskkurs plasseringsprøve dersom studenten ikke kan dokumentere nivå. Denne kan flere studenter henvises til.

2. Sosialt/juleavslutning etter møtet: Trons initiativ til treff på Mathallen; alle er velkommen etter møtet.

Ref: Tron og Therese skal, håper flere kan komme.

Kjøreplan for temaer

- driftsspørsmål er også viktig for diskusjoner og erfaringsutveksling på tvers.
- behov og ønske om mer kompetansefremmende innslag:
< besøk fra Lånekassen> Status: Planlegges for våren 2020.
< SiO bolig:
   "(hvordan) kommuniserer SiO bolig med studentene før de kommer?" Status: Ikke gjennomført høsten 2019 - vårmøte 2020?
< Global Mobilitet "for dummies">Status: Gjennomført i novembermøtet
<Besøk til OsloMet> Status: Planlegges for våren 2020
Ny: <Inngrep med kommende søknadsfrister i DIKU>

 

 

 

 

Publisert 14. aug. 2019 13:25 - Sist endret 11. des. 2019 13:49